BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:      323/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết đăng kư học học kỳ giữa, năm 2018

đối với các khóa đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

 

Căn cứ Tờ tŕnh ngày 05/3/2018 của pḥng Quản lư đào tạo về việc tổ chức học kỳ giữa, năm 2018 đối với các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đă được Ban Giám hiệu phê duyệt, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy về việc đăng kư học học kỳ giữa, năm 2018 như sau:

I.                   Đối với các khóa đào tạo theo niên chế (11D, 12C):

1.      Đối tượng và học phần giải quyết cho đăng kư:

-        Đối tượng đăng kư: Sinh viên c̣n nợ học phần thuộc các khóa học đă kết thúc nhưng c̣n trong thời hạn được phép trả nợ học phần để hoàn thành chương tŕnh đào tạo theo quy định (11D, 12C).

Lưu ư: Đây là thời hạn cuối cùng giải quyết đăng kư trả nợ học phần đối với sinh viên khóa 11D bậc Đại học hệ chính quy và khóa 12C - bậc Cao đẳng hệ chính quy.

-        Học phần đăng kư: Tất cả học phần có trong chương tŕnh đào tạo của sinh viên theo học.

2.      Về thời hạn đăng kư, học phí, lịch học, lịch thi:

-        Thời hạn đăng kư: Vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu, từ 07/3/2018 đến ngày 23/3/2018.

-        Sinh viên được dự thi kết thúc học phần 1 lần cho học phần được giải quyết cho đăng kư học.

-        Học phí trả nợ học phần:

Loại học phần

Đại học

Cao đẳng

Các học phần cơ bản, cơ sở, chuyên ngành

50.000 đồng/1 ĐVHT

40.000 đồng/1 ĐVHT

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

3.850.000 đồng/đề án

3.300.000 đồng/đề án

Thực hành nghề nghiệp

1.100.000 đồng/đề án

660.000 đồng/đề án

Các môn thi tốt nghiệp

770.000 đồng/môn

660.000 đồng/môn

Học phần GDQP-AN

347.000 đồng/1 tín chỉ

Học phần GDTC

347.000 đồng/1 tín chỉ

-         Thời gian học:     T28/5/2018 đến 21/7/2018 (08 tuần).

-         Thời gian thi:      Thi 1 lần, từ 23/7/2018 đến 28/7/2018 (01 tuần).

3.      Địa điểm đăng kư học phần: Pḥng Quản lư đào tạo (pḥng A204; số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM).

4.      Quy tŕnh đăng kư:

-         Sinh viên đến địa điểm nêu trên để đăng kư trả nợ học phần. Sinh viên tự xác nhận các học phần cần đăng kư trả nợ vào máy tính, sau đó in ra 02 Biên nhận đăng kư với đầy đủ thông tin của sinh viên gồm: Học phần đăng kư trả nợ, mức học phí cần đóng. Pḥng Quản lư đào tạo kư xác nhận cho đăng kư vào cả 02 biên nhận.

-         Sinh viên chuyển cả 02 biên nhận đăng kư sang Pḥng Kế hoạch – Tài chính để nộp học phí trả nợ học phần. Pḥng Kế hoạch – Tài chính thu học phí, kư xác nhận vào cả 2 biên nhận đăng kư trả nợ học phần, cấp biên lai nộp tiền cho sinh viên.

-         Sinh viên chuyển 02 biên nhận đăng kư và biên lai nộp tiền cho Pḥng Quản lư đào tạo (pḥng A204, sau khi đă được Pḥng Kế hoạch – Tài chính xác nhận đă thu tiền) để đăng kư chính thức. Pḥng Quản lư đào tạo giữ 01 biên nhận đăng kư để lưu và xếp lịch học, sinh viên giữ 01 biên nhận có đóng dấu của Pḥng Quản lư đào tạo và biên lai nộp tiền để đối chiếu.

5.      Thời hạn thông báo lịch học và lịch thi:

-       Sinh viên xem và kiểm tra danh sách đăng kư, thông báo lịch học tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/, http://uis.ufm.edu.vn/ từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018. Nếu có điều chỉnh, sinh viên liên hệ pḥng Quản lư đào tạo (P.A204) để được giải quyết trong thời hạn trên.

5.1. Đối với các học phần cơ bản, cơ sở, chuyên ngành:

-        Địa điểm học: Trụ sở chính của Trường (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).

-        Thời gian học: Sáng (07g30 – 10g45) hoặc chiều (13g30 – 16g45) các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy; 04 tiết/buổi học.

-        Thời gian thi: Thi 1 lần, từ ngày 23/7/2018 đến 28/7/2018 (01 tuần), lịch thi được thông báo tại bảng thông báo của khoa hoặc tại website của pḥng Khảo thí – Quản lư chất lượng http://phongkhaothiquanlychatluong.ufm.edu.vn/ trong thời gian học.

5.2. Đối với các học phần Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, Thực hành nghề nghiệp: Nhà trường sẽ thông báo thời gian sinh viên liên hệ với khoa đào tạo để được phổ biến kế hoạch thực tập cụ thể.

5.3. Đối với các môn thi tốt nghiệp: Sinh viên theo dơi lịch ôn tập tốt nghiệp tại http://pdt.ufm.edu.vn/ từ ngày 20/4/2018 để thực hiện.

5.4. Đối với học phần GDQP-AN, GDTC: Lịch học và thi được thông báo chi tiết tại bảng thông báo của khoa hoặc tại http://pdt.ufm.edu.vn/, http://uis.ufm.edu.vn/ từ ngày 11/5/2018.

