BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH- MARKETING

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  1670 /TB-ĐHTCM-QLĐT                                     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về kết quả xử lư đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018

đối với sinh viên các khóa C13, C14, C15, C16 (chương tŕnh đại trà)

bậc Cao đẳng hệ chính quy

 

Căn cứ Thông báo số 1524/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 30/11/2017 về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên khóa C13, C14, C15, C16, C15Q1, C16Q2 bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến các khoa, pḥng, ban và sinh viên các khóa C13, C14, C15, C16 (chương tŕnh đại trà) bậc Cao đẳng hệ chính quy đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 các nội dung sau:

1.      Kết quả đăng kư học phần ghi danh như sau:

STT

Tên học phần

Số TC

SL ghi danh

Ghi chú

1

Đường lối cách mạng của ĐCS VN

3

12

 

2

E-Marketing

3

1

 

3

Hệ thống thông tin quản lý

3

41

 

4

Kế toán quản trị

2

2

 

5

Kế toán tài chính 1

3

1

 

6

Kiểm toán

3

3

 

7

Kinh tế vi mô

3

68

 

8

Luật thương mại quốc tế (2TC)

2

4

 

9

Luật thương mại quốc tế (3TC)

3

4

 

10

Marketing căn bản (2TC)

2

12

 

11

Marketing căn bản (3TC)

3

4

 

12

Marketing quốc tế

2

1

 

13

Nghiệp vụ hành chính văn pḥng

2

19

 

14

Nghiệp vụ ngoại thương

3

4

 

15

Pháp luật đại cương

2

15

 

16

Pháp luật kế toán (2TC)

2

2

 

17

Pháp luật kế toán (3TC)

3

1

 

18

Pháp luật trong kinh doanh

3

39

 

19

Phân loại hàng hóa

2

4

 

20

Phân tích báo cáo tài chính

3

2

 

21

Quản trị học (2TC)

2

9

 

22

Quản trị học (3TC)

3

3

 

23

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

2

1

 

24

Tài chính doanh nghiệp

3

5

 

25

Tài chính doanh nghiệp 1

3

1

 

26

Tài chính quốc tế

3

49

 

27

Tài chính tiền tệ (2TC)

2

5

 

28

Tài chính tiền tệ (3TC)

3

6

 

29

Tiếng anh 1

3

53

 

30

Tiếng anh 3

3

31

 

31

Tiếng anh chuyên ngành Kế toán

2

10

 

32

Tiếng anh tiền trung cấp

3

3

 

33

Tin học đại cương

3

53

 

34

Thanh toán quốc tế

2

62

 

35

Thị trường chứng khoán

2

5

 

36

Thuế

3

16

 

37

Thương mại điện tử

2

6

 

38

Vận tải - bảo hiểm hàng hóa XNK

3

13

 

39

Toán cao cấp

3

55

 

40

Giáo dụ thể chất (2TC)

2

4

 

41

Giáo dụ thể chất (3TC)

3

53

 

42

Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP1)

4

53

 

43

Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP2)

4

73

 

44

Kinh tế quốc tế

3

205

 

45

Nguyên lư kế toán

3

180

 

46

Nguyên lư thống kê

2

72

 

47

Những nguyên lư CB của CN Mác-Lênin-HP1

2

69

 

48

Những nguyên lư CB của CN Mác-Lênin-HP2

3

40

 

49

Pháp luật kinh tế

2

54

 

50

Quản trị tài chính doanh nghiệp

4

79

 

51

Tài chính doanh nghiệp cơ bản

3

42

 

52

Tiếng anh 2

3

760

 

53

Tiếng anh 4

2

53

 

54

Tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh XNK

2

64

 

55

Tiếng anh chuyên ngành QTKD

2

45

 

56

Tiếng Anh thương mại

3

74

 

57

Tin học kế toán

2

73

 

58

Tư tưởng hồ chí minh

2

65

 

59

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

2

22

 

60

Chiến lược và chính sách kinh doanh

2

1

 

61

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

1

 

62

Thực hành kế toán doanh nghiệp

2

1

 

63

Công cụ phát triển ứng dụng

3

1

 

64

Chiến lược và chính sách kinh doanh

2

33

 

65

Đàm phán trong kinh doanh

2

9

 

66

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3

1

 

67

Giao dịch thương mại quốc tế

4

32

 

68

Hành vi người tiêu dùng (2TC)

2

2

 

69

Hành vi người tiêu dùng (3TC)

3

1

 

70

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

3

7

 

