BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:       1162        /QĐ-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định hướng dẫn thực tập, đánh giá khóa luận tốt nghiệp

bậc Đại học hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

tại trường Đại học Tài chính – Marketing

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-TTg ngày 05/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học BC Marketing trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 395/QĐ–TTg ngày 25/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học BC Marketing thành Trường ĐH Tài Chính – Marketing;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng  hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ/ĐHTCM-QLĐT ngày 19/07/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành “Quy định tổ chức đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính – Marketing”;

Theo đề nghị của Trưởng Pḥng Quản lư đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.    Nay, ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định hướng dẫn thực tập, đánh giá khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính – Marketing”.

Điều 2.    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư. Các Ông/Bà Trưởng pḥng, Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên bậc Đại học hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính – Marketing chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám hiệu;

-        Như điều 2;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG
 
 

(Đă kư)

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Trần Hậu

 

 


BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUY ĐỊNH

Hướng dẫn thực tập, đánh giá khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy

đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính – Marketing

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 30 tháng 7 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing)

 


I. Các quy định chung

1.     Trách nhiệm của Khoa / Bộ môn

a.     Định hướng đề tài nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chuyên ngành do Khoa / Bộ môn phụ trách; tổ chức seminar, thảo luận theo chế độ sinh hoạt chuyên môn giúp sinh viên có điều kiện tŕnh bày trước Khoa / Bộ môn về các vấn đề nghiên cứu của đề tài khoá luận tốt nghiệp (KLTN); quyết định cho sinh viên thay đổi đề tài của khoá luận trên cơ sở đề nghị của sinh viên và giảng viên hướng dẫn (GVHD).

b.     Sau khi Nhà trường tiến hành họp xét điều kiện làm KLTN, Khoa / Bộ môn thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN, danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên làm KLTN.

c.      Xét duyệt các đề tài KLTN mà GVHD đă thống nhất với sinh viên triển khai thực hiện. Phê duyệt đề cương làm KLTN của sinh viên trên cơ sở ư kiến phản hồi của GVHD.

d.     Có biện pháp phù hợp để theo dơi, đôn đốc và kiểm tra quá tŕnh triển khai thực hiện của GVHD và của sinh viên làm KLTN. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho sinh viên trong quá tŕnh thực tập.

e.      Khoa / Bộ môn đề nghị h́nh thức kỷ luật phù hợp với các quy định hiện hành đối với GVHD hoặc sinh viên vi phạm trong quá tŕnh làm KLTN.

f.       Trong quá tŕnh thực hiện đề tài, nếu xét thấy sinh viên vắng không phép từ 3 buổi làm việc (cộng dồn) trở lên với GVHD mà không có lư do hoặc không đảm bảo tiến độ hoàn tất đề tài, GVHD có thể đề nghị khoa đào tạo đ́nh chỉ việc thực hiện đề tài đối với sinh viên. Đề nghị này được thông qua Bộ môn và Trưởng khoa phê duyệt. Khi đó, sinh viên sẽ nhận điểm không (0) cho học phần này.

g.     Cung cấp các biểu mẫu, giấy tờ phục vụ quá tŕnh thực tập.

h.     Chuẩn bị danh sách, các loại giấy tờ, biểu mẫu và hồ sơ làm khóa luận của sinh viên để Hội đồng đánh giá KLTN làm việc. Giấy giới thiệu sinh viên liên hệ thực tập do pḥng Công tác sinh viên cấp cho sinh viên.

i.       Đề xuất danh sách thành viên Tổ chuyên môn đánh giá KLTN của khoa để tŕnh Hiệu trưởng phê duyệt trước khi tiến hành chấm điểm KLTN.

