TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về việc đăng ký trả nợ học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (1/9/15)
» Thông báo giải quyết đặng ký học và thi trả nợ học phần cho sinh viên các khóa 09D, 10D, 11D bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 (dành cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế) (1/9/15)
» Dự kiến danh sách công nhận tốt nghiệp bổ sung lần 1 cho khoá 11D Đại học hệ chính quy và Khóa 12C Cao đẳng hệ chính quy, năm học 2014 - 2015 (27/8/15)
» Thời khóa biểu các lớp khóa 12D, 13D và 14D học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (Chương trình Đại trà, Chất lượng cao, Đặc biệt) (26/8/15)
» Kết quả thi tốt nghiệp lần 1, các khóa 7 - liên thông bậc đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ, năm học 2014 - 2015 (25/8/15)
» Dự kiến danh sách công nhận tốt nghiệp lần 1 cho khoá 6,7 liên thông bậc đại học hệ chính quy và Khóa 3 liên thông bậc cao đẳng hệ chính quy, năm học 2014 - 2015 (21/8/15)
» Thông báo về việc điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp học phần bố trí học tại cở sở 2/4 Trần Xuân Soạn (20/8/15)
» Thông báo về việc gia hạn đăng ký thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2, năm học 2014 - 2015 cho các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (14/8/15)
» Danh sách dự thi học phần GDQP - AN, học kỳ hè, năm học 2014 -2015 (14/8/15)
» Danh sách dự thi tốt nghiệp lần 1 khoá 6, 7 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm học 2014 - 2015 (7/8/15)