71

Kế toán các doanh nghiệp đặc thù

3

25

 

72

Kế toán chi phí

2

35

 

73

Kế toán doanh nghiệp

3

5

 

74

Kế toán doanh nghiệp (HP1)

4

6

 

75

Kế toán doanh nghiệp (HP2)

4

9

 

76

Kế toán doanh nghiệp (HP3) (3TC)

3

4

 

77

Kế toán doanh nghiệp (HP3) (4TC)

4

1

 

78

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

4

 

79

Kế toán hành chính sự nghiệp (HP2)

4

1

 

80

Kế toán hành chính sự nghiệp (HP3)

4

1

 

81

Kế toán kho bạc

2

3

 

82

Kế toán ngân sách

2

1

 

83

Kế toán tài chính 3

3

3

 

84

Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP3) (3TC)

3

9

 

85

Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP3) (4TC)

4

23

 

86

Kỹ năng giao tiếp

2

1

 

87

Kỹ năng học tập

2

21

 

88

Logictis

3

19

 

89

Luật Hải Quan

2

3

 

90

Marketing công nghiệp

2

5

 

91

Nghiên cứu marketing

3

6

 

92

Nghiệp vụ ngân hàng 2

3

1

 

93

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

4

14

 

94

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HP1)

3

2

 

95

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HP2)

2

1

 

96

Phần mềm kế tóan doanh nghiệp

2

4

 

97

Phân tích dữ liệu

3

21

 

98

Phân tích định lương trong kinh doanh

2

2

 

99

Phân tích định lượng trong quản trị

2

8

 

100

Phân tích hoạt động kinh doanh XNK

3

1

 

101

Phân tích hoạt động trong kinh doanh

2

9

 

102

Quản trị bán hàng

2

2

 

103

Quản trị dự án đầu tư

2

1

 

104

Quản trị marketing (2TC)

2

1

 

105

Quản trị marketing (4TC)

4

1

 

106

Quản trị nhân sự

2

1

 

107

Tài chính doanh nghiệp nâng cao 1

4

2

 

108

Tài chính doanh nghiệp nâng cao 2

4

1

 

109

Tài chính hành chính sự nghiệp

3

30

 

110

Tâm lí khách hàng

3

24

 

111

Tâm lư học quản trị kinh doanh

2

5

 

112

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1

3

16

 

113

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2

3

11

 

114

Tiếng anh chuyên ngành TCNH

2

16

 

115

Tiếng anh trung cấp

3

12

 

116

Toán cao cấp

3

1

 

117

Toán kinh tế

3

12

 

118

Toán tài chính

2

6

 

119

TOEIC 300

3

1

 

120

TOEIC 400

2

18

 

121

Tổng quan du lịch

3

6

 

122

Thẩm định dự án đầu tư

3

4

 

123

Thị trường tài chính

2

16

 

124

Thống kê trong kinh doanh

3

16

 

125

Thủ tục hải quan

3

4

 

126

Thực hành kế toán doanh nghiệp

2

1

 

127

Trị giá hải quan

2

3

 

128

Ứng dụng MS Excel trong QTKD (2TC)

2

6

 

129

Ứng dụng MS Excel trong QTKD (3TC)

3

3

 

130

Ứng dụng MS excel trong TCNH

3

8

 

131

Văn hóa các nước Đông Nam Á

3

1

 

132

Xuất xứ hàng hóa

2

1

 

133

Kế toán hành chính sự nghiệp (HP1)

4

1

 

 

2. Xử lư kết quả đăng kư học phần ghi danh:

2.1. Tổ chức lớp học ghép:

Tổ chức học ghép vào thời khóa biểu bậc Cao đẳng hệ chính quy (chương tŕnh đại trà) học kỳ đầu, năm 2018 đối với các học phần sau:

Stt

Tên học phần

Số TC

SL đăng kư

Học phần học ghép với bậc Cao đẳng hệ chính quy

Số tín chỉ

1

Đường lối cách mạng của ĐCS VN

3

12

Đường lối cách mạng của ĐCS VN

3

2

E-Marketing

3

1

E-Marketing

3

3

Hệ thống thông tin quản lý

3

41

Hệ thống thông tin quản lý

3

4

Kế toán quản trị

2

2

Kế toán quản trị

2

5

Kế toán tài chính 1

3

1

Kế toán tài chính 1

3

6

Kiểm toán

3

3

Kiểm toán

3

7

Kinh tế vi mô

3

68

Kinh tế vi mô

3

8

Luật thương mại quốc tế (2TC)

2

4

Luật thương mại quốc tế (3TC)

