BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1432/KH-ĐHTCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày hội đón tân sinh viên các khoa, viện đào tạo nhập học năm 2019

I.    MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

-       Chào đón và tạo điều kiện cho tân sinh viên thuộc các chương tŕnh, các bậc đào tạo gặp gỡ và giao lưu với giảng viên và sinh viên các khóa trong khoa, viện.

-       Giới thiệu về khoa chuyên môn, về viện đào tạo, phổ biến cho sinh viên nắm rơ về chương tŕnh đào tạo, chuẩn đầu ra của chương tŕnh, ngành nghề đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN – NỘI DUNG CHƯƠNG TR̀NH:

1.   Thời gian – Địa điểm:

TT

Khoa

Chương tŕnh

SLSV

Thời gian

Địa điểm

1

Công nghệ thông tin

Đặc thù

231

7g30, 25/8/2019

Hội trường A

2

Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh BĐS

Đại trà

187

7g30, 15/9/2019

Hội trường A

3

Ngoại ngữ

Đại trà

200

7g30, 22/9/2019

Hội trường 701A

4

Tài chính – Ngân hàng

Chất lượng cao

285 (ĐH)

100 (CĐ)

7g30, 15/9/2019

Hội trường lầu 6

Đại trà

542

7g30, 22/9/2019

Hội trường A

5

Du lịch

Chất lượng cao

134 (ĐH)

100 (CĐ)

13g00, 15/9/2019

Hội trường lầu 6

Đặc thù

523

13g00, 22/9/2019

Hội trường 701A

6

Quản trị kinh doanh

Chất lượng cao

316

7g30, 08/9/2019

Hội trường lầu 6

Đại trà

533

13g00, 15/9/2019

Hội trường A

7

Marketing

Chất lượng cao

477 (ĐH)

100 (CĐ)

7g30, 25/8/2019

Hội trường 701A

Đại trà

311

13g00, 25/8/2019

Hội trường 701A

8

Thương mại

Chất lượng cao

348 (ĐH)

100 (CĐ)

7g30, 15/9/2019

Hội trường 701A

Đại trà

324

13g00, 15/9/2019

Hội trường 701A

9

Kế toán – Kiểm toán

Chất lượng cao

126 (ĐH)

100 (CĐ)

13g00, 25/8/2019

Hội trường lầu 6

Đại trà

187

13g00, 22/9/2019

Hội trường A

10

Viện Đào tạo Quốc tế

Quốc tế

46

7g30, 7/9/2019

Hội trường lầu 6

-       Hội trường 701A: Trụ sở chính, 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7

-       Hội trường A: Cơ sở B2/1A, đường 385, Quận 9

-       Hội trường lầu 6: Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân B́nh

2.   Thành phần:

-       Đại diện Ban Giám hiệu, các pḥng ban, tập thể lănh đạo, giảng viên, cố vấn học tập các lớp khóa 16 bậc đại học (19D), khóa 20 bậc cao đẳng (19C);

-       Các doanh nghiệp, đơn vị hợp tác;

-       Đại diện BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường; BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi hội; BCH chi hội, BCH chi đoàn; Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, Cựu sinh viên;

-       Sinh viên đang theo học tại khoa, viện đào tạo;

-       Toàn thể tân sinh viên khóa 16 bậc đại học (19D), khóa 20 bậc cao đẳng (19C).

-       Khách mời.

3.   Nội dung chương tŕnh: các khoa xây dựng chương tŕnh đón tân sinh viên thành hai phần:

-       Phần lễ:

+     Văn nghệ chào mừng;

+     Tuyên bố lư do, giới thiệu đại biểu;

+     Nghi thức đón tân sinh viên;

+     Tuyên dương sinh viên nhập học có kết quả cao;

+     Khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc trong năm học (nếu có);

+     Giới thiệu về khoa chuyên môn, về viện đào tạo, phổ biến cho sinh viên nắm rơ về chương tŕnh đào tạo, chuẩn đầu ra của chương tŕnh, ngành nghề đào tạo; Giới thiệu về khoa chuyên môn, về viện đào tạo, phổ biến cho sinh viên nắm rơ về chương tŕnh đào tạo, chuẩn đầu ra của chương tŕnh, ngành nghề đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm.

-       Phần hội:

+     Tổ chức giao lưu với các giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên các khóa;

+     Ngày hội đón tân sinh viên.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.   Ban Chỉ đạo:

-       Ông Lê Trung Đạo                           Phó Hiệu trưởng                            Trưởng ban

-       Ông Nguyễn Thanh Hải                   TP. Công tác Sinh viên                Phó ban

-       Trưởng các khoa chuyên môn, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế   Phó ban

2.   Thành lập Ban Tổ chức:

-       Trưởng các khoa chuyên môn, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế   Trưởng ban

-       Giảng viên, thư ký các khoa                                                                    Thành viên

-       BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi hội                                                       Thành viên

3.   Phân công thực hiện:

-       Phòng Công tác Sinh viên: xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.

-       Pḥng Quản trị thiết bị: chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng.

-       Các khoa, Viện Đào tạo Quốc tế lập kế hoạch tổ chức và thực hiện chương tŕnh cụ thể của khoa, viện.

 

Nơi nhận:

-    Ban Giám hiệu;

-    Các pḥng, khoa;

-    Lưu: VT-CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đă kư)

 

 

TS. Lê Trung Đạo