BỘ TÀI CHÍNH                               CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               

         Số: 820/TB-ĐHTCM-QLĐT                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa bậc Cao đẳng

hệ chính quy tốt nghiệp lần 1 năm 2017

 

Nhà trường thông báo kế hoạch thời gian cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 18 (12C) và Khóa 17 (11C) – tŕnh độ Cao đẳng hệ chính quy lần 1 năm 2017. Để công tác cấp phát văn bằng tốt nghiệp được nhanh chóng, Nhà trường yêu cầu sinh viên tốt nghiệp của các khóa nêu trên thực hiện quy tŕnh nhận bằng tốt nghiệp theo tŕnh tự như sau:

1.      Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:

a.      Hoàn tất các khoản nợ trước khi nhận bằng tốt nghiệp:

-          Kiểm tra và hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu có) tại Pḥng Kế hoạch – Tài chính (Pḥng A.206, cơ sở chính, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM).

-          Hoàn trả sách giáo khoa, giáo tŕnh (nếu có) tại thư viện thuộc các cơ sở mà sinh viên đă mượn sách giáo khoa, giáo tŕnh.

b.     Các loại giấy tờ cần chuẩn bị:

-         Đối với sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp: Phải mang theo thẻ sinh viên; nếu thất lạc thẻ sinh viên, sinh viên phải mang theo 01 bản sao y có chứng thực giấy Chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu).

-         Đối với sinh viên nhờ người thân nhận hộ bằng tốt nghiệp: Người nhận hộ phải mang theo các loại giấy tờ sau:

§  Giấy ủy quyền cho người thân nhận hộ bằng tốt nghiệp có đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương;

§  01 Bản sao y có chứng thực giấy CMND của người được ủy quyền (kèm bản chính để đối chiếu);

§  Thẻ sinh viên hoặc 01 bản sao y có chứng thực giấy CMND của người ủy quyền (trong trường hợp sinh viên bị thất lạc thẻ sinh viên).

2.      Thời gian và địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

a. Từ ngày 17/7/2017 đến hết ngày 21/7/2017:

-         Thời gian: liên tục các ngày trong tuần.

§  Buổi sáng: từ 7g30 đến 12g00.

§  Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g30.

-         Địa điểm: Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng A.204, cơ sở chính, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM).

b. Từ ngày 24/7/2017 trở đi:

-         Thời gian: thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.

§  Buổi sáng: từ 7g30 đến 12g00.

§  Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g30.

-         Địa điểm: Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng A.204, cơ sở chính, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM).

Mọi thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng A.204, cơ sở chính, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM; số điện thoại: 08.3772.0404) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

-    Ban Giám hiệu (báo cáo);

-    Các khoa, pḥng ban;

-    Thông báo sinh viên;

-    Lưu: VT, P. QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến