TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP KHÓA 12D ĐĂNG KƯ THIẾU
PHẦN LƯ THUYẾT HOẶC THỰC HÀNH
STT MSSV HỌ LÓT TÊN TÊN HỌC PHẦN PHÁI NGÀY
SINH
MĂ LỚP HỌC PHẦN
THIẾU
1 1212170032 Lê Bảo  Huy Tin học đại cương Nam 14/09/1994 12DBH2 TH
2 1212170080 Lê Hà  Nhi Tin học đại cương Nữ 23/07/1992 12DBH2 LT
3 1212170104 Nguyễn Ngọc  Quí Tin học đại cương Nam 15/06/1993 12DBH2 TH
4 1212070052 Lê Thành  Nhơn Tin học đại cương Nam 10/09/1994 12DDL LT
5 1212040291 Đào Văn  Tài Tin học đại cương Nam 11/09/1993 12DKB1 TH
6 1212040091 Nguyễn Thị Thu  Hồng Tin học đại cương Nữ 26/09/1994 12DKB2 LT
7 1212040134 Trương Hùng  Mẫn Tin học đại cương Nam 20/04/1994 12DKB2 TH
8 1212040204 Phan Thị Diệu  Thuần Tin học đại cương Nữ 17/10/1994 12DKB2 TH
9 1212040082 Huỳnh Thị Ngọc  Hạnh Tin học đại cương Nữ 01/01/1992 12DKB3 TH
10 1212040122 Đinh Hoàng  Lân Tin học đại cương Nam 10/06/1994 12DKB3 LT
11 1212040157 Lê Nguyễn ư  Nhi Tin học đại cương Nữ 30/06/1994 12DKB3 TH
12 1212040227 Hạp Thị  Thắm Tin học đại cương Nữ 03/03/1994 12DKB3 TH
13 1212180087 Lê Thị  Nga Tin học đại cương Nữ 06/11/1994 12DKS1 LT
14 1212180105 Dương Thị Thùy  Nhung Tin học đại cương Nữ 12/01/1994 12DKS1 TH
15 1212180140 Lâm Hoài  Thành Tin học đại cương Nam 16/08/1994 12DKS1 TH
16 1212180158 Trần Thị Xuân  Trang Tin học đại cương Nữ 10/04/1994 12DKS1 TH
17 1212180016 Nguyễn Thị Xuân  Châu Tin học đại cương Nữ 15/06/1994 12DKS2 LT
18 1212080034 Trần Công Dương Tin học đại cương Nam 20/08/1994 12DKT1 TH
19 1212080079 Phan Thị Kim  Hằng Tin học đại cương Nữ 18/06/1994 12DKT1 TH
20 1212080049 Phạm Thu  Hoài Tin học đại cương Nữ 25/07/1994 12DKT1 TH
21 1212080179 Đào Thị Kim  Thoa Tin học đại cương Nữ 15/08/1994 12DKT2 TH
22 1212080015 Nguyễn Nhựt Thiện  Chân Tin học đại cương Nữ 20/11/1993 12DKT3 TH
23 1212080066 Lê Thị  Tin học đại cương Nữ 05/09/1994 12DKT3 TH
24 1212080114 Lê Thị Như  Mai Tin học đại cương Nữ 01/02/1994 12DKT3 TH
25 1212080139 Lâm Thị Tuyết  Nhung Tin học đại cương Nữ 08/12/1994 12DKT3 LT
26 1212020051 Trần Văn  Dũng Tin học đại cương Nam 24/10/1994 12DMA1 TH
27 1212020059 Đặng Xuân  Giao Tin học đại cương Nữ 05/07/1994 12DMA1 LT
28 1212020189 Lê Phước  Thảo Tin học đại cương Nữ 29/03/1994 12DMA1 LT
29 1212150002 Trần Thị Thúy  Anh Tin học đại cương Nữ 13/03/1994 12DQH LT
30 1212150004 Nguyễn Thị Quế  Chi Tin học đại cương Nữ 29/03/1994 12DQH TH
31 1212150009 Trần Thị Phương  Dung Tin học đại cương Nữ 10/07/1994 12DQH LT
32 1212150045 Phạm Minh  Phụng Tin học đại cương Nam 10/01/1993 12DQH TH
33 1212150061 Trần Văn  Thịnh Tin học đại cương Nam 20/02/1994 12DQH TH
34 1212150051 Phan Châu  Thông Tin học đại cương Nam 09/05/1994 12DQH LT
35 1212150054 Nguyễn Hoàng Anh  Thư Tin học đại cương Nữ 10/03/1994 12DQH LT
36 1212150055 Trần Lê Hoa Anh  Thư Tin học đại cương Nữ 26/11/1994 12DQH TH
37 1212010094 Phùng Thị  Hường Tin học đại cương Nữ 29/02/1994 12DQT1 TH
38 1212010157 Nguyễn Thị Nga Tin học đại cương Nữ 15/08/1994 12DQT1 LT
39 1212010368 Vơ Nhựt  Xuân Tin học đại cương Nữ 22/11/1994 12DQT1 TH
40 1212010269 Đặng Thị Thu  Thảo Tin học đại cương Nữ 16/12/1993 12DQT2 LT
41 1112010041 Trần Xuân  Duy Tin học đại cương Nam 06/09/1993 12DQT3 TH
42 1112010130 Vi Văn  Lâm Tin học đại cương Nam 25/12/1993 12DQT3 TH
43 1112010148 Trần Phương  Nghĩa Tin học đại cương Nam 16/10/1993 12DQT3 TH
44 1212010171 Nguyễn Thị Kim  Ngọc Tin học đại cương Nữ 16/11/1994 12DQT3 LT
45 1212010298 Vũ Văn  Tiến Tin học đại cương Nam 08/04/1994 12DQT3 LT
46 1212030102 Lê Gia  Tâm Tin học đại cương Nam 24/02/1993 12DTD LT
47 1212120042 Bùi Thị Mỹ  Linh Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nữ 29/04/1994 12DTK LT
48 1212120007 Hoàng Thị  Cúc Microsoft Access 1 Nữ 26/10/1994 12DTK TH
49 1212120107 Trát Thanh  Vân Microsoft Access 1 Nam 15/05/1994 12DTK LT