BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 1438/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tổ chức tập huấn và thực hành thử nghiệm đăng kư học phần theo h́nh thức trực tuyến cho sinh viên khóa C16 và C17 bậc Cao đẳng hệ chính quy

 

Thực hiện Kế hoạch số 1436/KH-ĐHTCM-QLĐT ngày 15/11/2017 của Nhà trường về việc Tổ chức tập huấn đăng kư học phần theo h́nh thức trực tuyến cho sinh viên khóa C16 và C17 bậc Cao đẳng hệ chính quy trên cổng thông tin đào tạo của Trường, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp khóa C16 và C17 bậc Cao đẳng hệ chính quy (Chương tŕnh đại trà) về lịch tập huấn như sau:

1.     Đối tượng thực hiện:

Sinh viên các lớp thuộc khóa C16 và C17 bậc Cao đẳng hệ chính quy (chương tŕnh đại trà).

2.     Thời gian – Địa điểm tổ chức tập huấn:

a.     Thời gian

 

Ngày

Giờ

Pḥng

Lớp sinh viên

Số lượng

sinh viên

Ngày 26/11/2017

(Chủ nhật)

8g00

Hội trường A

-      Lớp C16C4A, C16C4B, C16C4C.

-      Lớp C16C5A

-      Lớp C16C6A, C16C6B

-      Lớp C16A5A, C16A5B, C16A5C

-      Lớp C16A3A

-      Lớp C16D1, C16D2

616

10g00

-      Lớp C16B1A, C16B1B, C16B1C, C16B1D, C16B1E, C16B1F, C16B1G

-      Lớp C16B2A, C16B2B

-      Lớp C16B3

594

13g00

-      Lớp C16C3A, C16C3B, C16C3C, C16C3D

-      Lớp C16C7A

-      Lớp C16A2A

-      Lớp C16A4A

430

15g00

-      Lớp C16E2A, C16E2B, C16E2C, C16E2D, C16E2E, C16E2F, C16E2G, C16E2H, C16E2K, C16E2M, C16E2N

-      Lớp C16E3

831

Ngày 02/12/2017

(Thứ Bảy)

8g00

Hội trường A

-      Lớp C17C5A

-      Lớp C17C6A, C17C6B, C17C6C, C17C6D, C17C6E

-      Lớp C17A5A, C17A5B, C17A5C

-      Lớp C17E1A, C17E1B

-      Lớp C17D

-      Lớp C17F1A, C17F1B

512

10g00

-      Lớp C17C4A, C17C4B, C17C4C, C17C4D, C17C4E

-      Lớp C17B1A, C17B1B, C17B1C, C17B1D, C17B1E, C17B1F, C17B1G, C17B1H, C17B1K

-      Lớp C17B2A

-      Lớp C17B4A, C17B4B, C17B4C

651

13g00

-      Lớp C17C3A, C17C3B, C17C3C, C17C3D, C17C3E, C17C3F, C17C3G, C17C3H

-      Lớp C17C7A, C17C7B

-      Lớp C17A2A

-      Lớp C17A4A

478

15g00

-      Lớp C17E2A, C17E2B, C17E2C, C17E2D, C17E2E, C17E2F, C17E2G, C17E2H, C17E2K, C17E2M, C17E2N, C17E2P, C17E2Q, C17E2R.

-      Lớp C17E3A, C17E3B, C17E3C

-      Lớp C17E4A, C17E4B, C17E4C, C17E4D, C17E4E

770

 

b.     Địa điểm: Hội trường A, Cơ sở Quận 9 của Trường: số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM.

Đề nghị sinh viên các lớp khóa C16 và C17 thuộc chương tŕnh đại trà bậc Cao đẳng hệ chính quy tham dự đầy đủ để biết quy định đăng kư học phần; cách thức, quy tŕnh đăng kư học phần theo h́nh thức trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo của Nhà trường.

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại 028. 3 772 0404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban (để p/h th/hiện);

-        Thông báo SV;

-            Website;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến