TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP KHÓA 12D ĐĂNG KƯ HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ
SỐ TÍN CHỈ QUY ĐỊNH TỐI THIỂU (DƯỚI 14 TÍN CHỈ)
STT MSSV HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH MĂ LỚP SỐ TC ĐK
1 1212180023 Dương Khánh  Duy 02/01/1994 12DKS1 3
2 1212140399 Phạm Thị Ngọc  Trân 24/09/1994 12DNH3 3
3 1212220034 Nguyễn My  Mộng 16/06/1994 12DIF 3
4 1212040026 Nguyễn Thị Thanh  Dung 20/03/1993 12DKB2 6
5 1212140079 Nguyễn Thùy  Dung 09/02/1994 12DNH2 8
6 1112010130 Vi Văn  Lâm 25/12/1993 12DQT3 9
7 1212010094 Phùng Thị  Hường 29/02/1994 12DQT1 9
8 1112010201 Lại Thị Như Quỳnh 02/09/1993 12DQT3 10
9 1112010065 Tô Thế  Hiển 04/06/1993 12DQT3 11
10 1212190132 Phan Thanh  Tân 22/08/1989 12DTX2 11
11 1112010085 Nguyễn Thị Diễm  Hương 28/01/1992 12DQT3 12
12 1212140419 Nguyễn Duy  Tân 10/01/1994 12DNH2 12
13 1212040157 Lê Nguyễn ư  Nhi 30/06/1994 12DKB3 13