GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Phòng Quản lý đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo ở các bậc học hệ chính quy, bao gồm:
- Kế hoạch tuyển sinh các hệ, tổ chức các kỳ thi trong trường: tuyển sinh, tốt nghiệp, chuẩn đầu ra.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.
- Phối hợp với các khoa chuyên ngành và bộ môn xây dựng nội dung và chương trình đào tạo cho các khóa Đại học, Cao đẳng chính quy và các khóa liên thông.
- Quản lý khối lượng giảng dạy của từng bộ môn và từng khoa, xác nhận thanh toán tiền giảng cho giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng.
- Tổ chức xét học tiếp, ngừng học và thôi học cho sinh viên các khóa.
- Lập lịch thi tốt nghiệp, lập hội đồng thi tốt nghiệp, xét điều kiện dự thi, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
- Các công tác khác theo sự phân công của Nhà trường.
- Quản lý các lớp liên thông hệ chính quy của Nhà trường.
II. NHÂN SỰ, PHÂN CÔNG:
- Trưởng phòng: TS. Đặng Thị Ngọc Lan
- Phó trưởng phòng: ThS. Lê Trọng Tuyến
Các chuyên viên, nhân viên trong phòng:
STT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
1 TS. Đặng Thị Ngọc Lan
Phụ trách Chung
2 ThS. Lê Trọng Tuyến Phó trưởng phòng, phụ trách các mảng công việc:
- Dự thảo kế hoạch thời gian đào tạo cho từng năm học.
- Lập phương án phân bổ và khai thác quỹ phòng học của trường cho các khóa đào tạo hệ chính quy của trường theo học kỳ, năm học thuộc các chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt và chương trình quốc tế.
- Tham gia công tác xây dựng chương trình đào tạo hệ chính quy.
- Theo dõi tiến độ dạy và học của các lớp hệ chính quy, đảm bảo kế hoạch chung của trường.
- Xây dựng kế hoạch tốt nghiệp cho các khóa học hệ chính quy.
- Lập kế hoạch đăng ký học và thi trả nợ học phần theo từng học kỳ, năm học.
- Tổng hợp tình hình xét điều kiện học tiếp, ngừng học, buộc thôi học, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy các bậc đào tạo trong trường.
- Tham gia dự thảo và biên tập các loại báo cáo, đề án chương trình chất lượng cao, chương trình đào tạo …
- Tổng hợp các loại báo cáo liên quan đến công việc và được Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Trưởng Ban Điều hành chương trình chất lượng cao phân công.
3 Thầy Phạm Ngọc Trình
ĐT: 0908258061
Phó trưởng ban quản lý liên thông. Phụ trách trực tiếp các mảng công việc sau:
- Lập thời khóa biểu cho các khóa đào tạo theo tín chỉ, các khóa liên thông, văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy.
- Thực hiện các chương trình đào tạo đã duyệt, kế hoạch giảng dạy học kỳ và bố trí lịch giảng dạy của giảng viên theo đề nghị của khoa.
- Theo dõi tiến độ giảng dạy của các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ, các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy đảm bảo kế hoạch chung của trường.
- Quản lý website tuyển sinh, website phòng Quản lý đào tạo.
- Quản lý Email tuyển sinh, Email phòng Quản lý đào tạo.
- Xây dựng các phần mềm phục vụ các công việc trong phòng.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do phòng Quản lý đào tạo tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Quản lý và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo của trường.
- Quản lý cổng thông tin UIS.
4 Cô Đỗ Thị Kim Hà
ĐT: 0909336970
- Soạn dự thảo các quyết định thành lập Hội đồng, Ban thanh tra và các Ban chuyên môn phục vụ cho các kỳ thi và kiểm tra: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc học phần giáo dục quốc phòng – An ninh, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra, đầu vào, kiểm tra tin học chuẩn đầu vào.
- Dự kiến nhu cầu nhân sự phục vụ cho công tác tổ chức thi như: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc học phần giáo dục quốc phòng – An ninh, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra, đầu vào, kiểm tra tin học chuẩn đầu vào. Soạn thảo văn bản và huy động nhân sự tham gia.
- Dự kiến nhân sự tham gia Ban chấm thi kỳ thi tuyển sinh hệ chính quy. Liên hệ giáo viên các trường THPT để làm hợp đồng chấm thi…
- Dự kiến nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm và chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ cho các kỳ thi.
