BỘ TÀI CHÍNH                      CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Số:   50/TB-ĐHTCM-QLĐT                  TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc xử lư kết quả đăng kư học phần đợt 2 của sinh viên khóa 8

Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy

Căn cứ kết quả đăng kư học phần tín chỉ từ ngày 07/01 – 18/01/2013 của sinh viên khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy bậc, Nhà trường thông báo về việc xử lư kết quả đăng kư học phần đợt 2, năm học 2012 – 2013 đối với sinh viên khóa LTDH8 như sau:

I. TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN ĐĂNG KƯ KHÔNG ĐỦ SỐ TÍN CỦA ĐỢT HỌC:

Theo đó, 53 sinh viên đăng kư không đủ số tín chỉ của đợt học (có danh sách kèm theo). Nhà trường đề nghị sinh viên có tên trong danh sách tiếp tục đăng nhập và đăng kư bổ sung học phần để thực hiện đúng qui định.

II. TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KƯ HỌC PHẦN:

37 sinh viên không thực hiện đăng kư học phần đợt 2 năm học 2012 – 2013 (có danh sách kèm theo). Nhà trường đề nghị sinh viên có tên trong danh sách thực hiện việc đăng nhập và đăng kư học phần cho cho đợt 2 năm học 2012 - 2013.

III. TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN ĐĂNG KƯ KHÔNG ĐÚNG QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN CÓ CẢ LƯ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH:

45 sinh viên đăng kư thiếu phần lư thuyết hoặc phần thực hành đối với các học phần có cả lư thuyết và thực hành (có danh sách kèm theo):

TÊN HỌC PHẦN

LƯ THUYẾT

THỰC HÀNH

SỐ SINH VIÊN

Kinh tế lượng

24

21

45

Nhà trường đề nghị sinh viên có tên trong danh sách thực hiện việc đăng nhập và đăng kư bổ sung phần lư thuyết hoặc thực hành c̣n thiếu đối với học phần yêu cầu phải học đủ cả lư thuyết và thực hành.

Kết thúc đợt đăng kư, sinh viên đăng kư không đủ cả phần lư thuyết (học tại giảng đường) và thực hành (học tại các pḥng máy vi tính PM) đối với học phần có cả lư thuyết và thực hành xem như sinh viên đăng kư không đúng qui định và sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần.

IV. TRƯỜNG HỢP LỚP HỌC PHẦN CÓ SỐ SINH VIÊN ĐĂNG KƯ ÍT HƠN SỐ QUI ĐỊNH MỞ LỚP HỌC PHẦN:

3 lớp học phần có số lượng sinh viên đăng kư ít hơn số qui định mở lớp học phần theo qui định của trường. Nhà trường giải quyết cho sinh viên như sau:

STT

TÊN HP

LỚP HP

GHÉP VÀO
LỚP HP

GHI CHÚ

1

Kinh tế lượng

1211303004304

1211303004308

 

2

Kinh tế lượng

1211303004324

1211303004323

 

3

Kinh tế lượng

1211303004321

 

Duy tŕ lớp

- Các trường hợp lớp học phần được ghép vào học chung với lớp học phần khác (được thể hiện tại cột (GHÉP VÀO LỚP H/PHẦN)) được nhà trường sẽ chuyển danh sách ghép lớp học phần mới cho sinh viên đến hết ngày 24/01/2013.

- Các trường hợp lớp học phần được ghi “Duy tŕ lớp” (ghi tại cột GHI CHÚ) với mục đích vẫn duy tŕ lớp học phần này và cho sinh viên đăng kư c̣n thiếu phần thực hành đăng kư vào lớp học phần này.

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, ĐĂNG KƯ BỔ SUNG CHO SINH VIÊN:

Thời hạn đăng kư: từ 07 giờ 30 ngày 28/01 – 16 giờ 30 ngày 01/02/2013.

Các vấn đề phát sinh, thắc mắc, khó khăn khi đăng kư học phần bổ sung để hoàn chỉnh thời khóa biểu lần cuối, đề nghị sinh viên trực tiếp liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo để được giải quyết kịp thời trong thời gian trên.

Kết thúc đợt điều chỉnh, đăng kư bổ sung này, trường sẽ công bố thời khóa biểu chính thức cho đợt học thứ 2 làm cơ sở cho sinh viên nộp tiền học phí theo thời hạn qui định, đồng thời xử lư học vụ đối với sinh viên đăng kư học phần không đúng qui định.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Thông báo SV khóa LTDH8;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Hứa Minh Tuấn