TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING            CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Số:              TB/QLĐT                          TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi pḥng học ngày 06/01/2013
đối với sinh viên các lớp liên thông hệ chính quy học tại cơ sở 2 của trường

 

Ngày 06/01/2013 (Chủ Nhật) Trường tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan cho tổng cục Hải quan tại cơ sở 2 của trường (số 2C, Phổ Quang, F.2, Q. Tân B́nh).

Nay, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên các lớp liên thông Đại học hệ chính quy có học tại cơ sở 2 của trường về việc thay đổi pḥng học ngày 06/01/2012 (Chủ Nhật) như sau:

- Các lớp liên thông Đại học khóa 7:

STT

LỚP

PH̉NG CŨ

SÁNG CN

CHIỀU CN

1

LTDH7KT1

404

009

 

2

LTDH7KT3

406

HT lầu 6

 

3

LTDH7KT4

407

 

401B

4

LTDH7TM1

402

107

107

5

LTDH7TM2

403

404B

402B

 

- Các lớp liên thông Đại học khóa 8:

STT

MÔN HỌC

LỚP HP

PH̉NG CŨ

PH̉NG MỚI

1

Advanced Business English Intergrated Skill

03000101

407

207

2

Kinh tế vĩ mô 1

03000311

501

201

3

Kinh tế vĩ mô 1

03000312

502

202

4

Kinh tế vĩ mô 1

03000313

503

203

5

Kinh tế vĩ mô 1

03000314

504

204

6

Kinh tế vĩ mô 1

03000315

505

205

7

Marketing căn bản

03000402

507

206

8

Marketing căn bản

03000401

407

207

9

Tâm lư học ứng dụng trong kinh doanh

03000708

501

201

10

Tâm lư học ứng dụng trong kinh doanh

03000709

502

202

11

Tâm lư học ứng dụng trong kinh doanh

03000710

503

203

12

Giao tiếp trong kinh doanh

03000205

504

204

13

Giao tiếp trong kinh doanh

03000204

506

205

14

Advanced Business English Intergrated Skill

03000102

507

206

Đề nghị các đơn vị liên quan thông báo đến Giảng viên, sinh viên biết để thực hiện./.

 

                                                                                            

         

Nơi nhận:

- Các Khoa, Pḥng;

- Thông báo;

- Lưu: VT, PQLĐT.

TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Hứa Minh Tuấn