BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH- MARKETING

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  1669 /TB-ĐHTCM-QLĐT                                     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về kết quả xử lư đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018

đối với sinh viên các khóa C15Q1, C16Q2 (chương tŕnh chất lượng cao)

bậc Cao đẳng hệ chính quy

 

Căn cứ Thông báo số 1524/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 30/11/2017 về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 đối với sinh viên khóa C13, C14, C15, C16, C15Q1, C16Q2 bậc Cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến các khoa, pḥng, ban và sinh viên các khóa C15Q1, C16Q2 (chương tŕnh chất lượng cao) bậc Cao đẳng hệ chính quy đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2018 các nội dung sau:

1.     Kết quả đăng kư học phần ghi danh như sau:

STT

Tên học phần

Số TC

SL ghi danh

Ghi chú

1

Tiếng Anh 1

3

3

 

2

Tiếng Anh 2

3

6

 

3

Tiếng Anh 3

3

25

 

4

Tiếng Anh 4

3

21

 

5

Tiếng Anh 5

3

33

 

6

Tiếng Anh 6

3

39

 

7

Toán cao cấp

3

60

 

8

Chính sách thuế xuất nhập khẩu

3

6

 

9

Đồ án nghiệp vụ ngoại thương

2

4

 

10

Đồ án quản trị nhân sự

2

1

 

11

Đường lối cách mạng của ĐCS VN

3

3

 

12

Giáo dụ thể chất

3

1

 

13

Kế toán chi phí

3

4

 

14

Kế Toán Quản Trị

3

12

 

15

Kế toán tài chính 1

3

1

 

16

Kế toán tài chính 2

3

5

 

17

Kinh tế vi mô

3

26

 

18

Kỹ năng giao tiếp

2

3

 

19

Kỹ năng t́m việc

2

2

 

20

Lập kế hoạch kinh doanh

2

2

 

21

Logictis

3

3

 

22

luật kinh doanh

3

2

 

23

Luật thương mại quốc tế

3

1

 

24

Marketing căn bản

3

2

 

25

Nghiệp vụ khai báo hải quan

3

28

 

26

Nghiệp vụ ngân hàng 1

3

40

 

27

Nghiệp vụ ngoại thương

3

22

 

28

Nguyên lư kế toán

3

25

 

29

Phần mềm kế tóan doanh nghiệp

1

3

 

30

Phân tích báo cáo tài chính

3

2

 

31

Quản trị học

3

2

 

32

Quản trị nhân sự

3

8

 

33

Quản trị tài chính

3

4

 

34

Quản trị văn pḥng

3

2

 

35

Tài chính doanh nghiệp 1

3

10

 

36

Tài chính doanh nghiệp 2

3

1

 

37

Thanh toán quốc tế

3

2

 

38

Thống kê kinh tế

3

5

 

39

Thực hành báo cáo thuế

1

3

 

40

Thực hành chứng từ xuất nhập khẩu

1

6

 

41

Thực hành khai hải quan điện tử

1

3

 

42

Thực hành thương mại điện tử

1

1

 

43

Thuế

3

6

 

44

Thương mại điện tử

3

4

 

45

Vận tải và bảo hiểm

3

1

 

2.     Xử lư kết quả đăng kư học phần ghi danh:

2.1. Tổ chức lớp học ghép:

Tổ chức học ghép vào thời khóa biểu bậc Cao đẳng hệ chính quy (chương tŕnh chất lượng cao) học kỳ đầu, năm 2018 đối với các học phần sau:

tt

Tên học phần

Số TC

SL đăng kư

Học phần học ghép với bậc Cao đẳng hệ chính quy

Số tín chỉ

1

Tiếng Anh 6

3

39

Tiếng Anh 6

3

2

Kế toán tài chính 1

3

1

Kế toán tài chính 1

3

3

Kinh tế vi mô

3

26

Kinh tế vi mô

3

4

Nguyên lư kế toán

3

25

Nguyên lư kế toán

3

5

Quản trị học

3

2

Quản trị học

3

6

Tài chính doanh nghiệp 1

3

10

Tài chính doanh nghiệp 1

3

7

Thanh toán quốc tế

3

2

Thanh toán quốc tế

3

8

Thuế

3

6

Thuế

3

           Sinh viên đăng nhập vào trang http://pdt.ufm.edu.vn/ hoặc http://uis.ufm.edu.vn để kiểm tra, đối chiếu lịch học.

2.2. Mở thêm lớp học phần:

Tổ chức thêm lớp học phần đối với học phần có 40 sinh viên đăng kư/lớp trong học kỳ đầu, năm 2018 đối với các học phần sau:

Stt

Tên học phần

Số TC

SL ghi danh

Thứ

Buổi

Số tiết

Pḥng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

Toán cao cấp

3

60

7

Sáng

4

P.106

15/01

14/04/18

2

Nghiệp vụ ngân hàng 1

3

40

5

Chiều

4

P.105

15/01

14/04/18

Sinh viên đăng nhập vào địa chỉ http://pdt.ufm.edu.vn/sinhvien/ để đăng kư trả nợ học phần, từ 11h30 đến 24h00 ngày 03/01 – 04/01/2018.

2.3. Học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp

STT

Tên học phần

Số TC

SL đăng kư

Ghi chú

1

Tiếng Anh 1

3

3

 

2

Tiếng Anh 2

3

6

 

3

Tiếng Anh 3

3

25

 

4

Tiếng Anh 4

3

21

 

5

Tiếng Anh 5

3

33

 

6

Chính sách thuế xuất nhập khẩu

3

6

 

7

Đồ án nghiệp vụ ngoại thương

2

4

 

8

Đồ án quản trị nhân sự

2

1

 

9

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản VN

3

3

 

10

Giáo dụ thể chất

3

1

 

11

Kế toán chi phí

3

4

 

12

Kế Toán Quản Trị

3

12

 

13

Kế toán tài chính 2

3

5

 

14

Kỹ năng giao tiếp

2

3

 

15

Kỹ năng t́m việc

2

2

 

16

Lập kế hoạch kinh doanh

2

2

 

17

Logictis

3

3

 

18

luật kinh doanh

3

2

 

19

Luật thương mại quốc tế

3

1

 

20

Marketing căn bản

3

2

 

21

Nghiệp vụ khai báo hải quan

3

28

 

22

Nghiệp vụ ngoại thương

3

22

 

23

Phần mềm kế tóan doanh nghiệp

1

3

 

24

Phân tích báo cáo tài chính

3

2

 

25

Quản trị nhân sự

3

8

 

26

Quản trị tài chính

3

4

 

27

Quản trị văn pḥng

3

2

 

28

Tài chính doanh nghiệp 2

3

1

 

29

Thống kê kinh tế

3

5

 

30

Thực hành báo cáo thuế

1

3

 

31

Thực hành chứng từ xuất nhập khẩu

1

6

 

32

Thực hành khai hải quan điện tử

1

3

 

33

Thực hành thương mại điện tử

1

1

 

34

Thương mại điện tử

3

4

 

35

Vận tải và bảo hiểm

3

1

 

Sinh viên xem kế hoạch tổ chức học phần trong học kỳ giữa (học kỳ hè), năm 2018  đối với các học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp.

        Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp, sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo (P.204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 hoặc điện thoại (08) 3 772 0404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                        

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban (để phối hợp thực hiện );

-        Thông báo sinh viên (để thực hiện);

-        Website;

-        Lưu VT, P.QLĐT

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

 

ThS. Huỳnh Thế Nguyễn