BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

Số: 1181/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy

 


Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ kế hoạch và chương tŕnh đào tạo hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2017,

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy như sau:

I.            Đối tượng đăng kư:

Sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy thuộc các khóa đào tạo đă kết thúc (khóa 11C, 12C) trong thời hạn 3 năm tính từ thời điểm kết thúc khóa học, được trở về trường học và thi lại những học phần chưa đạt để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

II.         Thời hạn và quy tŕnh đăng kư:

1.     Thời hạn đăng kư: từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/12/2016.

-         Sau thời hạn đăng kư trả nợ học phần, sinh viên xem thông báo về tổ chức học trả nợ học phần, thời khóa biểu học tập, danh sách đăng kư trả nợ học phần tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/. Nếu có điều chỉnh, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo để được giải quyết trong thời gian từ ngày 04/01 – 13/01/2017.

2.     Địa điểm đăng kư: Pḥng Quản lư đào tạo (P.204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM).

III.      Học phí học và thi trả nợ: Sinh viên xem thông báo về thời khóa biểu học tập, học phí và thời hạn nộp học phí trả nợ học phần từ ngày 11/01/2017 tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/.

Lưu ư:

-         Các trường hợp sinh viên đă đăng kư trả nợ học phần ở các học kỳ đăng kư trước nhưng được giải quyết cho bảo lưu, đề nghị sinh viên mang phiếu đăng kư học trả nợ, biên lai nộp học phí và giấy tờ xét duyệt cho bảo lưu đến Pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn tại mục II.1. để được giải quyết cho học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017.

-         Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng kư coi như không có nhu cầu học và thi trả nợ học phần, Nhà trường không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

Mọi thông tin liên quan đến trả nợ học phần, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại: (08) 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải đáp kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa/Pḥng/Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến