Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên
Mật khẩu
 
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN LÀM BÀI THU HOẠCH
DANH SÁCHSTTIDTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ LÀMSL ĐẢNG VIÊN CHƯA LÀM
1 31 Phòng Thanh tra giáo dục 4 3 1
2 2 Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ 12 10 2
3 3 Khoa Cơ bản 25 25 0
4 4 Khoa Đào tạo sau đại học - TT Hợp tác quốc tế 6 5 1
5 5 Khoa Đào tạo tại chức 4 4 0
6 6 Khoa Du lịch 5 3 2
7 7 Khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 3 3 0
8 8 Khoa Kế toán - Kiểm toán 12 11 1
9 9 Khoa Marketing 9 9 0
10 10 Khoa Quản trị kinh doanh 11 10 1
11 11 Khoa Tài chính - Ngân hàng 13 13 0
12 12 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 7 8 -1
13 13 Khoa Thuế - Hải quan 11 6 5
14 14 Khoa Thương mại 10 10 0
15 15 Phòng Công tác sinh viên 8 8 0
16 16 Phòng Kế hoạch Tài chính 10 10 0
17 17 Phòng Khảo thí - QLCL 9 9 0
18 18 Phòng Nghiên cứu khoa học 5 5 0
19 19 Phòng Quản lý đào tạo 9 8 1
20 20 Phòng Quản lý Ký túc xá 5 5 0
21 21 Phòng Quản trị thiết bị 9 8 1
22 22 Phòng Tổ chức - Hành chính 13 13 0
23 23 Sinh viên 1 37 28 9
24 24 Sinh viên 2 37 36 1
25 25 Sinh viên 3 31 24 7
26 26 Thư viện 6 6 0
27 27 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 7 7 0
28 28 TT Thông tin - Quản lý dữ liệu 4 4 0
29 29 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 5 4 1
30 30 Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 5 3 2