TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING    CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                          Số: 107/TB/QLĐT                          TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng kư học phần đợt 2 cho sinh viên khóa 8

Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy

 

Căn cứ tiến độ đào tạo thực tế của khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy, Nhà trường thông báo về việc tổ chức đăng kư học phần đợt 2 cho các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy như sau:

I.      ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KƯ HỌC PHẦN:

Sinh viên các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy.

II.      NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1.     Sinh viên vào địa chỉ website http://uis.ufm.edu.vn/ (đây là cổng thông tin portal phục vụ cho sinh viên trong suốt quá tŕnh học tập tại trường) để tra cứu, cập nhật thông tin, theo dơi tiến tŕnh đào tạo, đăng kư học phần.

2.     Sinh viên phải nghiên cứu kỹ các qui định về đào tạo theo học chế tín chỉ của trường (Quyết định số 1194/QĐ/ĐHTCM-QLĐT ngày 19/07/2012), nội dung chương tŕnh giáo dục đang theo học và thời khóa biểu các học phần có mở lớp đào tạo để có kế hoạch đăng kư học phần cho học kỳ sắp tới.

3.     Có một số lưu ư sau:

-         Khối lượng tín chỉ đăng kư học trong khoảng qui định, phù hợp với năng lực, điều kiện học tập và t́nh h́nh tài chính cá nhân.

-         Chọn các lớp học phần sao cho không trùng thời khóa biểu với học phần đă đăng kư khác và lớp học phần đó c̣n khả năng tiếp nhận sinh viên đăng kư (sĩ số chưa đạt mức tối đa).

-         Tuân thủ đúng qui định về thời hạn đăng kư học phần và nộp học phí cũng như điều chỉnh thời khóa biểu, đăng kư lại hoặc hủy lớp (do số lượng sinh viên đăng kư học ít so với qui định mở lớp).

-         Sinh viên thường xuyên theo dơi thông báo trên website http://uis.ufm.edu.vn/ để cập nhật thông tin mới nhất trong quá tŕnh đăng kư và nhận kết quả đăng kư học phần.

-         Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng kư của ḿnh và tự kiểm tra kết quả đăng kư sau khi đă thực hiện.

-         Sau thời gian đăng kư chính thức và chỉnh sửa đăng kư học phần, sinh viên không được thay đổi học phần đă đăng kư.


 

III.      TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1.     Cách thức đăng kư: sinh viên vào địa chỉ website http://uis.ufm.edu.vn/, đăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên và vào mục Đăng kư học phần để tiến hành đăng kư.

2.     Thời gian đăng kư học phần đợt 2: từ 07/01/13 – đến 16 giờ 30 ngày 18/01/2013.

3.     Trường xử lư kết quả đăng kư học phần của sinh viên: từ 21/01/1301/02/2013.

4.     Trường thông báo kết quả đăng kư học phần và thời khóa biểu chính thức cho sinh viên: từ 04/02/2013.

5.     Giải quyết điều chỉnh thời khóa biểu, hủy học phần đă đăng kư hoặc đăng kư học phần bổ sung do hủy lớp học phần (v́ số lượng sinh viên đăng kư học ít hơn so với qui định mở lớp, hoặc các lư do khác) từ 25/0201/03/2013,

6.     Thời gian nộp học phí: từ 25/0208/03/2013 (qui tŕnh nộp học phí theo hướng dẫn của Pḥng Kế hoạch - Tài chính). Sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ bị hủy kết quả đăng kư học phần và bị xử lư theo qui định hiện hành của trường.

Những trường hợp sinh viên nộp học phí trễ hạn v́ lư do bất khả kháng, sinh viên nộp đơn tại Pḥng Công tác sinh viên trong thời hạn từ 25/0208/03/2013 để đề nghị và cam kết về thời hạn nộp học phí.

7.     Thời gian bắt đầu học đợt 2, năm học 2012 - 2013: từ ngày 25/02/2013.

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại 08. 3 9970 941, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải quyết kịp thời.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Thông báo SV khóa LTDH8;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

Châu Minh Quí