TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KƯ HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC: 2012-2013
STT MSSV HỌ TÊN NGÀNH 1 NGÀNH 2 KẾT QUẢ
TÊN NGÀNH 1 LỚP
NGÀNH 1
TÊN NGÀNH 2 LỚP
NGÀNH 2
1 1212040293 Phan Thanh Tấn Bất động sản 12DKB1 Quản trị kinh doanh 12DQT1 Đạt yêu cầu
2 1212040048 Lương Thị Hiền Bất động sản 12DKB2 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
3 1212040110 Nguyễn Huỳnh Mỹ Linh Bất động sản 12DKB2 Kinh doanh quốc tế 12DKQ Đạt yêu cầu
4 1212040125 Trần Thị Mũi Bất động sản 12DKB2 Quản trị khách sạn 12DDL Đạt yêu cầu
5 1212040187 Vơ Ngọc Quang Bất động sản 12DKB2 Kinh doanh quốc tế 12DKQ Đạt yêu cầu
6 1212040257 Đỗ Thị Ngọc Trinh Bất động sản 12DKB2 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
7 1212040034 Bùi Quốc Dũng Bất động sản 12DKB3 Marketing 12DMA1 Không đạt (Kết quả xếp hạng học tập HK1 loại Yếu)
8 1212040028 Đặng Thị Thùy Duyên Bất động sản 12DKB3 Tài chính ngân hàng 12DNH3 Đạt yêu cầu
9 1212040073 Lưu Nhật Bất động sản 12DKB3 Marketing 12DQH Đạt yêu cầu
10 1212040177 Phạm Thị Phương Bất động sản 12DKB3 Tài chính ngân hàng 12DTC1 Đạt yêu cầu
11 1212040201 Phạm Anh Thoại Bất động sản 12DKB3 Tài chính ngân hàng 12DHQ Đạt yêu cầu
12 1212040205 Bùi Thị Dương Thuỳ Bất động sản 12DKB3 Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
13 1212040244 Phan Ngọc Tiên Bất động sản 12DKB3 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Không đạt (Kết quả xếp hạng học tập HK1 loại Yếu)
14 1212120029 Vơ Thùy Thanh Hương Hệ thống thông tin quản lư 12DTK Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
15 1212120047 Đàm Thị Ngọc Mai Hệ thống thông tin quản lư 12DTK Quản trị kinh doanh 12DQT3 Đạt yêu cầu
16 1212120050 Vơ Thị Thanh Nguyên Hệ thống thông tin quản lư 12DTK Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
17 1212120072 Trương Thị Kim Thoa Hệ thống thông tin quản lư 12DTK Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
18 1212120092 Nguyễn Anh Tuấn Hệ thống thông tin quản lư 12DTK Marketing 12DQH Đạt yêu cầu
19 1212120100 Trần Nữ Thảo Uyên Hệ thống thông tin quản lư 12DTK Kinh doanh quốc tế 12DTM2 Đạt yêu cầu
20 1212120101 Nguyễn Đỗ Vi Hệ thống thông tin quản lư 12DTK Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
21 1212080137 Ngô Hoàng Phương Nhi Kế toán 12DKT1 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
22 1212080256 Trần Thị Hồng Yến Kế toán 12DKT1 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
23 1212080183 Ngô Thị Thu Kế toán 12DKT3 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
24 1212060077 Nguyễn Thị Nắp Kinh doanh quốc tế 12DKQ Marketing CLC-12DMA Đạt yêu cầu
25 1212050059 Phan Thị Thu Kinh doanh quốc tế 12DTM2 Ngôn ngữ anh 12DTA2 Đạt yêu cầu
26 1212050048 Thân Thị Ngọc Hân Kinh doanh quốc tế 12DTM2 Ngôn ngữ anh 12DTA2 Đạt yêu cầu
27 1212050085 Lê Thị Hồng Loan Kinh doanh quốc tế 12DTM2 Ngôn ngữ anh 12DTA2 Đạt yêu cầu
28 1212050137 Đỗ Tấn Phát Kinh doanh quốc tế 12DTM2 Ngôn ngữ anh 12DTA2 Đạt yêu cầu
29 1212020121 Nguyễn Quốc Nam Marketing 12DMA2 Quản trị kinh doanh 12DBH1 Đạt yêu cầu
30 1212150038 Nguyễn Lê Hồng Nhung Marketing 12DQH Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
31 1212070010 Đặng Thế Duy Quản trị khách sạn 12DDL Ngôn ngữ anh 12DTA2 Đạt yêu cầu
32 1212010043 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung Quản trị kinh doanh 12DQT1 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Không đạt (Kết quả xếp hạng học tập HK1 loại Yếu)
