BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 317 /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện thời khóa biểu học tập học kỳ cuối, năm 2016

đối với sinh viên các khóa đào tạo thuộc Chương tŕnh chất lượng cao và

Chương tŕnh đặc biệt bậc Đại học hệ chính quy

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo của các khóa đào tạo thuộc Chương tŕnh chất lượng caoChương tŕnh đặc biệt bậc Đại học hệ chính quy, Nhà trường thông báo việc triển khai thời khóa biểu học tập học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017) cho các khóa học 12D, 13D, 14D, 15D thuộc các chương tŕnh trên như sau:

I.       NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1.      Sinh viên vào địa chỉ website http://uis.ufm.edu.vn/, đăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên để tra cứu, cập nhật thông tin, theo dơi tiến tŕnh đào tạo, xem thời khóa biểu học tập.

2.      Đối với sinh viên diện bảo lưu kết quả học tập của các khóa học trước có quyết định nhập học vào khóa 13D, 14D, 15D chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt học kỳ cuối năm 2016 cần liên hệ trực tiếp với pḥng Quản lư đào tạo trước ngày 15/08/2016 để được hướng dẫn xem lịch học và giải quyết kế hoạch học tập.

3.      Sinh viên phải tuân thủ đúng qui định về xem thời khóa biểu và thời hạn nộp học phí của trường.

II.   TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1.      Cách thức xem thời khóa biểu học tập: sinh viên vào địa chỉ website http://uis.ufm.edu.vn/, đăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên để xem thời khóa biểu học tập.

2.      Thời gian thực hiện:

+   Phân bổ thời gian học kỳ cuối năm 2016:

-        Học chuyên môn:                                         15/08 – 19/11/2016 (13 tuần)

-        Sinh hoạt giữa kỳ:                                        26/09 – 01/10/2016 (01 tuần)

-        Tuần dự trữ:                                                 21/11 – 26/11/2016 (01 tuần)

-        Thi học kỳ:                                                    28/11 – 17/12/2016 (03 tuần)

-        Chấm thi và xử lư kết quả thi học kỳ:       19/12 – 30/12/2016 (02 tuần)

+   Thời gian giải quyết kế hoạch học tập học kỳ cuối năm 2016:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Sinh viên xem thời khóa biểu học tập

Từ ngày 20/04/2016

Thông qua tài khoản sinh viên

2

Sinh viên khóa 12D, 13D, 14D, 15D đăng kư học bổ sung, học vượt, học lại, học cải thiện (nếu có nhu cầu)

25/04 – 13/05/2016

Trực tiếp tại văn pḥng Chương tŕnh chất lượng cao (cơ sở 2 của trường)

3

Nhà trường tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về kế hoạch học tập học kỳ cho sinh viên

25/04 – 13/05/2016

Trực tiếp tại văn pḥng Chương tŕnh chất lượng cao (cơ sở 2 của trường)

4

Sinh viên nộp học phí

20/06/2016 – 01/09/2016

Theo qui tŕnh nộp học phí của pḥng Kế hoạch - Tài chính

5

Sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu do bị xử lư học vụ

22/08 – 01/09/2016

Trực tiếp tại văn pḥng Chương tŕnh chất lượng cao (cơ sở 2 của trường)

6

Thời gian bắt đầu học kỳ (học chuyên môn)

15/08/2016

 

3.      Các lưu ư:

-        Đăng kư học bổ sung là đăng kư học ở học kỳ hiện tại đối với những học phần được phân bổ học tập tại các học kỳ trước (theo thiết kế của chương tŕnh đào tạo) nhưng sinh viên chưa học do rút bớt học phần dựa trên kết quả xử lư học vụ hoặc theo nguyện vọng cá nhân.

-        Sau thời hạn nộp học phí, Nhà trường sẽ hủy thời khóa biểu học tập đối với sinh viên không hoàn thành học phí.

-        Trong thời gian từ 05/09 đến 16/09/2016, Nhà trường sẽ thông báo và tổ chức cho sinh viên khóa 12D, 13D, 14D, 15D đăng kư các học phần học cùng với thời khóa biểu của khóa 16D.

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề khó khăn, thắc mắc, sinh viên cần liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo (bộ phận quản lư Chương tŕnh chất lượng cao tại cơ sở 2 của trường, điện thoại 08. 3 997 3643, email: phongqldt@ufm.edu.vn) trong thời hạn quy định trên để được giải đáp kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban (để p/h th/hiện);

-        Thông báo sinh viên (để th/hiện);

-        Lưu VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

 

Ths. Lê Trọng Tuyến