BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:          1249         /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Đăng kư học và thi trả nợ học phần

cho các khóa học bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2014 – 2015

(dành cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế)

 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ kế hoạch và chương tŕnh đào tạo hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2014 – 2015,

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 cho các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học hệ chính quy như sau:

I.      Đối tượng đăng kư:

-         Sinh viên c̣n nợ học phần thuộc khóa 11D bậc Đại học hệ chính quy.

-         Sinh viên bậc Đại học hệ chính quy thuộc các khóa đào tạo đă kết thúc (08D, 09D, 10D), trong thời hạn 3 năm tính từ thời điểm kết thúc khóa học, được trở về trường học và thi lại những học phần chưa đạt để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

II.      Thời hạn và quy tŕnh đăng kư:

1.      Thời hạn đăng kư: vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, đăng kư từ ngày 26/01/2015 đến 06/02/2015 (học ghép với thời khóa biểu khóa 12D, 13D, 14D).

2.      Địa điểm đăng kư:

-         Pḥng Quản lư đào tạo (P.205) Trường Đại học Tài chính - Marketing (cơ sở 1), số 306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM.

3.      Quy tŕnh đăng kư: đăng kư theo mẫu của Pḥng Quản lư đào tạo

-         Sinh viên đến địa điểm nêu trên để đăng kư trả nợ học phần. Sinh viên tự xác nhận các học phần cần đăng kư trả nợ vào máy tính, sau đó in ra 02 Biên nhận đăng kư với đầy đủ thông tin của sinh viên gồm: học phần đăng kư trả nợ, mức học phí cần đóng và lớp được ghép học. Pḥng Quản lư đào tạo kư xác nhận cho đăng kư vào cả 02 biên nhận.

-         Sinh viên chuyển cả 02 biên nhận đăng kư sang Pḥng Kế hoạch – Tài chính để nộp học phí trả nợ học phần. Pḥng Kế hoạch – Tài chính thu học phí, kư xác nhận vào cả 2 biên nhận đăng kư trả nợ học phần. Pḥng Kế hoạch – Tài chính giữ 01 biên nhận, sinh viên giữ 01 biên nhận và biên lai nộp tiền để đối chiếu. Sinh viên tự xem lịch học và lịch thi của lớp được ghép học ghi trên biên nhận đăng kư trả nợ học phần.

-         Sau thời hạn đăng kư trả nợ học phần, sinh viên xem danh sách đăng kư trả nợ học phần, lớp ghép học trả nợ học phần tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/ để kiểm tra, đối chiếu. Nếu có điều chỉnh, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo (P.205) để được giải quyết trong thời gian từ ngày 05/03/2015 đến 13/03/2015.

III.      Học phí học và thi trả nợ:

1.      Sinh viên đăng kư phải đóng 100% học phí trả nợ học phần theo đúng mức qui định.

2.      Học ghép vào các lớp đào tạo theo tín chỉ (khóa 12D, 13D, 14D): 220.000 đồng/1 tín chỉ; riêng các học phần thuộc GDTC: 143.000 đồng/1 tín chỉ.

Lưu ư:

-         Thông báo này chỉ giải quyết cho đăng kư trả nợ các học phần có trong danh mục học phần (được thông báo tại địa điểm đăng kư trả nợ học phần) của thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2014 – 2015.

-         Các trường hợp sinh viên đă đăng kư trả nợ học phần ở các học kỳ đăng kư trước nhưng được giải quyết cho bảo lưu, đề nghị sinh viên mang phiếu đăng kư học trả nợ, biên lai nộp học phí và giấy tờ xét duyệt cho bảo lưu đến Pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn tại mục II.1. để được giải quyết cho học và thi trả nợ học phần học kỳ 2, năm học 2014 – 2015.

-         Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng kư coi như không có nhu cầu học và thi trả nợ học phần, Nhà trường không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

-         Mọi thông tin liên quan đến trả nợ học phần, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn qui định để biết rơ./.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Thông báo sinh viên;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

 

 

(Đă kư)

 

TS. Đặng Thị Ngọc Lan