BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 1101/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 12 –
Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy về việc tổ chức lễ khai giảng khóa học như sau:

            I.         Thành phần tham dự:

-   Ban Giám hiệu;

-   Cán bộ, Giảng viên, viên chức của trường;

-   Toàn thể sinh viên Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy.

         II.         Thời gian:

-   Sinh viên tham dự lễ khai giảng có mặt lúc: 14g00 ngày 22/10/2016 (Thứ Bảy).

     III.         Địa điểm:

-   Hội trường lầu 6, cơ sở 2 của trường Đại học Tài chính – Marketing (Số 2C đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, Tp. Hồ Chí Minh).

      IV.         Nội dung lễ khai giảng:

-   Chào đón tân sinh viên nhập học, tuyên dương, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy.

-   Phổ biến quy chế đào tạo, thông báo thời khóa biểu học tập, hướng dẫn đăng kư học phần và phổ biến chương tŕnh đào tạo

Để buổi lễ được diễn ra long trọng, đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên các lớp Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Thông báo SV Khóa LTDH12;

-        Website;

-        Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

 

 

(Đă kư)

 

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến

 

 

 

 

 

-