BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

Số: 1180/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với

sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học hệ chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ kế hoạch và chương tŕnh đào tạo hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2017,

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học hệ chính quy như sau:

I.       Đối tượng đăng kư:

-         Sinh viên bậc Đại học hệ chính quy thuộc các khóa đào tạo đă kết thúc (khóa 10D, 11D) trong thời hạn 3 năm tính từ thời điểm kết thúc khóa học, được trở về trường học và thi lại những học phần chưa đạt để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

II.       Thời hạn và quy tŕnh đăng kư:

1.     Thời hạn đăng kư: từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/12/2016 (học ghép với thời khóa biểu khóa 14D, 15D, 16D).

2.     Địa điểm đăng kư: Pḥng Quản lư đào tạo (P.204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM).

3.     Quy tŕnh đăng kư: đăng kư theo mẫu của Pḥng Quản lư đào tạo

-         Sinh viên đến địa điểm nêu trên để đăng kư trả nợ học phần. Sinh viên tự xác nhận các học phần cần đăng kư trả nợ vào máy tính, sau đó in ra 02 Biên nhận đăng kư với đầy đủ thông tin của sinh viên gồm: học phần đăng kư trả nợ, mức học phí cần đóng và lớp được ghép học. Pḥng Quản lư đào tạo kư xác nhận cho đăng kư vào cả 02 biên nhận.

-         Sinh viên chuyển cả 02 biên nhận đăng kư sang Pḥng Kế hoạch – Tài chính để nộp học phí trả nợ học phần. Pḥng Kế hoạch – Tài chính thu học phí, kư xác nhận vào cả 2 biên nhận đăng kư trả nợ học phần. Pḥng Kế hoạch – Tài chính giữ 01 biên nhận, sinh viên giữ 01 biên nhận và biên lai nộp tiền để đối chiếu. Sinh viên tự xem lịch học và lịch thi của lớp được ghép học ghi trên biên nhận đăng kư trả nợ học phần.

-         Sau thời hạn đăng kư trả nợ học phần, sinh viên xem danh sách đăng kư trả nợ học phần, lớp ghép học trả nợ học phần tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/ để kiểm tra, đối chiếu. Nếu có điều chỉnh, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo (P.204) để được giải quyết trong thời gian từ ngày 04/01 – 13/01/2017.

 

4.     Học phí học và thi trả nợ:

a.     Sinh viên đăng kư phải đóng 100% học phí trả nợ học phần theo đúng mức qui định hiện hành.

b.     Học phí học ghép vào các lớp đào tạo theo tín chỉ (khóa 14D, 15D và 16D): (tính theo lớp học phần học ghép).

-         Học phần thực hành nghề nghiệp: 1.100.000 đồng/đề án/sinh viên.

-         Các học phần khác:

+       Học ghép với Thời khóa biểu của khóa 14D: 280.000 đồng/tín chỉ

+       Học ghép với Thời khóa biểu của khóa 15D:

·        Học phần chuyên môn: 455.000 đồng/tín chỉ

·        Học phần Giáo dục thể chất: 320.000 đồng/tín chỉ.

+       Học ghép với Thời khóa biểu của khóa 16D:

·        Học phần chuyên môn: 480.000 đồng/tín chỉ

·        Học phần Giáo dục thể chất: 340.000 đồng/tín chỉ.

Lưu ư:

-         Thông báo này chỉ giải quyết cho đăng kư trả nợ các học phần có trong danh mục học phần (có thông báo tại địa điểm đăng kư trả nợ học phần và tại website uis.ufm.edu.vn) của thời khóa biểu các khóa hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2017.

-         Các trường hợp sinh viên đă đăng kư trả nợ học phần ở các học kỳ đăng kư trước nhưng được giải quyết cho bảo lưu, đề nghị sinh viên mang phiếu đăng kư học trả nợ, biên lai nộp học phí và giấy tờ xét duyệt cho bảo lưu đến Pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn tại mục II.1. để được giải quyết cho học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017.

-         Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng kư coi như không có nhu cầu học và thi trả nợ học phần, Nhà trường không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

Mọi thông tin liên quan đến trả nợ học phần, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn qui định để biết rơ./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa/Pḥng/Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến