tapthe
GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Phòng Quản lý đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo ở các bậc học hệ chính quy, bao gồm:
- Lên kế hoạch tuyển sinh các hệ chính quy.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.
- Phối hợp với các khoa chuyên ngành và bộ môn xây dựng nội dung và chương trình đào tạo cho các khóa Đại học chính quy và các khóa liên thông.
- Quản lý khối lượng giảng dạy của từng bộ môn và từng khoa, xác nhận thanh toán tiền giảng cho giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng.
- Tổ chức xét học tiếp, ngừng học và thôi học cho sinh viên các khóa.
- Lập hội đồng xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
- Các công tác khác theo sự phân công của Nhà trường.
- Quản lý các lớp liên thông hệ chính quy của Nhà trường
II. NHÂN SỰ, PHÂN CÔNG:
Nhân sự của phòng gồm 15 người, 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng và 13 chuyên viên, chia làm 5 bộ phận:
1. Bộ phận tuyển sinh
2. Bộ phận quản lý chương trình đào tạo và thời khóa biểu
3. Bộ phận xử lý học vụ
4. Bộ phận văn bằng, tốt nghiệp
5. Bộ phận tiếp sinh viên
STT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
1 TS. Đặng Thị Ngọc Lan
Trưởng phòng, phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng Quản lý đào tạo.
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý chương trình đào tạo.
- Quản lý công tác tốt nghiệp và cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho các khóa hệ chính quy.
- Quản lý công tác thi đua và nhân sự của phòng.
- Lên kế hoạch công tác hàng tuần của phòng, xử lý công văn đến.
- Tham gia tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy.
2 ThS. Lê Trọng Tuyến Phó trưởng phòng, phụ trách các mảng công việc:
- Dự thảo kế hoạch thời gian đào tạo cho từng năm học.
- Lập phương án phân bổ và khai thác quỹ phòng học của trường cho các khóa đào tạo hệ chính quy của trường theo học kỳ, năm học thuộc các chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt và chương trình quốc tế.
- Tham gia công tác xây dựng chương trình đào tạo hệ chính quy.
- Theo dõi tiến độ dạy và học của các lớp hệ chính quy, đảm bảo kế hoạch chung của trường.
- Xây dựng kế hoạch tốt nghiệp cho các khóa học hệ chính quy.
- Lập kế hoạch đăng ký học và thi trả nợ học phần theo từng học kỳ, năm học.
- Tổng hợp tình hình xét điều kiện học tiếp, ngừng học, buộc thôi học, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy các bậc đào tạo trong trường.
- Tham gia dự thảo và biên tập các loại báo cáo, đề án chương trình chất lượng cao, chương trình đào tạo …
- Tổng hợp các loại báo cáo liên quan đến công việc và được Trưởng phòng Quản lý đào tạo.
3 Thầy Phạm Ngọc Trình
Phó trưởng ban quản lý liên thông. Phụ trách trực tiếp các mảng công việc sau:
- Theo dõi tiến độ giảng dạy của các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ, các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy đảm bảo kế hoạch chung của trường.
- Cập nhật và xử lý số liệu tuyển sinh hệ chính quy.
- Quản lý website tuyển sinh, website phòng Quản lý đào tạo.
- Quản lý Email tuyển sinh, Email phòng Quản lý đào tạo.
- Xây dựng các phần mềm phục vụ các công việc trong phòng.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do phòng Quản lý đào tạo tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Quản lý và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo UIS của trường.
- Quản lý cổng thông tin UIS.
4 Cô Thới Thị Thu Ba - Tiếp sinh viên.
- Tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần cho các khóa hệ chính quy.
- Xét học vụ cho sinh viên các khóa hệ chính quy.
- Hỗ trợ điều chỉnh và đăng ký học phần cho sinh viên các khóa hệ chính quy.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
5 Cô Đỗ Thị Kim Hà - Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp.
- Ra các quyết định về bảo lưu kết quả học tập, chuyển khóa, chuyển bậc….
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo
- Phụ trách mảng công đoàn của Phòng.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
6 Thầy Nguyễn Hoàng Vinh - Soạn dự thảo các quyết định thành lập Hội đồng, Ban thanh tra và các Ban chuyên môn phục vụ cho các kỳ thi và kiểm tra: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh.
- Dự kiến nhu cầu nhân sự phục vụ cho công tác tổ chức thi như: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh. Soạn thảo văn bản và huy động nhân sự tham gia.
- Dự kiến nhân sự tham gia Ban chấm thi kỳ thi tuyển sinh hệ chính quy. Liên hệ giáo viên các trường THPT để làm hợp đồng chấm thi…
- Dự kiến nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm và chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ cho các kỳ thi.
- Soạn các biểu mẫu, biên bản, báo cáo… phục vụ công tác tổ chức thi cho các kỳ thi.
- Soạn các biểu mẫu, biên bản, photo đáp án và đề thi… phục vụ công tác chấm thi.
- Làm thủ tục thanh toán thù lao cho Hội đồng, Ban Thanh tra và các Ban chuyên môn thuộc Hội đồng của các kỳ thi và kiểm tra: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc học phần giáo dục quốc phòng – An ninh, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra, đầu vào, kiểm tra tin học chuẩn đầu vào.
