BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKEING

Số: 862/TB-ĐHTCM

 

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ThàThành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về mức hỗ trợ nộp học phí trước thời hạn đối với sinh viên

tŕnh độ Đại học chính quy nhập học năm 2021

 

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên khi nộp học phí trước hạn, theo thông báo tuyển sinh và mức học phí năm 2021, mức hỗ trợ được tính như sau:

1.     Trường hợp nộp học phí toàn khóa: Mức hỗ trợ 10% học phí của toàn khóa học, cụ thể như sau:

Đvt: đồng

Chương tŕnh

Học phí
toàn khóa

Mức hỗ trợ

Thực nộp

Đại trà

74.000.000

7.400.000

66.600.000

Đặc thù:

 

 

 

- Hệ thống thông tin quản lư

78.000.000

7.800.000

70.200.000

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

88.000.000

 

 

8.800.000

 

 

79.200.000

- Quản trị khách sạn

- Qtrị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Chất lượng cao

145.200.000

14.520.000

130.680.000

Quốc tế

220.000.000

22.000.000

198.000.000

2.     Trường hợp nộp học phí cả năm: Mức hỗ trợ 5% học phí của học kỳ II năm học đầu tiên, cụ thể như sau:

Đvt: đồng

Chương tŕnh

Học phí
cả năm

Mức hỗ trợ

Thực nộp

 

Đại trà

18.500.000

462.500

18.037.500

 

Đặc thù:

 

 

 

 

- Hệ thống thông tin quản lư

19.500.000

487.500

19.012.500

 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

22.000.000

 

 

550.000

 

21.450.000

 

- Quản trị khách sạn

 

- Qtrị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

Chất lượng cao

36.300.000

907.500

35.392.500

 

Quốc tế

55.000.000

1.375.000

53.625.000

 

 

Nơi nhận:                         

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám Hiệu (để b/c);

- Pḥng QLĐT, CTSV;

- Website Trường;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. TRƯỞNG PH̉NG KH-TC

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(đă kư)

                                                                

                                                                      

                                                                       Nguyễn Duy Minh