BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:         453       /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện thời khóa biểu học tập học kỳ 1, năm học 2015 – 2016

cho sinh viên khóa 12D, 13D, 14D bậc Đại học hệ chính quy

thuộc chương tŕnh chất lượng cao và chương tŕnh đặc biệt

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo của khóa 12D, 13D, 14D chương tŕnh chất lượng caochương tŕnh đặc biệt bậc Đại học hệ chính quy, đồng thời để đảm bảo yêu cầu hoàn thành tiến độ học tập của sinh viên cũng như đối với kế hoạch đào tạo của chương tŕnh, Nhà trường thông báo việc triển khai thời khóa biểu học tập học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 cho các khóa học thuộc các chương tŕnh trên như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1.      Sinh viên vào địa chỉ website http://uis.ufm.edu.vn/, đăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên để tra cứu, cập nhật thông tin, theo dơi tiến tŕnh đào tạo, xem thời khóa biểu học tập.

2.      Đối với sinh viên diện bảo lưu kết quả học tập từ khóa trước có quyết định nhập học vào học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 của khóa 12D, 13D, 14D chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt cần liên hệ trực tiếp với pḥng Quản lư đào tạo trước ngày 28/08/2015 để được hướng dẫn xem lịch học.

3.      Sinh viên phải tuân thủ đúng qui định về thời hạn nộp học phí của trường.

II.               TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1.      Cách thức xem thời khóa biểu học tập: sinh viên vào địa chỉ website http://uis.ufm.edu.vn/, đăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên để xem thời khóa biểu học tập.

2.      Thời gian thực hiện:

+   Phân bổ thời gian học kỳ 1, năm học 2015 – 2016:

-        Sinh hoạt chính trị đầu khóa:         24/08 – 29/08/2015 (1 tuần)

-        Học chuyên môn:                             31/08 – 28/11/2015 (13 tuần)

-        Dự trữ học kỳ:                                   30/11 – 05/12/2015 (1 tuần)

-        Thi học kỳ:                                        07/12 – 26/12/2015 (3 tuần)

-        Chấm bài thi và xử lư kết quả thi:             28/12 – 09/01/2016 (2 tuần)

+   Thời gian giải quyết kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2015 – 2016:

STT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên đăng nhập tài khoản và xem thời khóa biểu học tập

Từ ngày 09/06/2015

2

Nhà trường giải quyết cho sinh viên đăng kư học vượt, học lại, học cải thiện đồng thời giải đáp các thắc mắc về kế hoạch học tập học kỳ của sinh viên (trực tiếp tại pḥng Quản lư đào tạo)

09/06 – 26/06/2015

3

Sinh viên nộp học phí

03/08 – 11/09/2015

4

Sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu do bị xử lư học vụ (trực tiếp tại pḥng Quản lư đào tạo)

31/08 – 11/09/2015

5

Thời gian bắt đầu học học kỳ 1

31/08/2015

3.      Sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ bị hủy kế hoạch học tập học kỳ và bị xử lư theo qui định hiện hành của trường.

Lưu ư: trong thời gian từ 07/09 đến 18/09/2015, Nhà trường sẽ thông báo việc giải quyết cho sinh viên khóa 12D, 13D, 14D chương tŕnh chất lượng cao và chương tŕnh đặc biệt đăng kư các học phần học cùng với thời khóa biểu của khóa 15D.

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề khó khăn, thắc mắc, sinh viên cần liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại 08. 3 9970 941, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải đáp kịp thời./.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban (để p/h th/hiện);

-        Thông báo sinh viên (để th/hiện);

-        Lưu VT, P.QLĐT

                           TL. HIỆU TRƯỞNG
         TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
 
 

(Đă kư)

 

 

TS. Đặng Thị Ngọc Lan