BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

Số:    1647/TB-ĐHTCM

KHẨN

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  24 tháng  12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: cho sinh viên nghỉ học và thi trước diễn biến của Băo số 16

 

Thực hiện Công điện Hỏa tốc số 1985/CĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với băo số 16; Công điện số 7924/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Băo số 16, Ban Giám hiệu nhà trường thông báo khẩn như sau:

Tất cả sinh viên, học viên có lịch học và lịch thi trong 2 ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2017 được nghỉ học và thi từ 12g00 ngày 25 tháng 12 năm 2017 cho đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Đề nghị Trưởng các pḥng, ban có liên quan và Trưởng các khoa thông báo đến giảng viên, sinh viên để biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Ban Giám hiệu;

-Trưởng các đơn vị (để t/h);

-Lưu VT, P. TCHC

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đă kư)

 

TS. Hoàng Đức Long