33 1212010120 Lê Mỹ Linh Quản trị kinh doanh 12DQT1 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
34 1212010288 Lê Thanh Thúy Quản trị kinh doanh 12DQT1 Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
35 1112050138 Trần Thị Thùy Vân Quản trị kinh doanh 12DQT3 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Không đạt (Kết quả xếp hạng học tập HK1 loại Yếu)
36 1212030040 Nguyễn Phước Tôn Nữ Giáng Hương Quản trị kinh doanh 12DTD Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
37 1212030035 Lê Đức Huy Quản trị kinh doanh 12DTD Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
38 1212030110 Vơ Tùng Viên Quản trị kinh doanh 12DTD Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
39 1212010361 Hồ Lữ Phương Vy Quản trị kinh doanh CLC_12DQT1 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
40 1212010372 Phạm Hoàng Yến Quản trị kinh doanh CLC_12DQT1 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
41 1212200001 Vơ Lê Trường An Tài chính ngân hàng 12DHQ Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
42 1212200003 Nguyễn Nhật Anh Tài chính ngân hàng 12DHQ Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
43 1212200011 Trần Thế Chính Tài chính ngân hàng 12DHQ Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
44 1212200050 Tŕnh Đ́nh Long Tài chính ngân hàng 12DHQ Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
45 1212200074 Đỗ Thị Lệ Quyên Tài chính ngân hàng 12DHQ Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
46 1212200109 Nguyễn Thị Thảo Vân Tài chính ngân hàng 12DHQ Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
47 1212140125 Nguyễn Thị Thu Hương Tài chính ngân hàng 12DNH1 Ngôn ngữ anh 12DTA2 Đạt yêu cầu
48 1212140343 Giang Kim Thắm Tài chính ngân hàng 12DNH1 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
49 1212140336 Trần Thị Minh Thảo Tài chính ngân hàng 12DNH1 Kế toán  12DKT2 Không đạt (Kết quả xếp hạng học tập HK1 loại Yếu)
50 1212140351 Vũ Ngọc Cao Thủy Tài chính ngân hàng 12DNH1 Kinh doanh quốc tế 12DTM1 Đạt yêu cầu
51 1212140424 Hồ Hữu Tín Tài chính ngân hàng 12DNH1 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
52 1212140043 Nguyễn Thị Trâm Anh Tài chính ngân hàng 12DNH2 Ngôn ngữ anh 12DTA2 Không đạt (Kết quả xếp hạng học tập HK1 loại Yếu)
53 1212140123 Hà Thị Hương Tài chính ngân hàng 12DNH2 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Không đạt (Kết quả xếp hạng học tập HK1 loại Yếu)
54 1212140103 Lê Tiến Hiếu Tài chính ngân hàng 12DNH3 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
55 1112140232 Vơ Trần Bảo Ngọc Tài chính ngân hàng 12DNH3 Kinh doanh quốc tế 12DKQ Đang chờ chuyển điểm
56 1212090101 Nguyễn Thị Thùy Linh Tài chính ngân hàng 12DTC1 Kế toán  12DKT1 Đạt yêu cầu
57 1212090082 Trương Thị Thanh Hằng Tài chính ngân hàng 12DTC3 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
58 1212090052 Trần Thị Như Hiền Tài chính ngân hàng 12DTC3 Ngôn ngữ anh 12DTA1 Đạt yêu cầu
59 1212090100 Nguyễn Thị Khánh Linh Tài chính ngân hàng 12DTC3 Marketing 12DMA1 Đạt yêu cầu
60 1212190070 Trần Phương Nam Tài chính ngân hàng 12DTX2 Quản trị kinh doanh 12DTD Đạt yêu cầu
61 1212140376 Trương Nguyễn Thiên Trang Tài chính ngân hàng CLC_12DNH1 Marketing CLC-12DMA Đạt yêu cầu
62 1212140467 Lê Nguyễn Tường Vy Tài chính ngân hàng CLC_12DNH2 Quản trị kinh doanh 12DQT2 Đạt yêu cầu
63 1212100002 Phạm Hồ Quốc An Ngôn ngữ Anh 12DTA2 Kinh doanh quốc tế 12DTM2 Đạt yêu cầu
64 1212050196 Văn Đức Tân Kinh doanh quốc tế 12DTM1 Quản trị kinh doanh 12DQT1 Đạt yêu cầu