Do tính chất đặc thù của học phần, việc tổ chức lớp học đối với nhóm học phần GDQP-AN, GDTC sẽ được Nhà trường căn cứ vào số liệu đăng kư cụ thể của từng học phần để xây dựng thời khóa biểu học tập phù hợp.

   II.            Đối với các khóa đào tạo theo tín chỉ: Khóa 12D, 13D, 14D, 15D, 16D, 17D bậc Đại học hệ chính quy (chương tŕnh đại trà, chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt, chương tŕnh quốc tế), khóa C13, C14, C15, C16, C17 bậc Cao đẳng hệ chính quy (chương tŕnh đại trà, chương tŕnh chất lượng cao), khóa 9, 10, 11, 12, 13 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học và khóa 1, 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy:

1.      Về đối tượng và học phần giải quyết cho đăng kư:

-          Đối tượng đăng kư: Sinh viên có học phần bị điểm F, F+ được đăng kư học lại, các học phần bất kỳ đă có kết quả đạt để cải thiện điểm trung b́nh chung tích lũy (đối với bậc Đại học, liên thông Đại học, văn bằng 2 Đại học hệ chính quy, bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa C17) hoặc các học phần bị điểm D, D+, D- để cải thiện điểm trung b́nh chung (đối với bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa C13, C14, C15, C16), các học phần sinh viên có nhu cầu học bù, học vượt so với kế hoạch đào tạo của chương tŕnh đào tạo.

-          Học phần đăng kư: Tất cả học phần có trong chương tŕnh đào tạo sinh viên theo học (sinh viên phải đảm bảo tuân thủ điều kiện tiên quyết, điều kiện học trước đối với học phần đăng kư).

2.      Về cách thức đăng kư, thời hạn đăng kư, học phí, lịch học, lịch thi:

-       Cách thức đăng kư: Sinh viên vào địa chỉ website http://uis.ufm.edu.vn/ và đăng nhập vào tài khoản cá nhân sinh viên để thực hiện việc đăng kư học phần.

-       Thời hạn đăng kư: Sinh viên thực hiện qua các bước:

+       Bước 1: Tngày 07/3/2018 đến ngày 12/3/2018, sinh viên đăng kư nhu cầu học học kỳ giữa, năm 2018 (đăng kư ghi danh) thông qua tài khoản cá nhân sinh viên.

Sinh viên có thể lập danh sách ghi danh học chung cho từng học phần cụ thể, kư xác nhận vào danh sách và nộp cho pḥng Quản lư đào tạo trong thời hạn trên để Nhà trường tổng hợp nhu cầu học tập.

Kết thúc thời hạn này, pḥng Quản lư đào tạo thống kê số lượng sinh viên có nhu cầu đăng kư học kỳ giữa, năm 2018, tŕnh Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách các học phần đủ điều kiện tổ chức lớp học và lập thời khóa biểu học tập.

+       Bước 2: Sinh viên đăng kư chính thức vào lớp học phần học kỳ giữa, năm 2018:

Nội dung

Thời gian thực hiện

Ghi chú

- Khóa 12D, 13D, 14D, 15D, 16D, 17D bậc Đại học hệ chính quy

- Khóa 9, 10, 11, 12, 13 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học

- Khóa 1, 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy

11g30, 02/4 – 24g00, 05/4/2018

Đăng kư thông qua

tài khoản sinh viên.

-    Khóa C13, C14, C15, C16, C17 bậc Cao đẳng hệ chính quy

11g30, 06/4 – 24g00, 08/4/2018

+        Bước 3: Tngày 09/4/2018 đến ngày 20/4/2018, pḥng Quản lư đào tạo hủy thời khóa biểu đối với các lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp học và thông báo cho sinh viên điều chỉnh, đăng kư bổ sung học phần trực tiếp tại pḥng Quản lư đào tạo.

+       Bước 4: Tngày 02/4 đến ngày 21/4/2018, sinh viên nộp học phí học kỳ giữa, năm 2018.

+       Bước 5: Tngày 23/5/2018, sinh viên xem thời khóa biểu chính thức.

+       Bước 6: Từ ngày 28/5 đến 03/6/2018, sinh viên rút bớt học phần theo nguyện vọng cá nhân (Sinh viên đăng nhập website http://pdt.ufm.edu.vn/sinhvien/ để thực hiện đăng kư rút học phần).

-          Học phí: Theo quy tŕnh đóng học phí của pḥng Kế hoạch – Tài chính.

Lưu ư: Sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn được xem như không hoàn thành tiến tŕnh đăng kư học phần và tự hủy kết quả đăng kư của ḿnh.

-       Thời gian học:     T28/5/2018 đến 21/7/2018 (08 tuần).

-       Thời gian thi:       Thi 1 lần, từ 23/7/2018 đến 28/7/2018 (01 tuần).

3.      Địa điểm học:

-       Sinh viên chương tŕnh đại trà: Học tại Trụ sở chính (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM), cơ sở 2 (số 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM), cơ sở Quận Phú Nhuận (Số 778, đường Nguyễn Kiệm, phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM), cơ sở Quận 9 (số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM).

-        Sinh viên chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh đặc biệt, chương tŕnh quốc tế: Học tại cơ sở 2 (số 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM), cơ sở Quận 9 (số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM).

Mọi thông tin liên quan đến đăng kư học học kỳ giữa, năm 2018, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng A.204, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM; số điện thoại: 028.3772.0404) để biết rơ./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo)

- Các Khoa, Pḥng, Ban, Trung tâm TT-QLDL;

- Thông báo sinh viên hệ chính quy;

- Thông báo Website;

- Lưu: VT, PQLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

 

(Đă kư)

 

ThS. Huỳnh Thế Nguyễn