THÔNG BÁO

Kết quả phúc khảo Toeic (Đợt ngày 25/05/2014) (18/07/2014)

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 đối với các học phần thuộc Giáo dục quốc pḥng – An ninh cho sinh viên các khóa hệ chính quy (15/07/2014)

Thông báo về việc xử lư kết quả đăng kư học phần tín chỉ học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy (27/06/2014)

Thông báo về việc xử lư kết quả đăng kư học phần tín chỉ học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy (27/06/2014)

Thông báo về việc đăng kư thi lại các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2013 – 2014 cho các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (25/06/2014)

Thông báo về việc đăng kư thi lại các môn thi tốt nghiệp đối với các lớp liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (24/06/2014)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 (29/07/2014)

Kết quả phúc khảo ḱ thi tuyển sinh khóa 10 - liên thông đại học hệ chính quy (28/07/2014)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy (12/06/2014)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên đại học hệ chính quy (12/06/2014)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (12/06/2014)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (12/06/2014)

+ Xem thêm