BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:  1244/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra

đối với sinh viên các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy

phục vụ xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

 


Căn cứ Quy định Chuẩn đầu ra của các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính quy thuộc chương tŕnh đại trà, chương tŕnh chất lượng cao và chương tŕnh đặc biệt;

Căn cứ Thông báo số 1193/TB-ĐHTCM-QLĐT của trường “Về việc hướng dẫn thực hiện Chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc đại học hệ chính quy”;

Căn cứ tiến độ đào tạo năm 2017, pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa đào tạo bậc Đại học hệ chính quy thuộc chương tŕnh đại trà, chương tŕnh chất lượng cao và chương tŕnh đặc biệt, các khóa đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra của trường phục vụ xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau:

I.            Đối tượng áp dụng và nội dung thực hiện:

1.      Đối với khóa 12D, 13D và các khóa học vượt: nộp văn bằng, chứng chỉ thỏa các điều kiện sau:

1.1.  Yêu cầu về tŕnh độ tiếng Anh (trừ sinh viên thuộc ngành Ngôn ngữ Anh): sinh viên nộp 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

 

Khóa

Chương tŕnh đại trà

Chương tŕnh

chất lượng cao

Chương tŕnh đặc biệt

12D

-     Chứng chỉ TOEIC 405 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp);

-     Giấy chứng nhận đạt tŕnh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 405 điểm do Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kiểm tra;

-     Chứng chỉ TOEFL iBT 41 điểm hoặc TOEFL PBT 437 điểm;

-     Chứng chỉ IELTS 4.0 điểm;

-     Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

-     Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

-     Chứng chỉ TOEIC 600 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp);

-     Chứng chỉ IELTS 5.5 điểm;

-     Giấy chứng nhận đạt tŕnh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 600 điểm hoặc IELTS 5.5 điểm do Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kiểm tra;

-     Chứng chỉ TOEFL iBT 65 điểm hoặc TOEFL PBT 513 điểm hoặc TOEFL CBT 183 điểm;

-     Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

-     Bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

 

13D,

14D

-     Chứng chỉ TOEIC 405 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp);

-     Giấy chứng nhận đạt tŕnh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 405 điểm do Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kiểm tra;

-     Chứng chỉ TOEFL iBT 41 điểm hoặc TOEFL PBT 437 điểm;

-     Chứng chỉ IELTS 4.0 điểm;

-     Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

-     Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

-  Chứng chỉ IELTS 6.0 điểm;

-  Chứng chỉ TOEIC 650 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp);

-  Giấy chứng nhận đạt tŕnh độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 điểm hoặc TOEIC 650 điểm do Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kiểm tra;

-  Chứng chỉ TOEFL iBT 78 điểm hoặc TOEFL PBT 547 điểm hoặc TOEFL CBT 210 điểm;

-  Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

-  Bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

-     Chứng chỉ IELTS 5.5 điểm;

-     Chứng chỉ TOEIC 600 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp);

-     Giấy chứng nhận đạt tŕnh độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 điểm hoặc TOEIC 600 điểm do Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kiểm tra;

-  Chứng chỉ TOEFL iBT 65 điểm hoặc TOEFL PBT 513 điểm hoặc TOEFL CBT 183 điểm;

-  Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

-  Bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học

Chứng chỉ c̣n thời hạn giá trị trong ṿng 2 năm tính từ ngày cấp đến tháng 6/2017. Văn bằng tốt nghiệp không xét thời hạn giá trị.

1.2.  Yêu cầu về tŕnh độ tin học: (trừ sinh viên thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lư): sinh viên (chương tŕnh đại trà, chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt) nộp 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

Khóa

Ngành/chuyên ngành học

Yêu cầu về chuẩn đầu ra tin học

12D,

13D, 14D

Các ngành/chuyên ngành học 

-    Chứng chỉ tin học văn pḥng quốc tế MOS cấp độ Specialist (MS. Word, MS. Excel) do Microsoft cấp;

-    Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hay Hệ thống thông tin quản lư hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học;

-    Chứng nhận tin học đạt tŕnh độ tương đương tŕnh độ ứng dụng CNTT cơ bản do trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra;

-    Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT) do các cơ sở giáo dục công lập cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-    Chứng chỉ tin học tŕnh độ B c̣n thời hạn giá trị do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của trường Đại học Tài chính – Marketing cấp hoặc do các Trung tâm đào tạo tin học thuộc các cơ sở đào tạo đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-    Chứng nhận tin học đạt tŕnh độ tương đương tŕnh độ B do trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra.

14D

Chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh

-    Chứng chỉ tin học văn pḥng quốc tế MOS cấp độ Specialist (MS. Word, MS. Excel) do Microsoft cấp.

-    Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hay Hệ thống thông tin quản lư hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

-    Chứng nhận tin học đạt tŕnh độ tương đương tŕnh độ ứng dụng CNTT cơ bản do trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra.

-    Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT) do các cơ sở giáo dục công lập cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-    Chứng chỉ tin học tŕnh độ A c̣n thời hạn giá trị do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của trường Đại học Tài chính – Marketing cấp hoặc do các Trung tâm đào tạo tin học thuộc các cơ sở đào tạo đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ c̣n thời hạn giá trị trong ṿng 2 năm tính từ ngày cấp đến tháng 6/2017. Văn bằng tốt nghiệp không xét thời hạn giá trị.

1.3.           Yêu cầu về kỹ năng mềm: sinh viên (chương tŕnh đại trà, chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt) phải có đủ giấy chứng nhận đạt yêu cầu (hoặc điểm đạt) các kỹ năng mềm sau:

-        Kỹ năng thuyết tŕnh hiệu quả;

-        Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo;

-        Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

-        Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh;

-        Kỹ năng tổ chức công việc và quản lư thời gian;

-        Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội.

 

2.      Đối với khóa 8, 9, 10, 11 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy:

2.1.           Yêu cầu về tŕnh độ tiếng Anh (không áp dụng đối với sinh viên thuộc ngành Ngôn ngữ Anh): sinh viên nộp 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

Khóa

Yêu cầu về chuẩn đầu ra tiếng Anh

8, 9, 10

-    Chứng chỉ TOEIC 405 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp);

-    Giấy chứng nhận đạt tŕnh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 405 điểm do Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kiểm tra;

-    Chứng chỉ TOEFL iBT 41 điểm hoặc TOEFL PBT 437 điểm;

-    Chứng chỉ IELTS 4.0 điểm;

-    Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

-    Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

11

-       Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm;

-       Giấy chứng nhận đạt tŕnh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 405 điểm do Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kiểm tra;

-       Chứng chỉ TOEFL iBT 41 điểm hoặc TOEFL PBT 437 điểm hoặc TOEFL CBT 130 điểm;

-       Chứng chỉ IELTS 4.0 điểm;

-       Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu;

-       Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chứng chỉ c̣n thời hạn giá trị trong ṿng 2 năm tính từ ngày cấp đến tháng 6/2017. Văn bằng tốt nghiệp không xét thời hạn giá trị.

 

2.2.           Yêu cầu về tŕnh độ tin học (không áp dụng đối với sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lư): sinh viên nộp 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

Khóa

Yêu cầu về chuẩn đầu tin học

8, 9, 10

-    Chứng chỉ tin học văn pḥng quốc tế MOS cấp độ Specialist (MS. Word, MS. Excel) do Microsoft cấp;

-    Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hay Hệ thống thông tin quản lư hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học;

-    Chứng nhận tin học đạt tŕnh độ tương đương tŕnh độ ứng dụng CNTT cơ bản do trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra;

-    Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT) do các cơ sở giáo dục công lập cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-    Chứng chỉ tin học tŕnh độ B c̣n thời hạn giá trị do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của trường Đại học Tài chính – Marketing cấp hoặc do các Trung tâm đào tạo tin học thuộc các cơ sở đào tạo đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-    Chứng nhận tin học đạt tŕnh độ tương đương tŕnh độ B do trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra.

11

-    Chứng chỉ tin học văn pḥng quốc tế MOS cấp độ Specialist (MS. Word, MS. Excel) do Microsoft cấp.

-    Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hay Hệ thống thông tin quản lư hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

-    Chứng nhận tin học đạt tŕnh độ tương đương tŕnh độ ứng dụng CNTT cơ bản do trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra.

-    Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT) do các cơ sở giáo dục công lập cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ c̣n thời hạn giá trị trong ṿng 2 năm tính từ ngày cấp đến tháng 6/2017. Văn bằng tốt nghiệp không xét thời hạn giá trị.

 

2.3.           Yêu cầu về kỹ năng mềm:

Khóa

Yêu cầu về kỹ năng mềm

8, 9, 10

Sinh viên phải có đủ giấy chứng nhận đạt yêu cầu (hoặc điểm đạt) các khóa huấn luyện kỹ năng mềm sau:

-  Kỹ năng thuyết tŕnh hiệu quả;

-  Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo;

-  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

-  Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh;

-  Kỹ năng tổ chức công việc và quản lư thời gian;

-  Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội.