3

9

Luật thương mại quốc tế (3TC)

3

4

Luật thương mại quốc tế (3TC)

3

10

Marketing căn bản (2TC)

2

12

Marketing căn bản (3TC)

3

11

Marketing căn bản (3TC)

3

4

Marketing căn bản (3TC)

3

12

Marketing quốc tế

2

1

Marketing quốc tế

2

13

Nghiệp vụ hành chính văn pḥng

2

19

Thực hành nghiệp vụ hành chính văn pḥng

2

14

Nghiệp vụ ngoại thương

3

4

Nghiệp vụ ngoại thương

3

15

Pháp luật đại cương

2

15

Pháp luật đại cương

2

16

Pháp luật kế toán (2TC)

2

2

Pháp luật kế toán (3TC)

3

17

Pháp luật kế toán (3TC)

3

1

Pháp luật kế toán (3TC)

3

18

Pháp luật trong kinh doanh

3

39

Pháp luật trong kinh doanh

3

19

Phân loại hàng hóa

2

4

Phân loại hàng hóa

2

20

Phân tích báo cáo tài chính

3

2

Phân tích báo cáo tài chính

3

21

Quản trị học (2TC)

2

9

Quản trị học (3TC)

3

22

Quản trị học (3TC)

3

3

Quản trị học (3TC)

3

23

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

2

1

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

2

24

Tài chính doanh nghiệp

3

5

Tài chính doanh nghiệp

3

25

Tài chính doanh nghiệp 1

3

1

Tài chính doanh nghiệp 1

3

26

Tài chính quốc tế

3

49

Tài chính quốc tế

3

27

Tài chính tiền tệ (2TC)

2

5

Tài chính tiền tệ (3TC)

3

28

Tài chính tiền tệ (3TC)

3

6

Tài chính tiền tệ (3TC)

3

29

Tiếng anh 1

3

53

Tiếng anh 1

3

30

Tiếng anh 3

3

31

Tiếng anh 3

3

31

Tiếng anh chuyên ngành Kế toán

2

10

Tiếng anh chuyên ngành Kế toán

2

32

Tiếng anh tiền trung cấp

3

3

Tiếng anh 1

3

33

Tin học đại cương

3

53

Tin học đại cương

3

34

Thanh toán quốc tế

2

62

Thanh toán quốc tế

2

35

Thị trường chứng khoán

2

5

Thị trường chứng khoán

2

36

Thuế

3

16

Thuế

3

37

Thương mại điện tử

2

6

Thương mại điện tử

2

38

Vận tải - bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

3

13

Vận tải - bảo hiểm

3

Sinh viên đăng nhập vào trang http://pdt.ufm.edu.vn/ hoặc http://uis.ufm.edu.vn để kiểm tra, đối chiếu lịch học chi tiết.

2.2. Mở thêm lớp học phần:

Tổ chức thêm lớp học phần đối với học phần có 40 sinh viên đăng kư/lớp trong học kỳ đầu, năm 2018 đối với các học phần sau:

STT

Tên học phần

Số TC

SL ghi danh

Ghi chú

1

Toán cao cấp

3

55

 

2

Giáo dụ thể chất (2TC)

2

4

Ghép học chung

3

Giáo dụ thể chất (3TC)

3

53

4

Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP1)

4

53

 

5

Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP2)

4

73

 

6

Kinh tế quốc tế

3

205

 

7

Nguyên lư kế toán

3

180

 

8

Nguyên lư thống kê

2

72

 

9

Những nguyên lư CB của CN Mác-Lênin-HP1

2

69

 

10

Những nguyên lư CB của CN Mác-Lênin-HP2

3

40

 

11

Pháp luật kinh tế

2

54

 

12

Quản trị tài chính doanh nghiệp

4

79

 

13

Tài chính doanh nghiệp cơ bản

3

42

 

14

Tiếng anh 2

3

760

 

15

Tiếng anh 4

2

53

 

16

Tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh XNK

2

64

 

17

Tiếng anh chuyên ngành QTKD

2

45

 

18

Tiếng Anh thương mại

3

74

 

19

Tin học kế toán

2

73

 

20

Tư tưởng hồ chí minh

2

65

 

 

Sinh viên đăng nhập vào địa chỉ http://pdt.ufm.edu.vn/sinhvien/ để đăng kư học và thi trả nợ học phần, từ 11h30 đến 24h00 ngày 03/01 – 04/01/2018.

2.3. Học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp

Các học phần sau đây bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp:

STT

Tên học phần

Số TC

SL ghi danh

Ghi chú

1

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

2

22

 

2

Chiến lược và chính sách kinh doanh

2

1

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

1

 

4

Thực hành kế toán doanh nghiệp

2

1

 

5

Công cụ phát triển ứng dụng

3

1

 

6

Chiến lược và chính sách kinh doanh

2

33

 

7

Đàm phán trong kinh doanh

2

9

 

8

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3

1

 

9

Giao dịch thương mại quốc tế

4

32

 

10

Hành vi người tiêu dùng (2TC)

2

2

 

11

Hành vi người tiêu dùng (3TC)

3

1

 

12

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

3

7

 

13

Kế toán các doanh nghiệp đặc thù

3

25

 

14

Kế toán chi phí

2

35

 

15

Kế toán doanh nghiệp

3

5

 

16

Kế toán doanh nghiệp (HP1)

4

6

 

17

Kế toán doanh nghiệp (HP2)

4

9

 

18

Kế toán doanh nghiệp (HP3) (3TC)

3

4

 

19

Kế toán doanh nghiệp (HP3) (4TC)

4

1

 

20

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

4

 

21

Kế toán hành chính sự nghiệp (HP2)

4

1

 

22

Kế toán hành chính sự nghiệp (HP3)

4

1

 

23

Kế toán kho bạc

2

3

 

24

Kế toán ngân sách

2

1

 

25

Kế toán tài chính 3

3

3

 

26

Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP3) (3TC)

3

9

 

27

Kế toán tài chính doanh nghiệp (HP3) (4TC)

4

23

 

28

Kỹ năng giao tiếp

2

1

 

29

Kỹ năng học tập

2

21

 

30

Logictis

3

19

 

31

Luật Hải Quan

2

3

 

32

Marketing công nghiệp

2

5

 

33

Nghiên cứu marketing

3

6

 

34

Nghiệp vụ ngân hàng 2

3

1

 

35

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

4

14

 

36

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HP1)

3

2

 

37

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HP2)

2

1

 

38

Phần mềm kế tóan doanh nghiệp

2

4

 

39

Phân tích dữ liệu

3

21

 

40

Phân tích định lương trong kinh doanh

2

2

 

41

Phân tích định lượng trong quản trị

2

8

 

42

Phân tích hoạt động kinh doanh XNK

3

1

 

43

Phân tích hoạt động trong kinh doanh

2

9

 

44

Quản trị bán hàng

2

2

 

45

Quản trị dự án đầu tư

2

1

 

46

Quản trị marketing (2TC)

2

1

 

47

Quản trị marketing (4TC)

4

1

 

48

Quản trị nhân sự

2

1

 

49

Tài chính doanh nghiệp nâng cao 1

4

2

 

50

Tài chính doanh nghiệp nâng cao 2

4

1

 

51

Tài chính hành chính sự nghiệp

3

30

 

52

Tâm lí khách hàng

3

24

 

53

Tâm lư học quản trị kinh doanh

2

5

 

54

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1

3

16

 

55

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2

3

11

 

56

Tiếng anh chuyên ngành TCNH

2

16

 

57

Tiếng anh trung cấp

3

12

 

58

Toán cao cấp

3

1

 

59

Toán kinh tế

3

12

 

60

Toán tài chính

2

6

 

61

TOEIC 300

3

1

 

62

TOEIC 400

2

18

 

63

Tổng quan du lịch

3

6

 

64

Thẩm định dự án đầu tư

3

4

 

65

Thị trường tài chính

2

16

 

66

Thống kê trong kinh doanh

3

16

 

67

Thủ tục hải quan

3

4

 

68

Thực hành kế toán doanh nghiệp

2

1

 

69

Trị giá hải quan

2

3

 

70

Ứng dụng MS Excel trong QTKD (2TC)

2

6

 

71

Ứng dụng MS Excel trong QTKD (3TC)

3

3

 

72

Ứng dụng MS excel trong TCNH

3

8

 

73

Văn hóa các nước Đông Nam Á

3

1

 

74

Xuất xứ hàng hóa

2

1

 

75

Kế toán hành chính sự nghiệp (HP1)

4

1

 

Sinh viên xem kế hoạch tổ chức học phần trong học kỳ giữa (học kỳ hè), năm 2018  đối với các học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp.

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp, sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo (P.204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 hoặc điện thoại (08) 3 772 0404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                                                        

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Thông báo sinh viên;

-        Website;

-        Lưu VT, P.QLĐT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

 

ThS. Huỳnh Thế Nguyễn