BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:       1706       /QĐ-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn

đối với sinh viên tŕnh độ đại học hệ chính quy đạt các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sáp nhập trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan vào trường Đại học Tài chính – Marketing;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng  hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-ĐHTCM ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính – Marketing;

Căn cứ các Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành Chuẩn đầu ra, Chương tŕnh đào tạo tŕnh độ đại học hệ chính quy của các khóa học đang triển khai đào tạo của Trường;

Theo đề nghị của Trưởng Pḥng Quản lư đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn đối với sinh viên tŕnh độ đại học hệ chính quy đạt các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh.

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo tŕnh độ đại học hệ chính quy đang thực hiện chương tŕnh đào tạo tại Trường.

Điều 3. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư. Các nội dung quy định trước đây trái với nội dung trong Quy định này đều không c̣n hiệu lực. Trưởng pḥng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị và sinh viên các khóa đào tạo có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-        Ban Giám hiệu (để biết);                                                                    (Đă kư)

-        Như Điều 3;                                                                                               

-        Thông báo, website;

-       Lưu VT, P.QLĐT.                                                             TS. Hoàng Đức Long

 

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

Xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn đối với sinh viên tŕnh độ đại học hệ chính quy đạt các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 31 tháng 10 năm 2017

của Hiệu trường trường Đại học Tài chính – Marketing)

 

Điều 1.   Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định việc xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn trong chương tŕnh đào tạo đối với sinh viên tŕnh độ đại học hệ chính quy của trường Đại học Tài chính – Marketing (sau đây gọi tắt là Trường) đạt các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh.

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân và sinh viên tŕnh độ đại học hệ chính quy của Trường (kể cả Chương tŕnh đại trà, Chương tŕnh chất lượng cao và Chương tŕnh đặc biệt; liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai) liên quan đến việc xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn; không áp dụng đối với sinh viên đang theo học ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Tiếng Anh tại Trường.

Điều 2.   Quy định chung

1. Học phần Anh văn được xem xét miễn học, miễn thi cho sinh viên là các học phần Anh văn có nội dung kiến thức nền tảng, tổng quát nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp thông dụng, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về tiếng Anh theo quy định của chương tŕnh đào tạo; không bao gồm các học phần Anh văn nâng cao, Anh văn chuyên ngành trong chương tŕnh đào tạo.

2. Việc xét miễn học, miễn thi cho sinh viên được thực hiện theo từng học kỳ/đợt học có tổ chức giảng dạy học phần Anh văn dựa trên các văn bằng, chứng chỉ liên quan đă nộp và đơn đăng kư xét miễn học, miễn thi của sinh viên trong thời hạn quy định. Sinh viên chỉ được xét miễn học, miễn thi cho một học phần Anh văn cụ thể do sinh viên đăng kư theo từng học kỳ/đợt học.

Nhà trường sẽ thông báo thời hạn nhận các văn bằng, chứng chỉ liên quan, đơn đăng kư xét miễn học, miễn thi của sinh viên và lịch tŕnh tổ chức xét miễn học, miễn thi cho sinh viên trước khi triển khai thực hiện.

3. Sinh viên có văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, TOEFL PBT (paper-based test – thi trên giấy), TOEFL CBT (computer-based test – thi trên máy vi tính) và TOEFL iBT (Internet-based test – thi trên mạng Internet) và IELTS với số điểm theo quy định và c̣n thời hạn giá trị được đăng kư xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn.

Lưu ư: Văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học do các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC, TOEFL do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp qua đại diện tại Việt Nam – Trung tâm IIG Việt Nam; Chứng chỉ IELTS do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp.

4. Thời hạn giá trị của các chứng chỉ là 2 năm kể từ ngày cấp đến thời điểm bắt đầu học các học phần Anh văn. Văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học được miễn áp dụng thời hạn giá trị.

Sinh viên có thể đăng kư một lần để được xét miễn học, miễn thi cho các học phần Anh văn được tổ chức học tuần tự theo các học kỳ/đợt học tiếp sau dựa trên tiến độ thiết kế chương tŕnh đào tạo nếu thời hạn giá trị của chứng chỉ đáp ứng tiến độ học tập của các học phần.

5. Sinh viên được miễn học, miễn thi học phần Anh văn nào th́ được miễn học phí đối với học phần đó.

6. Các học phần Anh văn được miễn học, miễn thi không tham gia tính xét học bổng khuyến khích học tập, không tham gia tính điểm trung b́nh chung học kỳ và điểm trung b́nh chung tích lũy của sinh viên.

