BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 645/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc xử lư kết quả đăng kư học phần tín chỉ

học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy

 

Căn cứ kết quả đăng kư học phần tín chỉ học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 từ ngày 16/06 – 22/06/2014 của sinh viên khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy, Nhà trường thông báo về việc xử lư kết quả đăng kư học phần như sau:

1.      Các lớp học phần có số sinh viên đăng kư học từ 30 sinh viên trở lên/lớp học phần được tổ chức học kỳ hè, năm học 2013 – 2014.

Nhà trường sẽ xóa các lớp học phần khỏi thời khóa biểu học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 do không đảm bảo điều kiện mở lớp, nếu sinh viên có nhu cầu đăng kư sang học các học phần có mở lớp th́ liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo hạn chót ngày 12/07/2014 để giải quyết đăng kư bổ sung.

2.      Học phí: thực hiện theo qui định về học phí năm học 2013 – 2014 của trường, sinh viên nộp học phí từ ngày 26/06/2014 đến ngày 18/07/2014.

Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng kư học phần nếu sinh viên không nộp đủ học phí đúng thời hạn. Các trường hợp sinh viên không nộp đủ học phí hoặc không nộp học phí đúng hạn th́ sinh viên phải có đơn cam kết và được Nhà trường chấp nhận về thời hạn hoàn thành học phí để duy tŕ kết quả đăng kư học phần của sinh viên.

Kèm theo thông báo này là thời khóa biểu chính thức học kỳ hè, năm học 2013 – 2014, Nhà trường đề nghị sinh viên đăng nhập và kiểm tra kết quả đăng kư học phần của ḿnh để thực hiện thời khóa biểu học tập và nộp học phí theo thời hạn qui định. Các vấn đề khó khăn phát sinh, thắc mắc, đề nghị sinh viên trực tiếp liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo để được giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa,Pḥng,Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Lưu: VT, QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 
Châu Minh Quí