TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING       CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Số:     /TB/PQLĐT                       TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận giấy chứng nhận chuyển đổi ngành đợt 2
tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2012

Căn cứ thông báo số 417/TB/ĐHTCM – QLĐT của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing kư ngày 06 tháng 03 năm 2012 về việc chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy;

Căn cứ điểm thi lần 2 các môn chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy;

Nay, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến các học viên đă đủ điều kiện chuyển đổi ngành đợt 2 (có danh sách kèm theo) thời gian nhận giấy chứng nhận chuyển đổi ngành như sau:

ü     Ngày nhận: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2012.

ü     Thời gian: buổi sáng từ 7g30 đến 11g30, buổi chiều từ 13g00 đến 16g30.

ü     Địa điểm: Pḥng Quản lư đào tạo (P.205).

Đề nghị các đơn vị liên quan thông báo cho học viên biết để thực hiện./. 

                                                                                               

                                 

 

Nơi nhận:

-        Thông báo hoc viên;

-        Website;

-        Lưu: VT, P.QLĐT.

 

TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

                                                                                          

(Đă kư)

 

ThS. Hứa Minh Tuấn