BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

 

Số: 857/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kết quả xử lư đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016

đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy

 

Căn cứ Thông báo số 715/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 15/7/2016 về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Tờ tŕnh ngày 25/8/2016 của pḥng Quản lư đào tạo về việc tổ chức trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 cho các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy đă được Ban Giám Hiệu phê duyệt, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến các khoa, pḥng, ban và sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 các nội dung sau:

1.     Kết quả đăng kư học phần ghi danh như sau:

Stt

Tên học phần

Số ĐVHT

SL đăng kư

1

Foreign Trade

4

1

2

Kế toán dịch vụ du lịch

3

1

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

1

4

Kế toán ngoại thương

3

2

5

Kế toán tài chính DN 4

4

1

6

Kiểm toán

4

1

7

Kỹ thuật ghi sổ và lập báo cáo tài chính

4

1

8

Morphology và  Syntax

3

1

9

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

1

10

Tin học ứng dụng trong kinh doanh (TMQT)

4

1

11

Toán kinh tế

4

1

12

Translation and Interpretation

5

1

2.     Xử lư kết quả đăng kư học phần ghi danh:

-         V́ số lượng sinh viên đăng kư ghi danh học ít nên Nhà trường không tổ chức các lớp học phần trên trong học kỳ cuối, năm 2016.

-         Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng đăng kư học và thi trả nợ học phần vào học kỳ đầu, năm 2017 và sẽ tổ chức học vào học kỳ đầu, năm 2017. Sinh viên xem thông báo giải quyết đăng kư trả nợ học phần vào tháng 11/2016 tại website http://pdt.ufm.edu.vn/.

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp, sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 hoặc điện thoại (08) 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Thông báo SV (để thực hiện);

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến