BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:  1137/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 13 –
Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy

 

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 13 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy về việc tổ chức lễ khai giảng khóa học như sau:

            I.         Thành phần tham dự:

-   Ban Giám hiệu;

-   Lănh đạo các Khoa đào tạo, Pḥng, Ban chức năng của trường;

-   Cán bộ, Giảng viên, viên chức của trường;

-   Toàn thể sinh viên Khóa 13 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy.

         II.         Thời gian:

-   Sinh viên tham dự lễ khai giảng có mặt lúc: 13g30 ngày 01/10/2017 (Chủ Nhật).

     III.         Địa điểm:

-   Hội trường lầu 7, trụ sở chính của trường Đại học Tài chính – Marketing (Số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh).

      IV.         Nội dung lễ khai giảng:

1.                                      Lễ khai giảng:

-      Nghi thức khai mạc;

-      Diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng;

-      Công bố Quyết định sinh viên trúng tuyển nhập học;

-      Công bố Quyết định và khen thưởng sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh;

-      Phát biểu cảm nghĩ của đại diện tân sinh viên;

-      Bế mạc.

2.                                      Sinh hoạt sinh viên đầu khóa:

-      Phổ biến quy chế đào tạo, chương tŕnh đào tạo, thông báo thời khóa biểu học tập.

-      Thông báo kết quả xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập (dự kiến) và hướng dẫn đăng kư học phần.

Để buổi lễ được diễn ra long trọng, đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên các lớp Khóa 13 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Thông báo SV Khóa LTDH13;

-        Website;

-        Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

 

(Đă kư)

 

 

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến