THÔNG BÁO

Thông báo giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần năm học 2013 - 2014 đối với các lớp đào tạo liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (17/02/2014)

Thông báo về việc đăng kí học và thi trả nợ cho sinh viên các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm hoc 2013 -2014 (27/12/2013)

Thông báo về việc giải quyết cho sinh viên các lớp khóa 8 đăng kư học phần với thời khóa biểu của Khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (16/04/2014)

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – An ninh đối với học phần Công tác quốc pḥng, an ninh cho sinh viên các khóa hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2013 - 2014 (10/04/2014)

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm traTiếng Anh theo chuẩn Toeic cho sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (08/04/2014)

Danh sách đăng kí trả nợ của sinh viên các lớp ĐH, CĐ, Liên thông Đại học, Liên thông Cao đẳng hệ chính quy Học kỳ 2, NH 2013 - 2014 (01/04/2014)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Bổ sung) (18/04/2014)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (10/04/2014)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (10/04/2014)

Hướng dẫn thí sinh Khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học hệ chính quy năm 2014 (25/02/2014)

Hướng dẫn thí sinh Khóa 10 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (25/02/2014)

Thông báo tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy năm 2014 (20/02/2014)

+ Xem thêm