TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP KHÓA 8 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG LÊN BẬC ĐẠI HỌC
ĐĂNG KƯ THIẾU PHẦN LƯ THUYẾT HOẶC THỰC HÀNH
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHẦN K/THỨC
1 1232180014 Phạm Thị Mỹ  Duyên 10/03/1990 LTDH8KS Lư thuyết
2 1232180046 Trần Kiều  Oanh 26/04/1990 LTDH8KS Thực hành
3 1232180062 Phạm Xuân  Thương 16/10/1990 LTDH8KS Lư thuyết
4 1232020028 Nguyễn Thị Thu  Hương 08/04/1989 LTDH8MA Thực hành
5 1232020029 Trịnh Quang  Huy 14/02/1989 LTDH8MA Thực hành
6 1232020032 Nguyễn Quốc  Kiệt 25/06/1988 LTDH8MA Lư thuyết
7 1232020042 Bùi Thị Ngọc  Mai 01/06/1990 LTDH8MA Lư thuyết
8 1232020051 Trần Thị  Nghĩ 04/04/1991 LTDH8MA Lư thuyết
9 1232020089 Dương Ngọc Bích  Trâm 19/02/1989 LTDH8MA Thực hành
10 1232090097 Nguyễn Thị Thảo  Linh 25/11/1991 LTDH8TC1 Lư thuyết
11 1232090137 Lê Thị Tường  Nguyên 18/03/1990 LTDH8TC1 Lư thuyết
12 1232090253 Lê Anh  Tuấn 22/04/1990 LTDH8TC1 Thực hành
13 1232090254 Nguyễn Thanh  Tuấn 07/11/1988 LTDH8TC1 Thực hành
14 1232090110 Lương Thị  Ly 30/10/1990 LTDH8TC2 Lư thuyết
15 1232090183 Lê Minh  Tâm 22/06/1990 LTDH8TC2 Lư thuyết
16 1232090019 Lưu Thị Bích  Diễm 20/03/1991 LTDH8TC3 Thực hành
17 1232090027 Trần Thị Thái  Dung 19/04/1987 LTDH8TC3 Thực hành
18 1232090037 Nguyễn Thị Kim  Hân 21/06/1990 LTDH8TC3 Thực hành
19 1232090069 Nguyễn Thị Thu  Hương 01/01/1991 LTDH8TC3 Thực hành
20 1232090114 Phan Thị Tuyết  Mai 24/04/1990 LTDH8TC3 Thực hành
21 1232090132 Đặng Bùi Tuyết  Ngân 20/06/1989 LTDH8TC3 Lư thuyết
22 1232090173 Trương Thị Thu  Quyên 11/11/1990 LTDH8TC3 Lư thuyết
23 1232090220 Vơ Thị Thu  Thùy 28/08/1990 LTDH8TC3 Thực hành
24 1232090222 Hồ Như  Thủy 10/09/1988 LTDH8TC3 Thực hành
25 1232090246 Nguyễn Trọng  Trinh 12/05/1990 LTDH8TC3 Thực hành
26 1232030029 Hoàng Văn  Hoàn 25/05/1988 LTDH8TD Lư thuyết
27 1232030033 Lê Thị Diễm  Hồng 26/05/1991 LTDH8TD Lư thuyết
28 1232030043 Nguyễn Kim  Ngân 16/04/1989 LTDH8TD Thực hành
29 1232030051 Phan Hiếu  Nhân 18/12/1991 LTDH8TD Thực hành
30 1232050018 Nguyễn Thị Kim  Chi 01/09/1987 LTDH8TM1 Lư thuyết
31 1232050088 Vơ Thị  Loan 20/05/1989 LTDH8TM1 Lư thuyết
32 1232050107 Trần Thị Kim  Ngân 27/12/1990 LTDH8TM1 Thực hành
33 1232050208 Tạ Quang  Vinh 11/08/1987 LTDH8TM1 Lư thuyết
34 1232050002 Huỳnh Ngô Thị  Ân 21/01/1989 LTDH8TM2 Thực hành
35 1232050026 Nguyễn Thị  Diễm 23/08/1990 LTDH8TM2 Thực hành
36 1232050039 Nguyễn Thị Thúy  Hằng 16/10/1988 LTDH8TM2 Thực hành
37 1232050078 Nguyễn Thị Hoàng  Lan 22/11/1991 LTDH8TM2 Thực hành
38 1232050116 Bùi Thụy Hồng  Nhi 03/02/1991 LTDH8TM2 Lư thuyết
39 1232050118 Nguyễn Ư Thùy  Nhi 28/06/1990 LTDH8TM2 Thực hành
40 1232050157 Nguyễn Thị  Thơ 01/04/1991 LTDH8TM2 Thực hành
41 1232050166 Phạm Công  Thức 04/07/1990 LTDH8TM2 Lư thuyết
42 1232190011 Dương Thanh  02/07/1987 LTDH8TX Lư thuyết
43 1232190015 Phan Trần Quỳnh  Hoa 18/01/1988 LTDH8TX Lư thuyết
44 1232190030 Phan Thụy Hoàng  Nhật 20/04/1991 LTDH8TX Thực hành
45 1232190053 Nguyễn Thị Phương  06/07/1990 LTDH8TX Lư thuyết
TP. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2013
TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư)
ThS. Hứa Minh Tuấn