Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên
Mật khẩu
 
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH
DANH SÁCHSTTIDTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝSL ĐẢNG VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ
1 1 Ban Quản lý các cơ sở đào tạo 7 7 0
2 2 Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ 13 12 1
3 3 Khoa Cơ bản 25 25 0
4 4 Khoa Đào tạo sau đại học - TT Hợp tác quốc tế 6 6 0
5 5 Khoa Đào tạo tại chức 4 4 0
6 6 Khoa Du lịch 5 5 0
7 7 Khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 3 3 0
8 8 Khoa Kế toán - Kiểm toán 12 12 0
9 9 Khoa Marketing 9 9 0
10 10 Khoa Quản trị kinh doanh 11 11 0
11 11 Khoa Tài chính - Ngân hàng 13 13 0
12 12 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 10 10 0
13 13 Khoa Thuế - Hải quan 11 6 5
14 14 Khoa Thương mại 8 6 2
15 15 Phòng Công tác sinh viên 8 8 0
16 16 Phòng Kế hoạch Tài chính 11 11 0
17 17 Phòng Khảo thí - QLCL& TTGD 11 11 0
18 18 Phòng Nghiên cứu khoa học 6 6 0
19 19 Phòng Quản lý đào tạo 9 9 0
20 20 Phòng Quản lý Ký túc xá 5 5 0
21 21 Phòng Quản trị thiết bị 6 6 0
22 22 Phòng Tổ chức - Hành chính 10 10 0
23 23 Sinh viên 1 44 30 14
24 24 Sinh viên 2 36 35 1
25 25 Sinh viên 3 32 21 11
26 26 Thư viện 6 6 0
27 27 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 7 7 0
28 28 TT Thông tin - Quản lý dữ liệu 4 4 0
29 29 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 5 5 0
30 30 Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 5 3 2