TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP KHÓA 12D VẪN C̉N TÊN TRONG DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN
ĐĂ THÔNG BÁO HỦY LỚP
STT MĂ LHP TÊN HỌC PHẦN MSSV HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH
1 1221101002708 Tin học đại cương 1212170015 Nguyễn Thị Đoàn  Duyên 12DBH1 27/07/1994 Nữ
2 1221101002703 Tin học đại cương 1212170107 Phạm Thị Mộng  Thi 12DBH1 03/07/1994 Nữ
3 1221101002703 Tin học đại cương 1212170050 Nguyễn Phi  Hùng 12DBH2 26/04/1994 Nam
4 1221101002712 Tin học đại cương 1212170106 Đèo Hùng Thiên  Sơn 12DBH2 14/04/1993 Nam
5 1221101002735 Tin học đại cương 1212070079 Vơ Thành  Trí 12DDL 17/03/1994 Nam
6 1221101002712 Tin học đại cương 1212070078 Nguyễn Thị  Trưng 12DDL 10/10/1993 Nữ
7 1221101002712 Tin học đại cương 1212040193 Phạm Tiến  12DKB1 26/06/1994 Nam
8 1221101002712 Tin học đại cương 1212040079 Tống Xuân  Hải 12DKB2 10/10/1992 Nam
9 1221101002713 Tin học đại cương 1212040083 Nguyễn Thị  Hạnh 12DKB2 13/09/1994 Nữ
10 1221101002712 Tin học đại cương 1212040053 Phan Thanh  Hiệp 12DKB2 13/05/1992 Nam
11 1221101002701 Tin học đại cương 1212040118 Nguyễn Thị  Liên 12DKB2 10/12/1994 Nữ
12 1221101002712 Tin học đại cương 1212040110 Nguyễn Huỳnh Mỹ  Linh 12DKB2 23/10/1994 Nữ
13 1221101002712 Tin học đại cương 1212010011 Nguyễn Thị Ngọc  Thơ 12DKB2 02/05/1994 Nữ
14 1221101002701 Tin học đại cương 1212040239 Bùi Thị Thủy  Tiên 12DKB2 02/04/1994 Nữ
15 1221101002712 Tin học đại cương 1212040227 Hạp Thị  Thắm 12DKB3 03/03/1994 Nữ
16 1221101002712 Tin học đại cương 1212040220 Nguyễn Thị Phương  Thảo 12DKB3 17/03/1994 Nữ
17 1221101002703 Tin học đại cương 1212040238 Phạm Nhật  Thức 12DKB3 11/03/1994 Nam
18 1221101002703 Tin học đại cương 1212180164 Trần Thị Vương  Trinh 12DKS1 01/08/1994 Nữ
19 1221101002713 Tin học đại cương 1212180192 Nguyễn Thị Tường  Vân 12DKS2 14/08/1994 Nữ
20 1221101002701 Tin học đại cương 1212080046 Nguyễn Thị Tuyết  Hoa 12DKT1 12/07/1994 Nữ
21 1221101002701 Tin học đại cương 1212080085 Trương Thị Phương Hồng 12DKT1 20/11/1994 Nữ
22 1221101002708 Tin học đại cương 1212080232 Nguyễn Thị Hồng  Tươi 12DKT1 21/07/1994 Nữ
23 1221101002712 Tin học đại cương 1212080075 Lê Thị Ngọc Hằng 12DKT3 09/06/1994 Nữ
24 1221101002712 Tin học đại cương 1212080156 Nguyễn Thanh  Phương 12DKT3 20/03/1994 Nữ
25 1221101002708 Tin học đại cương 1212020204 Trần Tiến  Toại 12DMA2 11/06/1994 Nam
26 1221101002703 Tin học đại cương 1212150044 Vơ Đ́nh Bảo  Phúc 12DQH 02/03/1994 Nam
27 1221101002712 Tin học đại cương 1212150069 Phạm Lê Việt  Trinh 12DQH 18/11/1994 Nữ
28 1221101002712 Tin học đại cương 1212010123 Nguyễn Thị Phượng  Linh 12DQT1 14/02/1994 Nữ
29 1221101002713 Tin học đại cương 1212010317 Trần Thị Thùy  Trâm 12DQT2 17/06/1994 Nữ
30 1221101002708 Tin học đại cương 1212010196 Hoàng Thị Thanh  Nhàn 12DQT3 12/07/1994 Nữ
31 1221101002712 Tin học đại cương 1212010249 Lê Thị  Thu 12DQT3 25/05/1994 Nữ
32 1221101002703 Tin học đại cương 1212010318 Trần Thị ái  Trâm 12DQT3 21/01/1994 Nữ
33 1221101002701 Tin học đại cương 1212030048 Nguyễn Hồng Mỹ  Kim 12DTD 29/04/1994 Nữ