BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 1222 /TB-ĐHTCM-TS2022

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết cho điều chỉnh thông tin đăng kư xét tuyển đào tạo tŕnh độ đại học h́nh thức chính quy đối với các phương thức xét tuyển sớm

vào Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2022

 

Căn cứ Thông báo số 1068/TB-ĐHTCM-TS2022 ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc nhận đăng kư nguyện vọng xét tuyển đào tạo tŕnh độ đại học h́nh thức chính quy vào Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2022; Căn cứ t́nh h́nh phản hồi của thí sinh đăng kư xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm đề nghị cho phép điều chỉnh, cập nhật lại các thông tin đăng kư xét tuyển vào Trường.

Để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thông tin xét tuyển, quyền lợi xét tuyển và trách nhiệm của thí sinh trong việc đăng kư xét tuyển vào Trường, Nhà trường thông báo giải quyết cho điều chỉnh thông tin đăng kư xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Thí sinh đă đăng kư xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm theo Thông báo số 1068/TB-ĐHTCM-TS2022 ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Trường có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung minh chứng, cập nhật lại thông tin xét tuyển đảm bảo tính chính xác, đầy đủ.

2. H́nh thức thực hiện và thời gian thực hiện

Thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại https://dms.ufm.edu.vn/ để điều chỉnh, cập nhật trực tuyến, từ 00 giờ đến 24 giờ ngày 15/7/2022.

3. Các thông tin cho phép điều chỉnh, cập nhật

Thí sinh được điều chỉnh, cập nhật các thông tin (theo các mục nội dung trên màn h́nh thông tin xét tuyển của cá nhân thí sinh sau khi đăng nhập tài khoản) sau: thông tin thí sinh; nơi học THPT hoặc tương đương; kết quả học tập THPT (lưu ư việc cập nhật kết quả học tập THPT năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12); hồ sơ minh chứng về tiếng Anh (và thời hạn giá trị đối với các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế), giải thưởng ở các kỳ thi, hưởng chế độ khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, hưởng chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; thông tin liên hệ.


4. Các lưu ư về trách nhiệm của thí sinh

a) T́m hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của Trường, không đăng kư nguyện vọng vào những ngành, chương tŕnh đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện;

b) Cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng kư xét tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, dữ liệu kết quả học tập cấp THPT, thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có), nguyện vọng đăng kư; tính xác thực của các giấy tờ minh chứng;

c) Hoàn thành thanh toán lệ phí tuyển sinh trước khi kết thúc thủ tục đăng kư xét tuyển.

Thí sinh không phải gửi hồ sơ đăng kư xét tuyển giấy đến Trường. Nhà trường chỉ nhận hồ sơ đăng kư xét tuyển theo phương thức xét tuyển sớm bằng h́nh thức trực tuyến tại https://dms.ufm.edu.vn/

Nhà trường đề nghị thí sinh kiểm tra, rà soát để điều chỉnh, bổ sung minh chứng, cập nhật thông tin xét tuyển đảm bảo tính chính xác, đầy đủ trong thời gian quy định tại mục 2. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về thông tin đăng kư xét tuyển và kết quả sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, minh chứng khi nhập học./.

 

                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- HĐTS 2022;

- Các đơn vị thuộc Trường;                                                                   (Đă kư)

- Thông báo, website;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

                                                                                  TS. Lê Trung Đạo