BỘ TÀI CHÍNH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING                 Độc  lập  -  Tự do  - Hạnh phúc

              Số:       /TB-ĐHTCM-TC                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Đại học hình thức Vừa làm Vừa học

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh bậc Đại học hình thức Vừa làm Vừa học năm 2015 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing như sau:

I.                   NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU:

1.      Ngành đào tạo: Ngôn Ngữ Anh.

2.      Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu.

II.   THỜI GIAN ĐÀO TẠO – HÌNH THỨC HỌC VÀ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:

1.      Thời gian đào tạo toàn khóa: dự kiến 4 năm.

2.      Hình thức học: 04 buổi/ tuần (vào các buổi tối trong tuần hoặc thứ bảy và chủ nhật).

3.      Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng “CỬ NHÂN” (ngành Ngôn ngữ Anh) và đủ điều kiện chuẩn đầu ra về trình độ tiếng Anh cho các hệ đào tạo tại trường.

III.  ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN:

Là sinh viên hệ chính quy và các hệ khác đã,  đang học theo học tại trường Đại học Tài chính – Marketing.

IV.      HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN – THỜI GIAN:

1.        Hình thức đăng ký xét tuyển:

Sinh viên có nhu cầu học thêm bậc đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh liên hệ Khoa Đào tạo Tại chức đăng ký theo mẫu.

2.        Thời gian:

-         Từ ngày 18/09/2015 đến hết ngày 30/10/2015.

Mọi chi tiết liên quan đến khóa học, xin vui lòng liên hệ: Khoa Đào tạo Tại chức, Cơ sở 2: P.007, số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình. Điện thoại: 083.997.7171 – Hotline: 0986.08.42.42 Website: http://www.ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

-    Ban Giám Hiệu;

-    Các đơn vị trong trường;

-    Thông báo trang web trường;

-    Lưu: VT-Khoa ĐTTC.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Hứa Minh Tuấn