TRƯỜNG ĐH TI CHNH - MARKETING CỘNG HA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHNG QUẢN L ĐO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phc

 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG K HỌC PHẦN TRN CỔNG THNG TIN ĐO TẠO

 

Bước 1: vo website http://uis.ufm.edu.vn

 

 


Bước 2: Nhn vo nt Đăng nhp bn phi mn hnh.

 

 

Oval: 1Check chọn phn sinh vin đ đăng nhp vo hệ thng.

Oval: 2

Nhập tn đăng nhập v mật khẩu.

 

Oval: 3Nhn nt lnh .

 

Bước 3: Click vo nt Đăng k học phn

 

 

.

 

 

 

Oval: 1Chọn chương trnh đo to đ xem cc học phn cn đăng k.

 

Oval: 2Nhn nt lnh đ đăng k nhng mn học c trong kế hoch ging dy. Thy xut hin ca sổ:

 

 

Oval: 2aChọn mn học v click vo nt để đăng k học phần.

Oval: 2b

Click chọn học phn.

 

Oval: 2cNhn nt lnh đ lưu học phn va đăng k.

 

Oval: 2dĐể xa học phần đ đăng k người dng chọn học phần cần xa v nhấn nt

 

Oval: 3Nhn nt lnh đ xem nhng mn học đ đăng k.

 

Oval: 3cOval: 3bOval: 3a

 

Oval: 3aCheck chọn ty chọn cn xem.

 

Oval: 3bChọn năm học, học kỳ.

 

Oval: 3cNhn nt Lọc đ xem cc lớp học phn đ đăng k.

Nơi nhận:

- Cc Khoa, Phng;

- Thng bo SV;

- Thng bo;

- Lưu: VT, PQLĐT.

 

KT. TRƯỞNG PHNG

PH TRƯỞNG PHNG QUẢN L ĐO TẠO

 

 

(Đ k)

 

Chu Minh Qu