 

2.     Trách nhiệm của GVHD

a.     Trao đổi và thống nhất tên đề tài và đề cương KLTN với sinh viên. GVHD nộp 01 bản đề cương chi tiết của sinh viên về Văn pḥng khoa đào tạo chậm nhất là 01 tháng sau thời gian chính thức thực hiện khóa luận, GVHD giữ 01 bản đề cương để theo dơi, ghi chép nội dung làm việc, kư xác nhận tiến độ thực tập của sinh viên.

b.     Hướng dẫn sinh viên về mục đích, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được, các quy định về làm KLTN; xây dựng đề cương của KLTN; phương pháp nghiên cứu giáo tŕnh, tài liệu phục vụ cho việc làm KLTN; phương pháp nghiên cứu, cách thức tiến hành thực hành, phương pháp thu thập và xử lư số liệu phục vụ cho khóa luận; bố cục, nội dung và cách thức tŕnh bày KLTN theo đúng quy định.

c.      Phổ biến cho sinh viên thực tập nắm được các quy định của trường và của khoa về quản lư sinh viên làm KLTN; đôn đốc sinh viên thực hiện đúng các yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng KLTN; nộp 02 bản chính KLTN (kèm theo đĩa CD chứa nội dung khóa luận) về Văn pḥng khoa vào thời điểm kết thúc thời hạn làm KLTN theo kế hoạch.

d.     Đặt ra những yêu cầu và thông báo công khai các yêu cầu cụ thể về hướng dẫn cho sinh viên trong thời gian thực tập như: tiến độ thực hiện khóa luận, thời hạn báo cáo định kỳ, thời hạn nộp số liệu, nộp bản thảo, nội quy của nơi thực tập, ... trên cơ sở phù hợp với quy định, thông báo làm KLTN của trường và kế hoạch thực hiện của khoa đào tạo.

e.      Viết nhận xét đánh giá kết quả công việc và chấm điểm quá tŕnh làm KLTN cho sinh viên và nộp về Văn pḥng khoa đào tạo cùng thời điểm nộp bản chính KLTN như ở mục 2.c. nêu trên.

3.     Trách nhiệm của sinh viên

a.     Sinh viên đăng kư đề tài KLTN phù hợp với nội dung, chương tŕnh học thuộc ngành nghề đào tạo đang theo học. Mỗi sinh viên phải đăng kư một đề tài riêng biệt.

b.     Sau khi có danh sách phân công GVHD, sinh viên phải gặp trực tiếp với GVHD theo thông báo của GVHD để nghe phổ biến các quy định về thực tập và làm KLTN. Sinh viên phải thực hiện đề tài đă được Trưởng khoa / bộ môn phê duyệt. Đề cương KLTN phải được GVHD và Khoa / Bộ môn phê duyệt trước khi thực hiện. Sinh viên phải thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đề tài với GVHD và thực hiện nghiêm túc các quy định của trường và của khoa đào tạo.

c.      Trường hợp trong thời gian làm khóa luận mà sinh viên bắt buộc phải thay đổi đề tài khóa luận hoặc địa điểm thực tập đă đăng kư, sinh viên phải làm đơn và có sự đồng ư bằng bút phê của GVHD. Trong ṿng 1 tuần sau khi nhận đơn, GVHD xem xét và cho ư kiến: nếu đồng ư th́ GVHD tŕnh Trưởng khoa đào tạo ra quyết định giao đề tài mới và thực hiện theo quỹ thời gian c̣n lại của kế hoạch làm KLTN; nếu không đồng ư th́ GVHD giải thích cho sinh viên biết và sinh viên tiếp tục thực hiện đề tài ban đầu đă giao.

Việc thay đổi đề tài khóa luận hoặc địa điểm thực tập chỉ được phép thực hiện trong ṿng 4 tuần đầu tiên của thời gian thực tập.

d.     Để tránh trường hợp sinh viên sao chép KLTN của nhau, những sinh viên thực tập trong cùng một đơn vị phải làm đề tài khác nhau. Trường hợp đặc biệt do khoa đào tạo quyết định.

e.      Sinh viên không thông qua đề cương với GVHD theo quy định, hoặc nộp đề cương, bản thảo hoặc bản chính KLTN trễ hạn quy định sẽ bị xử lư theo quy định hiện hành của Nhà trường.

f.       Sinh viên phải tự ḿnh thực hiện KLTN, nếu bị phát hiện có sao chép nội dung hoặc nhờ người khác làm hộ th́ tùy mức độ vi phạm sẽ chịu h́nh thức xử lư theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

g.     Ngoài việc thực hiện các quy định về làm KLTN của trường, sinh viên thực tập tại cơ quan hoặc doanh nghiệp phải chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy của cơ quan hoặc doanh nghiệp đó. Nếu vi phạm, tùy mức độ sẽ bị xử lư điểm quá tŕnh thực tập hoặc điểm rèn luyện, nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đ́nh chỉ thực tập.

h.     Kết thúc thời gian làm KLTN, mỗi sinh viên có trách nhiệm nộp 2 bản chính KLTN được tŕnh bày theo đúng quy định và đĩa CD chứa nội dung KLTN cho GVHD.

