BỘ TÀI CHÍNH                                       CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  2021 /QĐ - ĐMTCM - QLĐT              TP. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển bậc đào tạo của sinh viên hệ chính quy năm học 2012 – 2013 (Đợt 2)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-TTg ngày 05/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học BC Marketing trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ – TTg ngày 25/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học BC Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ – BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “quy chế về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Hướng dẫn số 201/HD/ĐHMKT – QLĐT ngày 27/02/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học BC Marketing về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Thông báo số: 1601/TB – ĐHTCM - QLĐT 17/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về “Kết quả xét học tiếp, tạm ngừng học hoặc buộc thôi học của sinh viên các lớp hệ chính quy năm học 2011 - 2012”;

Xét theo đơn xin chuyển bậc học của sinh viên;

Theo đề nghị của Trưởng Pḥng Quản lư đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép 02 sinh viên có tên sau đây thuộc diện buộc thôi học được chuyển xuống bậc học thấp hơn, gồm:

STT

Họ và tên

Bậc đă học

Lớp

Bậc chuyển xuống

Lớp

1

Hoàng Xuân Hiền

Đại học

11DQT3

Cao đẳng

12CQT

2

Phan Phước Nghiệp

Đại học

11DQT1

Cao đẳng

12CQT

Điều 2. Sinh viên được bảo lưu kết quả các học phần đă học tại bậc học cũ nếu có tên học phần, số ĐVHT lớn hơn hoặc bằng cùng với bậc học chuyển đến. Chênh lệch các học phần giữa 2 bậc đào tạo, sinh viên có trách nhiệm đăng kư học và bổ sung đầy đủ trước khi kết thúc năm học sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư. Các Ông/Bà Trưởng: Pḥng Quản lư đào tạo, Pḥng Công tác sinh viên, Pḥng Thanh tra giáo dục, Pḥng Khảo thí - Quản lư chất lượng, Pḥng Kế hoạch - Tài chính, Các khoa có sinh viên chuyển bậc học và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu:VT, P. QLĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

 

PGS.TS. Hoàng Trần Hậu