- Soạn các biểu mẫu, biên bản, báo cáo… phục vụ công tác tổ chức thi cho các kỳ thi.
- Soạn các biểu mẫu, biên bản, photo đáp án và đề thi… phục vụ công tác chấm thi.
- Làm thủ tục thanh toán thù lao cho Hội đồng, Ban Thanh tra và các Ban chuyên môn thuộc Hội đồng của các kỳ thi và kiểm tra: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc học phần giáo dục quốc phòng – An ninh, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra, đầu vào, kiểm tra tin học chuẩn đầu vào.
- Lưu trữ các biên bản, báo cáo, danh sách thi… liên quan đến các kỳ thi và kiểm tra: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc học phần giáo dục quốc phòng – An ninh, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra, đầu vào, kiểm tra tin học chuẩn đầu vào.
- Phụ trách mảng công đoàn của Phòng.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Thực hiện các công việc khác do phòng phân công.
5 Cô Thới Thị Thu Ba
ĐT: 0907450357
- Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp.
- Ra các quyết định về bảo lưu kết quả học tập, chuyển khóa, chuyển bậc….
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Thực hiện các công việc khác do Phòng phân công.
6 Thầy Nguyễn Hoàng Vinh
ĐT: 0908588445
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 3.
- Thanh toán thù lao cho giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng.
- Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P.QLĐT tổ chức.
- Nhận và quản lý hồ sơ đầu vào TSĐH, liên thông, văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy.
- Kiểm tra và nhận hồ sơ đăng ký dự thi liên thông và văn bằng đại học thứ 2.
- Tập hợp bảng điểm toàn khóa của các thí sinh đăng ký dự thi liên thông và văn bằng đại học thứ 2 và bàn giao về các khoa đào tạo.
7 Thầy Trương Bỉnh Thắng
ĐT: 0902385268
- Xác minh chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của các khóa đào tạo hệ chính quy.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Kiểm tra và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh hệ chính quy cũng như của liên thông, văn bằng đại học thứ 2.
- Tham gia công tác văn thư của phòng.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P.QLĐT tổ chức.
8 Thầy Bùi An Ninh
ĐT: 0933278070
- Tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần cho các khóa hệ chính quy.
- Xét xử lý học vụ cho sinh viên các khóa hệ chính quy.
- Xét điều kiện học tiếp, ngừng học, buộc thôi học, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy các bậc đào tạo trong trường.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
9 Cô Cao Thị Quỳnh Trang
ĐT: 0907534982
- Theo dõi thời khóa biểu và tình hình giảng dạy của giảng viên của các khóa hệ chính quy.
- Phối hợp tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Thực hiện các công việc khác do Phòng phân công.
10 Cô Nguyễn Lê Mai Khanh
ĐT: 01226769541
- Tham gia vào quá trình rà soát và nhập dữ liệu của chương trình đào tạo các khóa hệ chính quy vào phần mềm.
- Bố trí giảng viên theo yêu cầu của Khoa, theo dõi thời khóa biểu và tình hình giảng dạy của giảng viên của các khóa hệ chính quy, liên thông đại học và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P.QLĐT tổ chức.
- Phối hợp tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
11 Cô Hà Bích Thủy
ĐT: 0933367836
- Thực hiện các công việc của Ban điều hành chương trình chất lượng cao yêu cầu.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
12 Cô Đặng Thị Tuyết Thanh
ĐT: 0987629067
- Tiếp sinh viên, nhận đơn thư thắc mắc của sinh viên, phụ huynh, tiếp nhận công văn đến, đi.
- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, các bậc đào tạo, văn bản đến và văn bản đi…
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Thực hiện các công việc khác do Phòng phân công.
TIN MỚI
» Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức) (16/2/17)
» Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức) (15/2/17)
» Thông báo về kết quả xử lý đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (17/1/17)
» Thông báo về việc tham dự Lễ Tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế trình độ Đại học hệ chính quy tốt nghiệp lần 2 năm 2016 (12/1/17)
» Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy (4/1/17)
» Kết quả phúc khảo kì thi tốt nghiệp lần 2 các khóa Đào tạo niên chế hệ chính quy năm học 2015-2016 (12/12/16)
» Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với các khóa đào tạo niên chế hê chính quy (23/11/16)
» Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các khóa đào tạo hệ niên chế năm 2016 (16/11/16)
» Thông báo về việc điều chỉnh thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh Khóa 12 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) (8/11/16)
» Thông báo v/v đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (7/11/16)