BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 836/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2015 - 2016

cho các khóa đào tạo theo niên chế

bậc Đại học, Cao đẳng, liên thông bậc Đại học hệ chính quy

 


Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Hướng dẫn số 201/HD/ĐHMKT/QLĐT ngày 27/02/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc thực hiện quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Thông báo số 648/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 27/6/2016 về việc tổ chức thực tập, thi và xét công nhận tốt nghiệp học kỳ giữa, năm 2016 đối với các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông báo số 709/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 14/7/2016 về kết quả xét tốt nghiệp học lần 1 năm 2016 đối với các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông báo số 708/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 14/7/2016 về kết quả xét tốt nghiệp học lần 1 năm 2016 đối với khóa 7 - đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy,

Nay, pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế hệ chính quy về việc giải quyết đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2015 – 2016 như sau:

I.            Đối tượng đăng kư:

Sinh viên thuộc các khóa học đă kết thúc bậc Đại học (11D, 10D, 09D), Cao đẳng (12C, 11C, 10C), liên thông bậc Đại học (khóa 7) chưa đăng kư dự thi tốt nghiệp lần 1 năm học 2015 – 2016.

Lưu ư: Đây là thời hạn cuối cùng giải quyết đăng kư trả nợ môn thi tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 09D bậc Đại học, khóa 10C bậc Cao đẳng và khóa 7 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy.

II.            Thời hạn và quy tŕnh đăng kư:

1.     Thời hạn đăng kư: vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ ngày ra thông báo đến ngày 23/9/2016.

2.     Địa điểm đăng kư: Pḥng Quản lư đào tạo (P.204), Trường Đại học Tài chính - Marketing (cơ sở chính), số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.

3.     Quy tŕnh đăng kư: đăng kư theo mẫu của Pḥng Quản lư đào tạo

-         Sinh viên đến địa điểm nêu trên để đăng kư các môn thi tốt nghiệp. Sinh viên tự xác nhận môn thi tốt nghiệp cần đăng kư trả nợ vào máy tính, sau đó in ra 02 Biên nhận đăng kư với đầy đủ thông tin của sinh viên gồm: môn thi tốt nghiệp, mức học phí cần đóng. Pḥng Quản lư đào tạo kư xác nhận cho đăng kư vào cả 02 biên nhận.

-         Sinh viên chuyển cả 02 biên nhận đăng kư sang Pḥng Kế hoạch – Tài chính để nộp học phí. Pḥng Kế hoạch – Tài chính thu học phí, kư xác nhận vào cả 2 biên nhận đăng kư đăng kư môn thi tốt nghiệp. Pḥng Kế hoạch – Tài chính giữ 01 biên nhận, sinh viên giữ 01 biên nhận và biên lai nộp tiền để đối chiếu.

-         Sau thời hạn đăng kư môn thi tốt nghiệp, sinh viên xem danh sách đăng kư tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/ để kiểm tra, đối chiếu. Nếu có điều chỉnh, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo (P.204) để được giải quyết trong thời gian từ ngày 03/10/2016 - 07/10/2016.

III.            Lệ phí thi tốt nghiệp:

Stt

Tŕnh độ đào tạo

Lệ phí

1

Đại học

770.000 đồng/sinh viên/môn

2

Cao đẳng

660.000 đồng/sinh viên/môn

3

Liên thông bậc Đại học

825.000 đồng/sinh viên/môn

Lưu ư:

-         Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng kư coi như không có nhu cầu đăng kư thi các môn thi tốt nghiệp, Nhà trường không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

-         Mọi thông tin liên quan đến đăng kư môn thi tốt nghiệp, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại (08) 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) trong thời hạn qui định để biết rơ./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa/Pḥng/Ban (để p/h th/hiện);

- Thông báo sinh viên (để thực hiện);

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến