BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

Số: 183/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết đăng kư học học kỳ giữa, năm 2017

đối với các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

 

Căn cứ Tờ tŕnh ngày 27/02/2017 của pḥng Quản lư đào tạo về việc tổ chức học kỳ giữa, năm 2017 (học kỳ hè, năm học 2016 – 2017) đối với các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đă được Ban Giám hiệu phê duyệt, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy về việc đăng kư học học kỳ giữa, năm 2017 như sau:

I. Đối với các khóa đào tạo theo niên chế:

1.      Đối tượng và học phần giải quyết cho đăng kư:

-       Đối tượng đăng kư: Sinh viên c̣n nợ học phần thuộc các khóa học đă kết thúc nhưng c̣n trong thời hạn được phép trả nợ học phần để hoàn thành chương tŕnh đào tạo theo qui định (10D, 11D, 11C, 12C).

-       Học phần đăng kư: Tất cả học phần có trong chương tŕnh đào tạo của sinh viên theo học.

2.      Về thời hạn đăng kư, học phí, lịch học, lịch thi:

-       Thời hạn đăng kư: vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu, từ 06/03/2017 đến ngày 24/03/2017.

-       Sinh viên được dự thi kết thúc học phần 1 lần cho học phần được giải quyết cho đăng kư học.

-       Học phí trả nợ học phần:

Loại học phần

Đại học

Cao đẳng

Các học phần cơ bản, cơ sở, chuyên ngành

50.000 đồng/1 ĐVHT

40.000 đồng/1 ĐVHT

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

3.850.000 đồng/đề án

3.300.000 đồng/đề án

Thực hành nghề nghiệp

1.100.000 đồng/đề án

660.000 đồng/đề án

Các môn thi tốt nghiệp

770.000 đồng/môn

660.000 đồng/môn

Học phần GDQP-AN

340.000 đồng/1 tín chỉ

Học phần GDTC

340.000 đồng/1 tín chỉ

-       Thời gian học:     từ 29/05/2017 đến 23/07/2017 (8 tuần).

-       Thời gian thi:      thi 1 lần, từ 24/07/2017 đến 29/07/2017 (1 tuần).

 

3.      Địa điểm đăng kư học phần: Pḥng Quản lư đào tạo (pḥng 204; số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM).

4.      Quy tŕnh đăng kư:

-       Sinh viên đến địa điểm nêu trên để đăng kư trả nợ học phần. Sinh viên tự xác nhận các học phần cần đăng kư trả nợ vào máy tính, sau đó in ra 02 Biên nhận đăng kư với đầy đủ thông tin của sinh viên gồm: học phần đăng kư trả nợ, mức học phí cần đóng. Pḥng Quản lư đào tạo kư xác nhận cho đăng kư vào cả 02 biên nhận.

-       Sinh viên chuyển cả 02 biên nhận đăng kư sang Pḥng Kế hoạch – Tài chính để nộp học phí trả nợ học phần. Pḥng Kế hoạch – Tài chính thu học phí, kư xác nhận vào cả 2 biên nhận đăng kư trả nợ học phần, cấp biên lai nộp tiền cho sinh viên.

-       Sinh viên chuyển cả 2 biên nhận đăng kư và biên lai nộp tiền cho Pḥng Quản lư đào tạo (pḥng 204, sau khi đă được Pḥng Kế hoạch – Tài chính xác nhận đă thu tiền) để đăng kư chính thức. Pḥng Quản lư đào tạo giữ 01 biên nhận đăng kư để lưu và xếp lịch học, sinh viên giữ 01 biên nhận đăng kư có đóng dấu của Pḥng Quản lư đào tạo và biên lai nộp tiền để đối chiếu.

5.      Thời hạn thông báo lịch học và lịch thi:

-       Sinh viên xem và kiểm tra danh sách đăng kư, thông báo lịch học tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/ từ ngày 03/05/2017 đến 05/05/2017. Nếu có điều chỉnh, sinh viên liên hệ pḥng Quản lư đào tạo (P.204) để được giải quyết trong thời hạn trên.

5.1. Đối với các học phần cơ bản, cơ sở, chuyên ngành:

-       Địa điểm học: cơ sở 1 của trường (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).

-       Thời gian học: sáng (07g30 – 10g45) hoặc chiều (13g30 – 16g45) các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy; 04 tiết/buổi học. Các học phần Giáo dục thể chất có thể mở học vào ngày Chủ nhật.

-       Thời gian thi: thi 1 lần, từ ngày 24/07/2017 đến 29/07/2017 (1 tuần), lịch thi được thông báo tại bảng thông báo của khoa hoặc tại website của pḥng Khảo thí – Quản lư chất lượng http://phongkhaothiquanlychatluong.ufm.edu.vn/ trong thời gian học.