II. Các quy định về quản lư sinh viên trong giai đoạn chuẩn bị thực tập, xét điều kiện làm KLTN, giao đề tài KLTN

1.     Căn cứ vào tiến độ đào tạo thực tế của khóa học, tối thiểu trước 2 tháng so với thời điểm bắt đầu làm KLTN, pḥng Quản lư đào tạo tŕnh Hiệu trưởng duyệt thông báo về việc tổ chức làm KLTN, gửi đến các khoa đào tạo và thông báo sinh viên biết để xây dựng kế hoạch và chuẩn bị thực hiện.

2.     Căn cứ thông báo đă được Hiệu trưởng duyệt, khoa đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai làm KLTN cho sinh viên, đồng thời thực hiện các công việc sau đây trước thời gian triển khai làm khóa luận:

a.     Phổ biến kế hoạch và quy định làm KLTN cho sinh viên.

b.     Giới thiệu, đề xuất danh mục đề tài, tư vấn cho sinh viên chọn đề tài và đính kèm theo phiếu đăng kư đề tài cho sinh viên.

c.      Giới thiệu thông tin về lĩnh vực chuyên môn của GVHD cho sinh viên tham khảo để đăng kư GVHD.

d.     Tổ chức cho sinh viên đăng kư mảng / lĩnh vực thực tập, ví dụ: quản trị chất lượng, marketing, phát triển sản phẩm, quảng cáo, quản trị bán hàng, ...

e.      Tổng hợp danh sách sinh viên đăng kư mảng / lĩnh vực thực tập.

f.       Trên cơ sở danh sách sinh viên đăng kư mảng / lĩnh vực thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các mảng / lĩnh vực thực tập đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng quy định (số lượng sinh viên thực tập / GVHD được thực hiện theo quy định hiện hành của trường) và thông báo cho GVHD và sinh viên biết.

g.     Phối hợp với pḥng Công tác sinh viên cung cấp các biểu mẫu, giấy tờ và giới thiệu sinh viên đi liên hệ nơi thực tập.

3.     Trong giai đoạn này, Nhà trường sẽ họp xét sinh viên đủ điều kiện làm KLTN theo quy chế đào tạo. Sau khi có danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN, khoa đào tạo cập nhật danh sách và thực hiện các công việc như trên để giao đề tài cho sinh viên kịp thời làm KLTN.

Kết thúc giai đoạn này, khoa đào tạo phải tổng hợp và phê duyệt danh sách GVHD – sinh viên – mảng / lĩnh vực đề tài KLTN của sinh viên – nơi thực tập của sinh viên và thông báo cho sinh viên biết.

III. Giai đoạn triển khai cho sinh viên làm KLTN

Đây là giai đoạn chính thức triển khai làm KLTN cho sinh viên.

1.     GVHD nhận danh sách sinh viên và gặp gỡ sinh viên để hướng dẫn và thống nhất tên đề tài. Hướng dẫn sinh viên viết đề cương và kế hoạch thực tập.

2.     GVHD tŕnh cho lănh đạo khoa danh sách đề tài của sinh viên đă đăng kư và đề cương làm KLTN của sinh viên có chữ kư của sinh viên và GVHD.

3.     Khoa đào tạo lập danh sách tên đề tài của sinh viên và GVHD trong toàn đợt (khoa xem xét và điều chỉnh tên đề tài nếu xảy ra trùng tên đề tài và đơn vị thực tập).

4.     Sau khi GVHD đă phê duyệt đề tài và đề cương KLTN, trong khoảng thời gian 2 – 3 tuần đầu tiên của giai đoạn chính thức triển khai làm KLTN, khoa đào tạo tổ chức buổi báo cáo để sinh viên thực tập báo cáo về tiến độ thực tập, đề cương KLTN và các ư kiến khác của sinh viên cần được giải quyết. Mỗi buổi báo cáo, khoa đào tạo bố trí 2 - 3 giảng viên/đề tài, trong đó có ít nhất một giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực sinh viên thực tập. Những nội dung kết luận trong buổi báo cáo mang tính góp ư về chuyên môn để GVHD và sinh viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các bước làm KLTN tiếp theo.

