THÔNG BÁO

Thông báo về việc xử lư đăng kư học phần tín chỉ học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 khóa 12D, 13D và 14D bậc Đại học hệ chính quy (chương tŕnh đại trà) (17/12/2014)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư học cùng lúc hai chương tŕnh đào tạo đối với sinh viên theo học chế tín chỉ học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (15/12/2014)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư chuyển ngành, chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên theo học chế tín chỉ học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (15/12/2014)

Thông báo về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần (các lớp niên chế) đối với các lớp hệ chính quy thuộc Khoa Ngoại ngữ học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (15/12/2014)

Thông báo đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các khóa học bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 (dành cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế) (15/12/2014)

Thông báo về việc tổ chức lớp học học phần GDQP - AN (Học phần 2 và học phần 3) cho sinh viên các khóa hệ chính quy (Đợt học bổ sung) học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (11/12/2014)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Kết quả thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (16/12/2014)

Kết quả thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (16/12/2014)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/11/2014)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/11/2014)

Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (đợt 2) (19/11/2014)

Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh Khóa 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (đợt 2) (19/11/2014)

+ Xem thêm