BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 02 /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng  An ninh

đối với học phần 3: Quân sự chung  chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) cho sinh viên các khóa hệ chính quy

học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

 

Căn cứ Thông báo số 1278/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 08/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về tổ chức lớp học Giáo dục quốc pḥng – An ninh học phần 3 (Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)) cho sinh viên các khóa hệ chính quy thuộc chương tŕnh đại trà học kỳ 1, năm học 2015 – 2016;

Căn cứ Thông báo số 1279/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 08/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về tổ chức lớp học Giáo dục quốc pḥng – An ninh học phần 3 (Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)) cho sinh viên các khóa hệ chính quy thuộc chương tŕnh chất lượng cao và chương tŕnh đặc biệt học kỳ 1, năm học 2015 – 2016;

Căn cứ Thông báo số 1280/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 08/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về tổ chức lớp học Giáo dục quốc pḥng – An ninh học phần 3 (Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)) cho sinh viên các khóa hệ chính quy thuộc chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần học kỳ 1, năm học 2015 – 2016,

Nay, Nhà trường thông báo đến sinh viên thuộc 28 lớp học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) (3 tín chỉ, là học phần 3 thuộc GDQP-AN) lịch thi kết thúc học phần như sau:

1.     Thời gian thi:

Lớp học phần

Số lượng sinh viên

Ngày thi

Giờ thi

Pḥng thi

Địa điểm

H́nh thức thi

1511101000701

1511101000702

1511101000703

298

08/01/2016 (thứ Sáu)

07 giờ 00

Sảnh 5, 6, 7

Cơ sở 4

Thi thực hành

1511101000704

1511101000705

196

09 giờ 00

1511101000706

1511101000707

1511101000708

290

13 giờ 00

1511101000709

1511101000710

1511101000711

287

09/01/2016 (thứ Bảy)

07 giờ 00

Sảnh 5, 6, 7

Cơ sở 4

1511101000712

1511101000713

194

09 giờ 00

1511101000714

1511101000715

1511101000716

284

13 giờ 00

1511101000717

1511101000718

1511101000719

276

10/01/2016 (Chủ nhật)

07 giờ 00

Sảnh 5, 6, 7

Cơ sở 4

1511101000720

1511101000721

188

09 giờ 00

1511101000722

1511101000723

1511101000724

281

13 giờ 00

1511101000725

102

07/01/2016 (thứ Năm)

07 giờ 00

Hội trường

(lầu 6)

Cơ sở 2

1511101000726

101

09 giờ 00

1511101000727

106

13 giờ 00

1511101000728

19

15 giờ 00

2.     Địa điểm thi:

-       Cơ sở 2: số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP.HCM (gần Sân vận động QK7).

-       Cơ sở 4: số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.

3.     Lưu ư:

Sinh viên có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi.

Đề nghị sinh viên thực hiện các nội dung trên đúng tinh thần thông báo này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);         

- Các Khoa, Pḥng, Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

 

Ths. Lê Trọng Tuyến