THÔNG BÁO

Thông báo về việc xét điều kiện học tiếp, ngừng học, buộc thôi học sinh viên khóa 11D, 12C năm học 2013 - 2014 (11/09/2014)

Danh sách kiểm tra Toeic khóa 14D và các khóa khác (ngày 14 - 21/09/2014) (11/09/2014)

Thông báo về việc xử lư kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2013 – 2014 và kết quả giải quyết đăng kư học cùng lúc hai chương tŕnh, chuyển ngành/chuyên ngành đào tạo học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 cho sinh viên khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy (Cập nhật ngày 11/09/2014) (09/09/2014)

Thông báo về lịch thi kết thúc các học phần Giáo dục quốc pḥng – An ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2014 (khóa 14D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 (06/09/2014)

Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện học 2 ngành học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (06/09/2014)

Dự kiến sinh viên đủ và và không đủ điều kiện chuyển ngành, chuyên ngành đào tạo học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (06/09/2014)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh Khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (17/09/2014)

Thông báo tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (17/09/2014)

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 (29/07/2014)

Kết quả phúc khảo ḱ thi tuyển sinh khóa 10 - liên thông đại học hệ chính quy (28/07/2014)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy (12/06/2014)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên đại học hệ chính quy (12/06/2014)

+ Xem thêm