BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 1111 /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học và tham dự kỳ thi Kỹ năng mềm học kỳ 1, năm học 2015 – 2016

đối với sinh viên khóa 12D thuộc chương tŕnh chất lượng cao

tŕnh độ đại học hệ chính quy

 

Thực hiện kế hoạch số 1045/KH-ĐHTCM ngày 13/10/2015 của Nhà trường về việc tổ chức thi Kỹ năng mềm cho sinh viên đại học chính quy chương tŕnh chất lượng cao khóa 12D học kỳ 1, năm học 2015 – 2016, Nhà trường sẽ tổ chức thi Kỹ năng mềm cho sinh viên khóa đào tạo trên vào ngày 06/11/2015 (sáng và chiều ngày thứ Sáu) tại Khu du lịch Thủy Châu (số 55 DT743C phường B́nh Thắng, thị xă Dĩ An, tỉnh B́nh Dương).

Để thực hiện đúng kế hoạch và lịch tŕnh quy định của kỳ thi, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 12D chương tŕnh chất lượng cao (CLC_12D) được nghỉ học buổi Sáng và Chiều ngày 06/11/2015 (thứ Sáu) để thực hiện lịch thi trên. Thời gian học bù đối với các lớp học phần được nghỉ học này sẽ được pḥng Quản lư đào tạo phối hợp với giảng viên phụ trách lớp học phần bố trí lịch học thích hợp và thông báo cho sinh viên biết trong các buổi học tiếp theo.

Lưu ư: Sinh viên khóa CLC_12D phải có mặt tại Hội trường tầng 6 (cơ sở 2) vào lúc 11 giờ 30 ngày 02/11/2015 (thứ Hai) để nghe Ban tổ chức phổ biến quy định về thi Kỹ năng mềm, nội dung và lịch tŕnh cụ thể của chương tŕnh thi Kỹ năng mềm kết hợp dă ngoại, nội quy của địa điểm tổ chức thi ...

Đề nghị các đơn vị liên quan thông báo đến giảng viên, sinh viên biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                  

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các Khoa, Pḥng, Ban, TT;

- Thông báo GV, SV CLC_12D;

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

 

Ths. Lê Trọng Tuyến