BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 1221 /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học và tham dự kỳ thi Kỹ năng mềm học kỳ 1, năm học 2015 – 2016

đối với sinh viên khóa 13D thuộc chương tŕnh chất lượng cao và

chương tŕnh đặc biệt tŕnh độ đại học hệ chính quy

 


Thực hiện kế hoạch số 1147/KH-ĐHTCM ngày 09/11/2015 của Nhà trường về việc tổ chức thi Kỹ năng mềm cho sinh viên đại học chính quy chương tŕnh chất lượng cao và đặc biệt khóa 13D học kỳ 1, năm học 2015 – 2016, Nhà trường sẽ tổ chức thi Kỹ năng mềm cho sinh viên khóa đào tạo trên vào 2 ngày, cụ thể:

1.     Lịch thi:

TT

NGÀY THI

ĐỊA ĐIỂM THI

LỚP SINH VIÊN

1

Ngày 02/12/2015 (sáng và chiều)

Khu du lịch The BCR (số 191 đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM)

CLC_13DMA3, CLC_13DNH1, CLC_13DNH2, CLC_13DQT1, CLC_13DQT2, CLC_13DTC1, CLC_13DTC2, CLC_13DTM1, CLC_13DTM2, CLC_13DTM3, CLC_13DTM4

2

Ngày 04/12/2015 (sáng và chiều)

Khu du lịch Thủy Châu (số 55 DT743C phường B́nh Thắng, thị xă Dĩ An, tỉnh B́nh Dương)

CLC_13DKS1, CLC_13DKS2, CLC_13DKT, CLC_13DMA1, CLC_13DMA2, DB_13DMA, DB_13DTM1, DB_13DTM2, DB_13DQT

Để thực hiện đúng kế hoạch và lịch tŕnh quy định của kỳ thi, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 13D chương tŕnh chất lượng cao (CLC_13D) và chương tŕnh đặc biệt (DB_13D) được nghỉ học buổi Sáng và Chiều ngày tổ chức thi của lớp để thực hiện lịch thi trên.

2.     Lịch phổ biến nội quy kỳ thi:

Sinh viên khóa CLC_13D và DB_13D phải có mặt tại Hội trường tầng 6 (cơ sở 2) vào buổi sáng ngày 30/11/2015 (thứ Hai) để nghe Ban tổ chức phổ biến quy định về thi Kỹ năng mềm, nội dung và lịch tŕnh cụ thể của chương tŕnh thi Kỹ năng mềm kết hợp dă ngoại, nội quy của địa điểm tổ chức thi ..., cụ thể:

TT

THỜI GIAN PHỔ BIẾN

LỚP SINH VIÊN

NGÀY THI

1

08 giờ 00 ngày 30/11/2015

CLC_13DMA3, CLC_13DNH1, CLC_13DNH2, CLC_13DQT1, CLC_13DQT2, CLC_13DTC1, CLC_13DTC2, CLC_13DTM1, CLC_13DTM2, CLC_13DTM3, CLC_13DTM4

Ngày 02/12/2015

2

09 giờ 00 ngày 30/11/2015

CLC_13DKS1, CLC_13DKS2, CLC_13DKT, CLC_13DMA1, CLC_13DMA2, DB_13DMA, DB_13DTM1, DB_13DTM2, DB_13DQT

Ngày 04/12/2015

Đề nghị các đơn vị liên quan thông báo đến giảng viên, sinh viên biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Các Khoa, Pḥng, Ban, TT;

- Thông báo GV;

- Thông báo CLC_13D, DB_13D;

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến