BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:  1094/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng kư viết Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp

cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế

bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Hướng dẫn số 201/HD/ĐHMKT/QLĐT ngày 27/02/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc thực hiện quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy”,

Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế hệ chính quy về việc đăng kư viết Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp năm học 2017 - 2018 như sau:

I.       Đối tượng đăng kư:

Sinh viên thuộc các khóa học đă kết thúc bậc Đại học (11D) và Cao đẳng (12C) có nhu cầu đăng kư để hoàn thành học phần Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp.

Lưu ư: Đây là thời hạn cuối cùng giải quyết đăng kư trả nợ học phần Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 11D bậc Đại học, khóa 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy.

  II. Thời hạn và quy tŕnh đăng kư:

1.     Thời hạn đăng kư: vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ ngày ra thông báo đến ngày 17/11/2017.

2.     Địa điểm đăng kư: Pḥng Quản lư đào tạo (P.A204), Trường Đại học Tài chính - Marketing (cơ sở chính), số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.

3.     Quy tŕnh đăng kư: đăng kư theo mẫu của Pḥng Quản lư đào tạo

-         Sinh viên đến địa điểm nêu trên để đăng kư trả nợ học phần. Sinh viên tự xác nhận học phần cần đăng kư trả nợ vào máy tính, sau đó in ra 02 Biên nhận đăng kư với đầy đủ thông tin của sinh viên gồm: học phần đăng kư trả nợ, mức học phí cần đóng. Pḥng Quản lư đào tạo kư xác nhận cho đăng kư vào cả 02 biên nhận.

-         Sinh viên chuyển cả 02 biên nhận đăng kư sang Pḥng Kế hoạch – Tài chính để nộp học phí. Pḥng Kế hoạch – Tài chính thu học phí, kư xác nhận vào cả 2 biên nhận đăng kư trả nợ học phần. Pḥng Kế hoạch – Tài chính giữ 01 biên nhận, sinh viên giữ 01 biên nhận và biên lai nộp tiền để đối chiếu.

-    Sau thời hạn đăng kư trả nợ học phần, sinh viên xem danh sách đăng kư tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/, http://uis.ufm.edu.vn/ để kiểm tra, đối chiếu. Nếu có điều chỉnh, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo (P.A204) để được giải quyết trong thời gian từ ngày 27/11/2017 – 01/12/2017.

III. Học phí viết Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp:

1.     Bậc Đại học: 3.850.000 đồng/đề án.

2.     Bậc Cao đẳng: 3.300.000 đồng/đề án.

Lưu ư:

-         Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp giải quyết đăng kư theo thông báo này sẽ được tổ chức trong học kỳ đầu, năm 2018 (học kỳ 2, năm học 2017 – 2018) (dự kiến triển khai từ ngày 02/01/2018). Sinh viên cần theo dơi thông báo về chuẩn bị thực tập, kế hoạch thực tập tại bảng thông báo của các khoa hoặc liên hệ trực tiếp với khoa đào tạo để thực hiện.

-         Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng kư coi như không có nhu cầu đăng kư viết Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp, Nhà trường không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

Mọi thông tin liên quan đến đăng kư môn thi tốt nghiệp, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại (028) 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) trong thời hạn qui định để biết rơ./.

 

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban (để p/h th/hiện);

-        Thông báo SV;

-            Website;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến