BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

Số: 52/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả xử lư đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017

đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy

 


Căn cứ Thông báo số 1181/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 04/11/2016 về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Tờ tŕnh ngày 11/01/2017 của pḥng Quản lư đào tạo về việc tổ chức trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 cho các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy đă được Ban Giám Hiệu phê duyệt, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến các khoa, pḥng, ban và sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 các nội dung sau:

1.     Kết quả đăng kư học phần ghi danh như sau:

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

SL đăng kư

1

Dẫn luận ngôn ngữ học

3

1

2

Foreign Trade

4

2

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

1

4

Kế toán ngoại thương

3

3

5

Kế toán tài chính DN 4

4

1

6

Kiểm toán

4

2

7

Kỹ thuật ghi sổ và lập báo cáo tài chính

4

1

8

Morphology and Syntax

3

3

9

Nguyên lư thống kê

3

1

10

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

1

11

Quản trị ngân hàng thương mại

3

1

12

Thanh toán trong nước và quốc tế

4

1

13

Tin học cơ sở (cấp độ 1)

4

1

14

Tin học kế toán

4

1

15

Tin học ứng dụng trong kinh doanh (TMQT)

4

1

16

Toán kinh tế

4

1

17

Translation and Interpretation 3

5

3

18

Writing 3

4

1

 

2.     Xử lư kết quả đăng kư học phần ghi danh:

2.1. Về tổ chức lớp học:

-         Tổ chức học ghép vào thời khóa biểu bậc Đại học hệ chính quy (chương tŕnh đại trà) học kỳ đầu, năm 2017 đối với các học phần sau:

Stt

Tên học phần

Số ĐVHT

SL đăng kư

Học phần học ghép với bậc Đại học hệ chính quy

Số tín chỉ

1

Dẫn luận ngôn ngữ học

3

1

Dẫn luận ngôn ngữ học

3

2

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

1

Kế toán hành chính sự nghiệp

2

3

Kế toán ngoại thương

3

3

Kế toán ngoại thương

2

4

Kiểm toán

4

2

Kiểm toán căn bản

3

5

Nguyên lư thống kê

3

1

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

3

6

Toán kinh tế

4

1

Mô h́nh toán kinh tế

3

-         Tổ chức lớp ôn tập, hệ thống kiến thức: 3 buổi học/học phần đối với những học phần không thể tổ chức học ghép vào thời khóa biểu bậc Đại học hệ chính quy.

 

2.2.Về thời hạn đăng kư, học phí, lịch thi

-         Thời hạn đăng kư và đóng học phí: từ 17/01/2017 đến ngày 20/01/2017 tại Pḥng Quản lư đào tạo (P.204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM).

-         Học phí trả nợ học phần:

+       Đối với những học phần tổ chức học ghép vào thời khóa biểu bậc Đại học hệ chính quy (chương tŕnh đại trà) học kỳ đầu, năm 2017:

Khóa học được tổ chức học ghép

(Các học phần cơ bản, cơ sở, chuyên ngành)

Học phí

14D

 

40.000đ/1 tín chỉ

 

15D

16D

+       Đối với những học phần tổ chức lớp ôn tập, hệ thống kiến thức:

Loại học phần

Học phí

Các học phần cơ bản, cơ sở, chuyên ngành

40.000đ/1 ĐVHT

 

2.3.         Về lịch học, địa điểm và thời gian học, lịch thi:

-       Đối với các lớp học phần tổ chức học ghép với thời khóa biểu bậc Đại học hệ chính quy (chương tŕnh đại trà) học kỳ đầu, năm 2017: sinh viên học theo thời khóa biểu của các lớp học phần bậc Đại học hệ chính quy.

 

-       Đối với các học phần được tổ chức lớp ôn tập, hệ thống kiến thức:

+       Sinh viên xem thời khóa biểu học tập từ ngày 13/02/2017 tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/.

+       Địa điểm học: cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, P2, Quận Tân B́nh, TP.HCM).

+       Thời gian học: sáng (07g30 – 10g45), chiều (13g30 – 16g45); 04 tiết/buổi học

-       Sinh viên được dự thi kết thúc học phần 1 lần cho học phần được giải quyết cho đăng kư học

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp, sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo (P.204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 hoặc điện thoại (08) 3 772 0404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa/Pḥng/Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến