BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:     613/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2018

khóa 11D bậc Đại học, 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy (UFM cũ)

và C12 bậc Cao đẳng hệ chính quy (CFC cũ)

 


Pḥng Quản lư đào tạo thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2018 cho sinh viên khóa 11D bậc Đại học, khóa 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy (UFM cũ) và khóa C12 bậc Cao đẳng hệ chính quy (CFC cũ) như sau:

1.     Đối với sinh viên khóa 11D bậc Đại học hệ chính quy (UFM cũ):

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÔN THI

THI LẦN 1 

GIỜ THI

NGÀY THI

1

Kinh doanh bất động sản

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

2

Thẩm định giá

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

3

Tiếng Anh kinh doanh

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

4

Ngân hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

5

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

6

Kinh doanh quốc tế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

7

Kế toán ngân hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

8

Quản trị khách sạn - nhà hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

9

Kế toán doanh nghiệp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

10

Marketing tổng hợp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

11

Quản trị thương hiệu

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

12

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

13

Tài chính doanh nghiệp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

14

Thương mại quốc tế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

15

Hải quan

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

16

Thuế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

2.     Đối với sinh viên khóa 12C bậc Cao đẳng hệ chính quy (UFM cũ):

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÔN THI

THI LẦN 1 

GHI CHÚ

GIỜ THI

NGÀY THI

 

1

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

 

2

Thương mại quốc tế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

 

3

Quản trị khách sạn
 - nhà hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

 

4

Thẩm định giá

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

 

5

Marketing tổng hợp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

 

6

Tiếng Anh kinh doanh

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

 

7

Tài chính doanh nghiệp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

 

8

Tin học kế toán

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp
(phần thực hành)

13h00, T7

09/6/2018

Thi thực hành tại Pḥng máy

Môn Tổng hợp
(phần lư thuyết)

13h00, CN

10/6/2018

 

9

Kế toán doanh nghiệp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

10/6/2018

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

10/6/2018

 

3.     Đối với sinh viên khóa C12 bậc Cao đẳng hệ chính quy (CFC cũ):

STT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÔN THI

THI LẦN 1 

GHI CHÚ

 

GIỜ THI

NGÀY THI

1

Tài chính doanh nghiệp

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

2

Tài chính nhà nước

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

3

Ngân hàng

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

4

Kế toán doanh nghiệp

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

5

Kế toán tài chính nhà nước

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

6

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

7

Marketing

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

8

Tin học quản lư

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

Thi thực hành tại Pḥng máy

9

Hải quan

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

10

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kiến thức chính trị

13h00, T7

09/6/2018

 

Kiến thức cơ sở

07h00, CN

10/6/2018

 

Kiến thức chuyên ngành

13h00, CN

10/6/2018

 

 

Ghi chú:

-          Sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Pḥng Khảo thí – Quản lư chất lượng/Pḥng Công tác sinh viên/Pḥng Quản lư đào tạo để kiểm tra kết quả học tập, đối chiếu các loại văn bằng, chứng chỉ để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đúng qui định, đúng thời hạn.

-          Sinh viên xem danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, danh sách phân bổ pḥng thi tại http://pdt.ufm.edu.vn/, http://uis.ufm.edu.vn/ ngày 06/6/2018 .

-          Sinh viên có mặt tại pḥng thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào pḥng thi.

-         Địa điểm thi:

+       Thi lư thuyết: tại số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP.HCM (gần SVĐ Quân khu 7).

+       Thi thực hành pḥng máy: tại số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM (Trung tâm thực hành máy tính)./

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo)

- Các Khoa, Pḥng, Ban,;

- Thông báo sinh viên 11D,12C,C12;

- Thông báo Website;

- Lưu: VT, PQLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

 

(Đă kư)

 

ThS. Lê Trọng Tuyến