11

Sinh viên phải đạt (tích lũy) 4 kỹ năng mềm trong danh sách 8 kỹ năng mềm thuộc 2 nhóm kỹ năng, trong đó:

-    Hai kỹ năng thuộc bốn kỹ năng cần cho sinh viên trong việc học đại học (nhóm 1):

1.     Kỹ năng Thuyết tŕnh.

2.     Kỹ năng Làm việc nhóm.

3.     Kỹ năng Quản lư thời gian.

4.     Kỹ năng Tư duy sáng tạo.

-     Hai kỹ năng thuộc bốn kỹ năng cần cho sinh viên trong việc t́m việc và làm việc (nhóm 2):

1.     Kỹ năng Giao tiếp.

2.     Kỹ năng Giải quyết vấn đề.

3.     Kỹ năng T́m việc.

4.     Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp.

 

3.         Đối với khóa 1, 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy: áp dụng các quy định như đối với khóa 8, 9, 10 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (tại điểm 2 mục I).

II.            Yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ:

1.      Chứng chỉ quốc gia tin học phải theo mẫu phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của trường Đại học Tài chính – Marketing cấp hoặc do các Trung tâm đào tạo tin học thuộc các cơ sở đào tạo đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.      Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC, TOEFL do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp qua đại diện tại Việt Nam – Trung tâm IIG Việt Nam; Chứng chỉ IELTS do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp; Chứng chỉ xác nhận tŕnh độ B1, B2 ngoại ngữ theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) hoặc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các cơ sở giáo dục công lập cấp theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp sinh viên có điểm kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại các kỳ kiểm tra do Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức, nếu đạt điểm theo yêu cầu và c̣n thời hạn giá trị theo qui định để xét tốt nghiệp, Nhà trường sẽ tự động cập nhật điểm vào danh sách khi xét tốt nghiệp, sinh viên không phải nộp thêm chứng chỉ. Sinh viên có thể kiểm tra thông tin văn bằng, chứng chỉ tại http://pdt.ufm.edu.vn/.

3.      Sinh viên đă tham gia học và đạt yêu cầu các kỹ năng mềm do Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức, Nhà trường sẽ tự động cập nhật danh sách khi xét tốt nghiệp, sinh viên không phải nộp Giấy chứng nhận.

Đối với các trường hợp sinh viên có Giấy chứng nhận đạt kỹ năng mềm từ các cơ sở đào tạo ngoài trường, sinh viên liên hệ trực tiếp Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng để nộp hồ sơ xét chuyển đổi kết quả học.

4.      Văn bằng tốt nghiệp (đại học, cao đẳng) các ngành liên quan nêu trên phải thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

III.            Thời hạn và địa điểm nộp văn bằng, chứng chỉ:

1.      Thời hạn: vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ ngày 27/02/2017 đến ngày 12/05/2017.

Sinh viên nộp 02 bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu khi nộp). Kết thúc thời hạn nhận, trường sẽ tổng hợp văn bằng, chứng chỉ và gửi danh sách cho đơn vị cấp văn bằng, chứng chỉ để xác minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ.

2.      Địa điểm: Sinh viên nộp trực tiếp và kư tên vào danh sách nộp văn bằng, chứng chỉ tại pḥng Quản lư đào tạo (pḥng 204; số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM).

3.      Lưu ư:

-        Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh, tin học không đạt các yêu cầu trên hoặc chưa có chứng chỉ tiếng Anh, tin học, đề nghị sinh viên đăng kư dự thi tại các trung tâm, cơ sở đào tạo có tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tin học (đă ghi ở trên) hoặc tham gia kỳ kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, thi cấp chứng chỉ tin học do Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức (sinh viên xem thông báo tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của trường) để được cấp chứng chỉ (nếu đạt yêu cầu) phục vụ xét điều kiện tốt nghiệp.

-        Sinh viên đă nộp văn bằng, chứng chỉ nhưng chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2016 (do chưa đạt kết quả học tập hoặc không thỏa các điều kiện công nhận tốt nghiệp khác) sẽ được pḥng Quản lư đào tạo kiểm tra lại thời hạn giá trị của chứng chỉ so với thời gian xét tốt nghiệp năm 2017. Sau khi kiểm tra, rà soát, nếu sinh viên có chứng chỉ không đạt yêu cầu về thời hạn giá trị th́ xem như sinh viên chưa đạt điều kiện theo quy định chuẩn đầu ra. Sinh viên phải nộp chứng chỉ mới để tham gia xét tốt nghiệp năm 2017. Sinh viên phải tự kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ đă nộp để thực hiện nội dung này đúng thời hạn qui định.

Trên đây là các thông tin cần thiết để tổng hợp dữ liệu cho việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 của các khóa đào tạo theo tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy, Nhà trường đề nghị sinh viên thuộc các khóa trên có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu trên đúng thời gian qui định tại thông báo này để đảm bảo tiến độ xét tốt nghiệp.

Mọi vấn đề liên quan, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo để được giải đáp kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa,Pḥng,Ban (để thực hiện);

- Thông báo sinh viên (để thực hiện);

- Lưu: VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

(Đă kư)

 

ThS. Lê Trọng Tuyến