- Lưu trữ các biên bản, báo cáo, danh sách thi… liên quan đến các kỳ thi và kiểm tra: tuyển sinh, tốt nghiệp, kết thúc học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra, đầu vào, kiểm tra tin học chuẩn đầu vào.
7 Thầy Trương Bỉnh Thắng - Tiếp sinh viên.
- Tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần cho các khóa hệ chính quy.
- Xác minh chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của các khóa đào tạo hệ chính quy.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Kiểm tra và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh hệ chính quy cũng như của liên thông, văn bằng đại học thứ 2.
- Hỗ trợ điều chỉnh và đăng ký học phần cho sinh viên các khóa hệ chính quy.
- Tham gia công tác văn thư của phòng.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P.QLĐT tổ chức.
8 Thầy Bùi An Ninh - Tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần cho các khóa hệ chính quy.
- Hỗ trợ điều chỉnh và đăng ký học phần cho sinh viên các khóa hệ chính quy.
- Xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, xét điều kiện, dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy các bậc đào tạo trong trường.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
9 Cô Cao Thị Quỳnh Trang - Tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần cho các khóa hệ chính quy.
- Theo dõi thời khóa biểu và tình hình giảng dạy của giảng viên của các khóa hệ chính quy.
- Phối hợp tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
10 Cô Nguyễn Lê Mai Khanh - Thực hiện các chương trình đào tạo đã duyệt, kế hoạch giảng dạy học kỳ và bố trí lịch giảng dạy của giảng viên theo đề nghị của khoa.
- Tham gia vào quá trình rà soát và nhập dữ liệu của chương trình đào tạo các khóa hệ chính quy vào phần mềm UIS.
- Tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần cho các khóa hệ chính quy.
- Theo dõi phân công đơn vị quản lý học phần.
- Tổng hợp danh sách học phần tương đương, thay thế.
- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo.
- Bố trí giảng viên theo yêu cầu của Khoa, theo dõi thời khóa biểu và tình hình giảng dạy của giảng viên của các khóa hệ chính quy, liên thông đại học và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P.QLĐT tổ chức.
- Phối hợp tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang
11 Cô Hà Bích Thủy - Theo dõi tiến độ học tập và giảng dạy chương trình chất lượng cao.
- Tiếp sinh viên, nhận các yêu cầu cần giải quyết của sinh viên chương trình chất lượng cao.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
12 Cô Đặng Thị Tuyết Thanh - - Tiếp sinh viên, nhận đơn thư thắc mắc của sinh viên, phụ huynh, tiếp nhận công văn đến, đi.
- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp các khóa, các bậc đào tạo, văn bản đến và văn bản đi…
- Hỗ trợ điều chỉnh và đăng ký học phần cho sinh viên các khóa hệ chính quy.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
13 Cô Nhữ Thị Thu Ngân - Tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần cho các khóa hệ chính quy.
- Theo dõi tiến độ học tập và giảng dạy chương trình chất lượng cao.
- Tiếp sinh viên, nhận các yêu cầu cần giải quyết của sinh viên chương trình chất lượng cao.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
14 Thầy Đặng Đình Nhân - Tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần cho các khóa hệ chính quy.
- Lập thời khóa biểu cho các khóa đào tạo theo tín chỉ, các khóa liên thông, văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy.
- Bố trí giảng viên theo yêu cầu của Khoa, theo dõi thời khóa biểu và tình hình giảng dạy của giảng viên của các khóa hệ chính quy, liên thông đại học và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P.QLĐT tổ chức.
- Phối hợp tổ chức cho sinh viên đăng ký trả nợ học phần.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
15 Thầy Trần Văn Tuấn - Theo dõi tiến độ học tập và giảng dạy chương trình chất lượng cao.
- Tiếp sinh viên, nhận các yêu cầu cần giải quyết của sinh viên chương trình chất lượng cao.
- Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thi cho các kỳ thi do P. QLĐT tổ chức.
- Tham gia trực các lớp học khóa đào tạo liên thông và văn bằng đại học thứ 2 hệ chính quy tại cơ sở 2C Phổ Quang.
- Tổng hợp và cấp phát học liệu cho sinh viên chương trình chất lượng cao.
- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ tư vấn tuyển sinh chương trình chất lượng cao.
TIN MỚI
» Thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2018 khóa 11D bậc Đại học, 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy (UFM cũ) và C12 bậc Cao đẳng hệ chính quy (CFC cũ) (9/5/18)
» Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 11D và 12C hệ niên chế (UFM cũ) (20/4/18)
» Thông báo v/v giải quyết đăng ký học học kỳ giữa, năm 2018 đối với các khóa đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (7/3/18)
» Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (5/12/17)
» Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa đào tạo niên chế bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy (23/11/17)
» Thông báo v/v đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo niên chế (khóa 12C) (21/11/17)
» Thông báo v/v đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo niên chế (khóa 12C) (17/11/17)
» Thông báo v/v Về việc đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy đào tạo theo niên chế (khóa 11D) (16/11/17)
» Danh sách và bảng phân bổ sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 đối với các khóa 11D, 10D bậc Đại học và các khóa 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (10/11/17)
» Thông báo v/v Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các khóa 11D, 10D bậc Đại học và 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (18/9/17)