BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:   1157/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học

và Khóa 1 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy

 

Căn cứ theo kế hoạch số 1153/KH-ĐHTCM ngày 25/10/2013 về việc “Tổ chức Lễ khai giảng Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học và Khóa 1 – Đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy năm học 2013 – 2014”;

Nhằm tổ chức buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp, phổ biến quy chế và chương tŕnh đào tạo đến toàn thể sinh viên khi bắt đầu khóa học;

Nay, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học và Khóa 1 – Đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy về việc tham dự lễ khai giảng như sau:

1.                       Thời gian:

-   Sinh viên tham dự lễ khai giảng có mặt lúc: 13g00 ngày 03/11/2013 (Chủ Nhật).

2.                       Địa điểm:

-   Hội trường lầu 6, cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh

Để buổi lễ được diễn ra long trọng, đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên các lớp Khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học và Khóa 1 – Đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Website;

-        Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

 

(Đă kư)

 

 

 

Châu Minh Quí