BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:  856/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ kế hoạch và chương tŕnh đào tạo hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2017,

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2017 cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy như sau:

I.       Đối tượng đăng kư:

Sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy thuộc khóa đào tạo đă kết thúc (khóa 12C) trong thời hạn 3 năm tính từ thời điểm kết thúc khóa học, được trở về trường học và thi lại những học phần chưa đạt để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Riêng học phần Chuyên đề thực tập tốt nghiệp và các môn thi tốt nghiệp, sinh viên xem thông báo giải quyết đăng kư từ tháng 09/2017.

  II. Thời hạn và quy tŕnh đăng kư:

1.     Thời hạn đăng kư: từ ngày ra thông báo đến ngày 18/08/2017.

-         Sau thời hạn đăng kư trả nợ học phần, sinh viên xem thông báo về tổ chức học trả nợ học phần, thời khóa biểu học tập, danh sách đăng kư trả nợ học phần tại bảng thông báo của khoa hoặc tại website http://pdt.ufm.edu.vn/, http://uis.ufm.edu.vn/ Nếu có điều chỉnh, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo để được giải quyết trong thời gian từ ngày 21/08 – 25/08/2017.

2.     Địa điểm đăng kư: Pḥng Quản lư đào tạo (P.A204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM).

III.      Học phí học và thi trả nợ: Sinh viên xem thông báo về thời khóa biểu học tập, học phí và thời hạn nộp học phí trả nợ học phần từ ngày 31/08/2017 tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/, http://uis.ufm.edu.vn/.

Lưu ư:

-         Sinh viên có thể đăng kư học trả nợ ghép với thời khóa biểu học kỳ cuối, năm 2017 của các lớp bậc Đại học chính quy theo học chế tín chỉ.

-         Các trường hợp sinh viên đă đăng kư trả nợ học phần ở các học kỳ đăng kư trước nhưng được giải quyết cho bảo lưu, đề nghị sinh viên mang phiếu đăng kư học trả nợ, biên lai nộp học phí và giấy tờ xét duyệt cho bảo lưu đến Pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn tại mục II.1. để được giải quyết cho học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2017.

-         Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng kư coi như không có nhu cầu học và thi trả nợ học phần, Nhà trường không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

Mọi thông tin liên quan đến trả nợ học phần, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại: (028) 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải đáp kịp thời./.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban (để p/h th/hiện);

-        Thông báo SV (để th/hiện)

-            Website;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến