TIN MỚI
» Danh sách kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2017 đối với các khóa 11D, 10D bậc Đại học và các khóa 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (8/6/17)
» Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa bậc Đại học, Cao đẳng chính quy (Hệ niên chế) học kỳ giữa năm 2017 (22/5/17)
» Thông báo về Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2017 các khóa 11D, 10D bậc Đại học và 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy (5/5/17)
» Lịch ôn tập thi tốt nghiệp các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Đào tạo theo niên chế) (19/4/17)
» Thông báo v/v giải quyết đăng ký học học kỳ giữa, năm 2017 (học kỳ hè năm học 2016 - 2017) đối với các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (28/2/17)
» Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức) (16/2/17)
» Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức) (15/2/17)
» Thông báo về kết quả xử lý đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (17/1/17)
» Thông báo về việc tham dự Lễ Tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế trình độ Đại học hệ chính quy tốt nghiệp lần 2 năm 2016 (12/1/17)
» Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy (4/1/17)