Điều 3.   Văn bằng tốt nghiệp và mức điểm các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét miễn học, miễn thi

1. Sinh viên có văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh được miễn học, miễn thi tất cả các học phần Anh văn.

2. Sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương ứng với các mức điểm tối thiểu dưới đây và c̣n thời hạn giá trị đến thời điểm bắt đầu học học phần Anh văn nào được miễn học, miễn thi học phần Anh văn đó, cụ thể:

a) Đối với Chương tŕnh đại trà

Loại chứng chỉ

TOEIC

TOEFL PBT

TOEFL CBT

TOEFL iBT

IELTS

KHÓA HỌC ÁP DỤNG

Mức điểm tối thiểu

405

437

130

41

4.0

Khóa 12D trở đi

b) Đối với Chương tŕnh chất lượng cao

Loại chứng chỉ

IELTS

TOEFL PBT

TOEFL CBT

TOEFL iBT

TOEIC

KHÓA HỌC ÁP DỤNG

Mức điểm tối thiểu

5.5

513

183

65

600

Khóa CLC_12D

6.0

547

210

78

650

Khóa CLC_13D, CLC_14D

5.0

500

173

61

570

Khóa CLC_15D trở đi

c) Đối với Chương tŕnh đặc biệt

Loại chứng chỉ

IELTS

TOEFL PBT

TOEFL CBT

TOEFL iBT

TOEIC

KHÓA HỌC ÁP DỤNG

Mức điểm tối thiểu

5.5

513

183

65

600

Khóa DB_13D, DB_14D

 

Điều 4.   Quy tŕnh xét miễn học, miễn thi

Quy tŕnh xét miễn học, miễn thi các học phần Anh văn được tiến hành theo tŕnh tự như sau:

- Bước 1: Sinh viên nộp đơn đề nghị miễn học, miễn thi học phần Anh văn và 2 bản sao văn bằng, chứng chỉ (kèm theo bản chính để đối chiếu) trực tiếp tại pḥng Quản lư đào tạo chậm nhất 01 tháng trước thời điểm bắt đầu học học phần Anh văn.

Pḥng Quản lư đào tạo nhận đơn đăng kư xét miễn học, miễn thi; bản sao văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra thời hạn giá trị chứng chỉ; đối chiếu với bản chính, sau đó trả lại bản chính cho sinh viên và làm thủ tục kư nộp cho sinh viên;

- Bước 2: Pḥng Quản lư đào tạo tổng hợp danh sách sinh viên đăng kư và tiến hành các thủ tục xác minh tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ của sinh viên đă nộp;

- Bước 3: Pḥng Quản lư đào tạo tổng hợp kết quả xác minh văn bằng, chứng chỉ, phối hợp với pḥng Thanh tra giáo dục, pḥng Khảo thí – Quản lư chất lượng xét miễn học, miễn thi cho sinh viên;

- Bước 4: Pḥng Quản lư đào tạo tŕnh Hiệu trưởng phê duyệt kết quả xét miễn học, miễn thi và thông báo kết quả cho sinh viên, đồng thời gửi kết quả về Pḥng Khảo thí – Quản lư chất lượng để cập nhật vào hồ sơ học tập của sinh viên.

Điều 5.   Xử lư vi phạm

Sinh viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp khi đăng kư xét miễn học, miễn thi sẽ bị hủy kết quả xét miễn học, miễn thi đối với các học phần đă đăng kư, chịu trách nhiệm về tiến độ học tập của các học phần liên quan, đồng thời bị xử lư theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Trường.

Điều 6.   Điều khoản thi hành

1. Trưởng các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm quán triệt Quy định này đến giảng viên, viên chức thuộc đơn vị quản lư. Trưởng các khoa đào tạo, cố vấn học tập phổ biến nội dung của Quy định này đến sinh viên biết, thực hiện.

2. Pḥng Thanh tra giáo dục có trách nhiệm tổ chức kiểm tra quy tŕnh và kết quả xét miễn học, miễn thi và việc cập nhật kết quả trong hồ sơ học tập của sinh viên.

3. Trong quá tŕnh thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu (thông qua pḥng Quản lư đào tạo) để có ư kiến giải quyết phù hợp với t́nh h́nh thực tế./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

TS. Hoàng Đức Long