5.     GVHD triển khai cho sinh viên đi khảo sát dữ liệu tại đơn vị thực tập theo kế hoạch và viết KLTN.

Trong quá tŕnh thực tập, GVHD phải gặp trực tiếp sinh viên ít nhất 6 lần (1 lần/tuần, không kể trao đổi qua e-mail, điện thoại). GVHD có trách nhiệm thông báo địa điểm gặp trực tiếp sinh viên tại các cơ sở đào tạo của trường (trường hợp sinh viên không thể gặp giảng viên tại các buổi chính thức nếu có lư do chính đáng th́ GVHD sẽ thống nhất với sinh viên về địa điểm gặp để hướng dẫn sinh viên).

Kết thúc giai đoạn này, mỗi sinh viên phải hoàn thành KLTN của ḿnh đă đăng kư, nội dung KLTN được tŕnh bày theo mẫu quy định của trường. Sinh viên nộp 01 quyển và 01 CD chứa nội dung khóa luận cho khoa đào tạo, 01 quyển cho GVHD. GVHD nộp bản ư kiến nhận xét và bảng điểm đánh giá quá tŕnh thực tập của sinh viên cho khoa đào tạo.

 

 

IV. Giai đoạn đánh giá KLTN

1.     Trong thời gian 2 tuần kể từ khi kết thúc thời hạn làm KLTN, khoa đào tạo tổ chức chấm KLTN cho sinh viên.

2.     Sinh viên không phải bảo vệ KLTN trước Hội đồng. Mỗi KLTN được 2 (hai) giảng viên đánh giá, trong đó có GVHD và giảng viên chấm phản biện có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thực tập. Giảng viên chấm phản biện KLTN do Trưởng Khoa đào tạo phân công và thông báo công khai trong Khoa/Bộ môn.

3.     Điểm đánh giá KLTN

a.     Điểm đánh giá KLTN gồm có: điểm đánh giá quá tŕnh thực tập chiếm 40% (do GVHD quyết định) và điểm viết KLTN chiếm 60% (do 2 giảng viên chấm). Các thành phần điểm được thông báo cho sinh viên và giảng viên biết trước khi thực hiện KLTN.

b.     Các điểm thành phần của KLTN (bao gồm: điểm đánh giá quá tŕnh thực tập và điểm viết KLTN) được chấm theo thang điểm 10 (mười), làm tṛn đến phần nguyên.

c.      Kết quả chấm phần viết KLTN của 2 giảng viên (GVHD và giảng viên chấm phản biện) nếu có sự chênh lệch:

+       Không quá 1,0 điểm: điểm đánh giá phần viết KLTN là điểm trung b́nh cộng của 2 giảng viên chấm.

+       Quá 1,0 điểm: 2 giảng viên chấm đối thoại và thống nhất để lấy điểm số cuối cùng; nếu không thống nhất được th́ Trưởng Khoa / Bộ môn chấm lại độc lập và điểm đánh giá phần viết KLTN là điểm trung b́nh cộng của 3 giảng viên chấm.

d.     Điểm đánh giá KLTN là điểm trung b́nh có trọng số của các điểm đánh giá quá tŕnh thực tập và điểm viết KLTN, theo thang điểm 10 (mười), có điểm lẻ, làm tṛn đến một chữ số thập phân và quy về thang điểm chữ theo quy định hiện hành.

4.     Các khoa đào tạo hoàn tất việc chấm KLTN trong ṿng 2 tuần sau khi kết thúc thời gian sinh viên làm KLTN. Trong ṿng 1 tuần tiếp sau, khoa đào tạo thông báo điểm KLTN cho sinh viên và nộp bảng điểm về pḥng Khảo thí – Quản lư chất lượng để cập nhật điểm cho sinh viên.

V. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm của trường và các nội dung tại bản Quy định này, khoa đào tạo và các đơn vị liên quan thuộc trường có trách nhiệm phối hợp, tổ chức cho sinh viên thực tập và làm KLTN. Trong quá tŕnh thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo Hiệu trưởng để xin ư kiến giải quyết./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG
 

 

(Đă kư)

 

 

 
PGS.TS. Hoàng Trần Hậu