BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 868/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – an ninh

đối với sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2016 (khóa 16D)

các khóa trả nợ hệ chính quy

học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017)

 


Nhà trường thông báo lịch thi kết thúc các học phần Giáo dục quốc pḥng – an ninh (GDQP-AN) học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017) cho sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2016 (khóa 16D) các khóa trả nợ như sau:

1.    Các học phần tổ chức thi: 2 học phần

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

1

Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng

3 tín chỉ

2

Học phần 2: Công tác quốc pḥng, an ninh

2 tín chỉ

2.    Lịch thi kết thúc học phần:

a.     Thời gian thi:

TT

LỚP HỌC

PH̉NG

HỌC PHẦN 1

 

HỌC PHẦN 2

 

 

GDQP-AN

THI

1

1

A403, A404

08 giờ 00 - 11/09/2016

13 giờ 00 - 11/09/2016

2

2

A405, A406

08 giờ 00 - 11/09/2016

13 giờ 00 - 11/09/2016

3

3

A407, A408

08 giờ 00 - 11/09/2016

13 giờ 00 - 11/09/2016

4

4

A501, A502

08 giờ 00 - 11/09/2016

13 giờ 00 - 11/09/2016

5

5

A503, A504

08 giờ 00 - 11/09/2016

13 giờ 00 - 11/09/2016

6

6

A505, A506

08 giờ 00 - 11/09/2016

13 giờ 00 - 11/09/2016

7

7

A507, A508

08 giờ 00 - 11/09/2016

13 giờ 00 - 11/09/2016

8

8

A403, A404

09 giờ 30 - 11/09/2016

14 giờ 30 - 11/09/2016

9

9

A405, A406

09 giờ 30 - 11/09/2016

14 giờ 30 - 11/09/2016

10

10

A407, A408

09 giờ 30 - 11/09/2016

14 giờ 30 - 11/09/2016

11

11

A501, A502

09 giờ 30 - 11/09/2016

14 giờ 30 - 11/09/2016

12

12

A503, A504

09 giờ 30 - 11/09/2016

14 giờ 30 - 11/09/2016

13

13

A505, A506

09 giờ 30 - 11/09/2016

14 giờ 30 - 11/09/2016

14

14

A507, A508

09 giờ 30 - 11/09/2016

14 giờ 30 - 11/09/2016

b.    Địa điểm thi: cơ sở chính của trường (số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7).

+       Pḥng thi: các pḥng thuộc tầng 4, tầng 5.

+       Pḥng Hội đồng thi: pḥng A401 (tầng 4).

3.    Các lưu ư đối với sinh viên dự thi:

-         Sinh viên phải dự thi đủ các học phần đă học theo thời khóa biểu.

-         Số báo danh dự thi sẽ được thông báo trong danh sách phân bổ pḥng thi cho sinh viên. Sinh viên xem danh sách phân bổ pḥng thi tại http://pdt.ufm.edu.vn hoặc tại http://uis.ufm.edu.vn từ ngày 09/09/2016 hoặc vào giờ thi tại địa điểm thi.

-         Sinh viên phải mang theo giấy CMND, giấy tờ tùy thân có dán ảnh, thẻ Sinh viên để làm thủ tục vào pḥng thi.

-         Sinh viên phải mang theo bút bi mực xanh, bút ch́ 2B, gôm tẩy để làm bài thi.

-         Sinh viên có mặt tại pḥng thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi.

-         Sinh viên không nên mang theo vật dụng, giỏ xách, tư trang ... có giá trị đến khu vực thi.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng nội dung và thời hạn qui định trên./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa/Pḥng/Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă )

 

 

 

ThS. Trọng Tuyến