TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP KHÓA 8 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG LÊN BẬC ĐẠI HỌC
ĐĂNG KƯ THIẾU HỌC PHẦN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2012 - 2013
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
1 1232180007 Trịnh Mỹ  Danh 13/09/1989 LTDH8KS
2 1232180016 Dương Thúy  Hằng 25/08/1990 LTDH8KS
3 1232180031 Dương Khương  Min 21/08/1988 LTDH8KS
4 1232180036 Nguyễn Huỳnh Khánh  Ngọc 29/10/1989 LTDH8KS
5 1232080027 Nguyễn Thị Trúc  Chi 24/09/1989 LTDH8KT1
6 1232080057 Nguyễn Thị  Đông 21/06/1990 LTDH8KT1
7 1232080172 Nguyễn Thị  Liên 22/07/1984 LTDH8KT1
8 1232080251 Trương Kim  Nguyên 02/02/1987 LTDH8KT3
9 1232080089 Trần Thị Thu  Hằng 01/06/1991 LTDH8KT4
10 1232080227 Phan Thị Thu  Nga 03/07/1987 LTDH8KT4
11 1232080272 Trần Thị Thanh  Nhung 07/01/1990 LTDH8KT4
12 1232080382 Trần Thị Thanh  Thủy 18/11/1991 LTDH8KT4
13 1232020052 Phạm Trần Nhân  Nghĩa 07/08/1989 LTDH8MA
14 1232020110 Vơ Hoàng  Việt 07/07/1990 LTDH8MA
15 1232010284 Nguyễn Hoàng  Thơ 24/09/1990 LTDH8QT1
16 1232010307 Lưu Thị Bích  Thủy 21/11/1988 LTDH8QT3
17 1232010065 Nguyễn Hoài  Hân 30/07/1987 LTDH8QT4
18 1232010093 Nguyễn Thị Kim  Huê 11/05/1989 LTDH8QT4
19 1232010283 Lê Thị Kim  Tho 10/02/1991 LTDH8QT4
20 1232100030 Nguyễn Thị  Hiền 02/09/1989 LTDH8TA1
21 1232090105 Lê Kim  Long 11/08/1988 LTDH8TC1
22 1232090167 Thái Thị Thu  Phương 15/05/1990 LTDH8TC1
23 1232090071 Nguyễn Vũ Quê  Hương 30/04/1989 LTDH8TC2
24 1232090081 Đoàn Thị Phương  Khanh 05/08/1990 LTDH8TC2
25 1232090099 Đinh Thị Kim  Loan 19/06/1989 LTDH8TC2
26 1232090126 Hoàng Đức  Nam 23/07/1989 LTDH8TC2
27 1232090170 Lữ Thế  Quang 27/10/1979 LTDH8TC2
28 1232090175 Nguyễn Minh  Sang 26/08/1990 LTDH8TC2
29 1232090190 Nguyễn Ngọc  Thành 13/09/1991 LTDH8TC3
30 1232090262 Hồ Đắc Nhă  Vi 14/03/1988 LTDH8TC3
31 1232120002 Nguyễn Thị Phương  Anh 25/03/1990 LTDH8TK
32 1232120005 Nguyễn Thị  Cần 09/09/1991 LTDH8TK
33 1232120006 Phan Văn  Đại 14/03/1989 LTDH8TK
34 1232120007 Phạm Thị  Dinh 31/01/1987 LTDH8TK
35 1232120009 Lâm Thị Kim  Hiền 24/07/1991 LTDH8TK
36 1232120010 Nguyễn Thúy  Hường 19/11/1988 LTDH8TK
37 1232120012 Nguyễn Hương  Huyền 15/05/1990 LTDH8TK
38 1232120013 Hoàng Anh  Khoa 02/01/1983 LTDH8TK
39 1232120015 Cao Thị Yến  Ly 14/11/1990 LTDH8TK
40 1232120016 Trần Đinh Minh  22/04/1991 LTDH8TK
41 1232120020 Phạm Minh  Mười 20/12/1991 LTDH8TK
42 1232120022 Nguyễn Thị Kim  Ngân 10/01/1990 LTDH8TK
43 1232120025 Lê Đ́nh  Nhân 08/11/1988 LTDH8TK
44 1232120029 Phan Trọng  Thành 21/03/1989 LTDH8TK
45 1232120032 Nguyễn Thị Mai  Thi 07/12/1990 LTDH8TK
46 1232120035 Vơ Thị Kim  Thủy 13/01/1991 LTDH8TK
47 1232120036 Phạm Thị  Toan 28/04/1991 LTDH8TK
48 1232120038 Nguyễn Huỳnh Dạ  Trinh 26/03/1991 LTDH8TK
49 1232120041 Nguyễn Nhật  Trường 01/01/1991 LTDH8TK
50 1232120042 Phạm Minh  Viễn 16/03/1991 LTDH8TK
51 1232050064 Huỳnh Thị  Huyền 30/08/1988 LTDH8TM2
52 1232050131 Huỳnh Văn  Phước 09/06/1984 LTDH8TM2
53 1232050211 Trần Công  06/03/1989 LTDH8TM2
TP. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2013
TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư)
ThS. Hứa Minh Tuấn