5.2. Đối với các học phần Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, Thực hành nghề nghiệp: Nhà trường sẽ thông báo thời gian sinh viên liên hệ với khoa đào tạo để được phổ biến kế hoạch thực tập cụ thể.

5.3. Đối với các môn thi tốt nghiệp: Sinh viên theo dơi lịch ôn tập tốt nghiệp tại http://pdt.ufm.edu.vn/ từ ngày 17/04/2017 để thực hiện.

5.4. Đối với học phần GDQP-AN, GDTC: lịch học và thi được thông báo chi tiết tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/ từ ngày 08/05/2017.

Do tính chất đặc thù của học phần, việc tổ chức lớp học đối với nhóm học phần GDQP-AN, GDTC sẽ được Nhà trường căn cứ vào số liệu đăng kư cụ thể của từng học phần để xây dựng thời khóa biểu học tập phù hợp.

II. Đối với khóa 12D, 13D, 14D, 15D, 16D đào tạo theo tín chỉ (kể cả chương tŕnh đại trà, chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt, chương tŕnh quốc tế):

1.      Về đối tượng và học phần giải quyết cho đăng kư:

-       Đối tượng đăng kư: Sinh viên có học phần bị điểm F, F+ được đăng kư học lại, hoặc các học phần bị điểm D hoặc D+ để cải thiện điểm trung b́nh chung, hoặc các học phần sinh viên có nhu cầu học bù, học vượt so với kế hoạch đào tạo của chương tŕnh đào tạo.

-       Học phần đăng kư: Tất cả học phần có trong chương tŕnh đào tạo sinh viên theo học (sinh viên phải đảm bảo điều kiện tiên quyết, điều kiện học trước đối với học phần đăng kư).

2.      Về cách thức đăng kư, thời hạn đăng kư, học phí, lịch học, lịch thi:

-       Cách thức đăng kư: sinh viên vào địa chỉ website http://uis.ufm.edu.vn/ và đăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên để thực hiện việc đăng kư học phần.

-       Thời hạn đăng kư: sinh viên thực hiện qua các bước:

+       Bước 1: từ ngày 04/03/2017 đến ngày 12/03/2017, sinh viên đăng kư nhu cầu học học kỳ giữa, năm 2017 (đăng kư ghi danh) thông qua tài khoản cá nhân sinh viên.

Sinh viên có thể lập danh sách ghi danh học chung cho từng học phần cụ thể, kư xác nhận vào danh sách và nộp cho pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn trên để Nhà trường tổng hợp nhu cầu học tập.

Kết thúc thời hạn này, pḥng Quản lư đào tạo thống kê số lượng sinh viên có nhu cầu đăng kư học kỳ giữa, năm 2017, tŕnh Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách các học phần đủ điều kiện tổ chức lớp học và lập thời khóa biểu học tập.

+       Bước 2: từ 08g00, ngày 02/04/2017 đến 24g00, ngày 09/04/2017, sinh viên đăng kư chính thức vào lớp học phần học kỳ giữa, năm 2017 thông qua tài khoản cá nhân sinh viên.

+       Bước 3: từ ngày 10/04/2017 đến ngày 05/05/2017, pḥng Quản lư đào tạo hủy thời khóa biểu đối với các lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp học và thông báo cho sinh viên điều chỉnh, đăng kư bổ sung học phần trực tiếp tại pḥng Quản lư đào tạo.

+       Bước 4: từ ngày 08/05/2017, sinh viên xem thời khóa biểu chính thức.

+       Bước 5: từ ngày 24/04//2017 đến ngày 12/05/2017, sinh viên nộp học phí học kỳ giữa, năm 2017.

-       Học phí:

+       Sinh viên khóa 13D, 14D, 15D, 16D đóng theo qui định về học phí năm học 2016 – 2017.

+       Sinh viên khóa 12D đóng học phí theo mức học phí quy định của khóa 16D năm học 2016 – 2017.

Lưu ư: Sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn được xem như không hoàn thành tiến tŕnh đăng kư học phần và tự hủy kết quả đăng kư của ḿnh.

-       Thời gian học:     từ 29/05/2017 đến 23/07/2017 (8 tuần).

-       Thời gian thi:      thi 1 lần, từ 24/07/2017 đến 29/07/2017 (1 tuần).

3.      Địa điểm học:

-       Sinh viên chương tŕnh đại trà: học tại cơ sở 1 (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) và cơ sở 2 (số 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM) của trường.

-       Sinh viên chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt, chương tŕnh quốc tế: học tại cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM).

Mọi thông tin liên quan đến đăng kư học học kỳ giữa, năm 2017, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng A.204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM; số điện thoại: 08.3772.0404) để biết rơ./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa/Pḥng/Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

                          Lê Trọng Tuyến