TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về việc xử lý đăng ký học phần tín chỉ (đợt đăng ký bổ sung, điều chỉnh) học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy (chương trình đại trà) (27/8/14)
» Thời khóa biểu chính thức các lớp hệ niên chế (Khóa 11D, 12C) học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (26/8/14)
» Thới khóa biểu chính thức các lớp hệ tín chỉ (khóa 12D, 13D) học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (26/8/14)
» Lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh khoá 14D, học kì 1, năm học 2014 - 2015 (21/8/14)
» Danh sách bố trí lớp học GDQP khoá 14D và các khoá trả nợ, học kì 1, năm học 2014 - 2015 (21/8/14)
» Thông báo về việc đăng ký kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (19/8/14)
» Thông báo về việc phân bổ thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2014 vào các ngành/chuyên ngành đào tạo của trường (16/8/14)
» Thông báo về việc kiểm tra TIếng Anh đầu vào cho sinh viên trúng tuyển nhập học khóa 14D bậc Đại học hệ Chính quy (16/8/14)
» Thông báo về ký hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học học kì 1, năm học 2014 - 2015, cho sinh viên khóa 14D hệ chính quy (16/8/14)
» Thông báo về lịch học GDQP - AN đối với sinh viên trúng tuyển nhập học khóa 14D bậc Đại học hệ chính quy, học kì 1 năm học 2014 - 2015 (16/8/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI